2014 Yılı Faaliyet Raporu


ÇARŞIBAŞI  BELEDİYESİ  2014  YILI FAALİYET  RAPORU

 

1--GENEL  BİLGİLER

       

            06/12/2012 tarih  ve 28489  sayılı resmi gazete de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren  6160 Sayılı Kanun  ile  30 Mart 2014 tarihinde yapılan  Mahalli İdareler Seçimi  ile  İlçemiz Büyükşehir İlçe Belediyesi statüsüne  geçmiştir. Belediyelerin  görev, yetki  ve  sorumlulukları  5393  Sayılı  Belediye  Kanununun  Üçüncü  Bölümü  14,15  ve  16.  Maddeleri  ile Büyükşehir Belediye Kanununun  7. Maddesi İlçe Belediyeleri görev ve yetkileri bölümünde  belirlenmiştir.

Belediyeler; mahalli müşterek nitelikte  olmak  şartıyla,  şehrin;  imar,  su  ve  kanalizasyon  ulaşım  gibi  kentsel  altyapı, coğrafi  ve  kent  bilgi  sistemleri,  çevre  ve  çevre  sağlığı, temizlik  ve  katı  atık,  zabıta, itfaiye, acil  yardım, kurtarma  ve  ambulans, şehir  içi  trafik, defin  ve  mezarlıklar,  ağaçlandırma,  park  ve  yeşil  alanlar, konut, kültür  ve  sanat, turizm  ve  tanıtım, gençlik  ve  spor,  sosyal  hizmet  ve  yardım,  nikah,  meslek  ve  beceri  kazandırma, ekonomi  ve  ticaretin  geliştirilmesi  hizmetlerini  yapar  veya  yaptırır.  Bunlar  belediyelerin  yerine  getirmekle  yükümlü  olduğu  ana  görevlerdir.

Bunun  yanında,  okul  öncesi  eğitim  kurumlarının  açılabilmesi, devlete  ait  okul  binalarının  inşaatı  ile  bakım  ve  onarımı,  araç  gereç  ve  malzeme  yardımı,  sağlıkla  ilgili  her  türlü  tesislerin  açılması  ve  işletilmesi,  kültür  ve  tabiat  varlıklarının,  tarihi  dokunun  korunması, bakım  onarımı, öğrencilere  ve  amatör  spor  kulüplerine  yardım  edilebilmesi  gibi  hizmetler, imkanların  elverdiği  ölçüde  yapılabilmektedir.

Yasada  öngörülen  bütün  bu  hizmetlerin  yerine  getirilebilmesi  için, belediyemizin  sahip  olduğu  fiziksel  yapı  ve  örgüt  yapısı  ile  bilgi  ve  teknolojik  kaynaklar, insan  kaynakları, sunulan  hizmetler, yönetim  ve  iç  kontrol  sistemiyle  ilgili  burada  özet  bilgiler  verilecektir.

Beş katlı  hizmet binamızın zemin, birinci  ve  ikinci  katları  belediyemiz  hizmetlerinde   kullanılmaktadır.   Ayrıca Belediyemize  ait  bir mezbahana  binası mevcut olup,  ayrı bir yerde hizmet vermektedir.  Belediyemize  ait   işyeri, arsa ve arazi olmak üzere  toplam  231  Adet  gayrimenkul    bulunmaktadır.

Belediyemiz  araç parkında 3  adet  kanal kazıcı,  3 adet binek otomobili,  3 adet kamyon,  3 adet çöp kamyonu, 2 adet greyder,  2 adet arasöz,  2 adet pikap,  1 adet kompresör, 1 adet dozer, 1 adet yükleyici, 1 adet cenaze aracı,  1 adet mezbahane aracı  olmak üzere toplam 23 araç bulunmaktadır.

2--BELEDİYENİN  ÖRGÜT YAPISI  :

Belediyemizde Yazı İşleri Müdürlüğü,  Mali Hizmetler Müdürlüğü,  Fen  İşleri Müdürlüğü, İmar  ve Şehircilik Müdürlüğü, Sağlık İşleri,  Zabıta,  Emlak,  Tahsilat-Tahakkuk   birimleri  mevcuttur.  Belediyemizde  10 adet memur  ve  4 adet kadrolu işçi olmak üzere  toplam  14 personel çalışmakta,  bu personeller; 1 adet  Yazı  İşleri  Müdürü,   1  Adet  Emlak Şefi,  1  adet  Tahsildar, 2 adet Mühendis, 1 adet Tekniker,  1 adet  Teknisyen,  1 adet  Veteriner,  1 adet  Zabıta  Memuru,  1 Adet Şoför, 2 adet operatör,  2 adet Büro işçisinden ibarettir.

Ayrıca  Cadde –Sokak Süpürme-Temizleme  ve Çöp Toplama Hizmet Alım İşi İhalesi  ile de  20 kişi çalışmaktadır.

 

 3--AMAÇ  VE  HEDEFLER           :

 

            Çarşıbaşı  Belediyesi olarak   amacımız,  5393  Sayılı  Belediye  Yasası  ve diğer  yasalarla  tarafımıza  verilen  görev  ve  sorumlulukları  en  iyi  şekilde  yerine  getirerek  halkımızın  refahını  ve  mutluluğunu  sağlamak,  ilçemizi  yaşanabilir  en  iyi düzeye getirmektir. 

İnsana  hizmeti  esas  alarak  hemşehrilemizin  ekonomik,  sosyal  ve kültürel  yönden  gelişmesini  sağlayacak  yerel  hizmetleri  en iyi  şekilde  sunmaya  çalışıyoruz. 

Dürüstlük, şeffaflık,  eşitlik  ilkeleriyle  çoğulculuk  ve katılımcı   kurallarını  yaşama  geçirecek,  gelir  kaynaklarımızı  en  iyi  şekilde  değerlendirmek  istiyoruz. 

Halkımız arasında;  birlik  ve  dayanışma  ruhunun  geliştirilmesine  önem  veriyoruz. 

Belediyemizin  tüm  imkanlarını  etkin  ve verimli  bir şekilde  kullanarak  hizmeti  daha  fazla,  daha yaygın  ve  daha  kaliteli  sunmaya  çalışıyoruz.  Çevrenin   ve tarihsel zenginliklerimizin  korunmasına  gayret  ediyoruz. 

 

4--FAALİYETLERE  İLİŞKİN  BİLGİ  VE   DEĞRELENDİRMELER:   

 

Öncelikle  göreve  geldiğimiz  ilk günden  beri  sürdürmekte olduğumuz  çalışma  azmimizde  ve heyecanımızda  hiç  bir azalma olmadığını  aksine  tamamladığımız  işlerden  aldığımız  hazla  daha  yüksek  bir moralle  çalışmalarımıza  devam  ettiğimizi  ifade etmek istiyorum.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

            Müdürlüğe ait iş ve işlemlere ilişkin personeline iş bölümü yaparak işlerin düzenli ve  zamanında yürütülmesini sağlamak,  Müdürlüğe ait bütçeyi   “Harcama Yetkilisi”  vasfı ile idare  etmek,  5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. maddesinin (b) bendine istinaden Belediye  Başkanı tarafından görev verilmesi halinde Encümen toplantılarına katılmak, Meclis  toplantılarına katılmak, alınan tüm kararlar için kanuni süresi içinde işlem yapmak ve  Mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yürütmek.

MECLİS İŞLERİ

            Belediyemizin Meclis Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, bu toplantılarda  alınmış olan Meclis Kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini  yürütmek.

ENCÜMEN İŞLERİ

            Belediyemizin Encümen Toplantılarının yapılması ile ilgili hazırlıkları yapmak, Encümen kararlarını yazmak, arşivlemek ve ilgili dairelere tebliğ etme işlerini yürütmek.

EVRAK KAYIT İŞLERİ

            Kurumlardan gelen evraklar ile vatandaşlardan gelen dilekçeleri kayıt edip ilgili birimlere  göndermek ve müdürlükler arası yazışmalar ile Belediyemizle diğer kurumlar arasında   yapılan yazışmaları kayıt edip dağıtımını yapmak.

      PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİ

Belediyemizde 657 sayılı DMK’ na tabi görev yapan personelin işe girişinden emekli olana  kadar geçen süredeki ilerleme ve yükselme işlemlerini yapmak,  özlük ve hizmet bilgilerini   kayıt etmek,   belediyemizde  çalışan tüm personelin yer değiştirme, yıllık izin, mazeret izni ve sağlık izinlerini işleyip arşivlemek, personellerin disiplin işlemleri ve hizmet yıllarını tamamlayan memurların  emeklilik işlemlerini yapmak, çalışanlara ait tüm bilgileri süreleri içinde sosyal Güvenlik  Kurumuna bildirmek.

           2014 yılı içerisinde Müdürlüğümüzce;

           Belediye Encümen Toplantı günleri Pazartesi olarak belirlenmiş olup, yıl içerisinde  toplam 68 adet Encümen kararı alınmış, alınan kararlar kanuni gerekleri  yerine getirilmek üzere ilgili dairelere gönderilmiştir.

         Belediyemiz Meclisi 2014 yılı içerisinde 11 defa olağan  1 defa olağanüstü  toplantı  yapılmış olup,  toplam 76 adet karar alınmış, alınan kararlar gerekli onayları  yapıldıktan sonra kanuni gerekleri yerine getirilmek üzere ilgili dairelere gönderilmiştir.

         Ayrıca Meclis oturumlarına ait görüntülü tutanaklar bilgisayar ortamında yazılı metne  dönüştürülmüştür. Encümen ve Meclis toplantılarında üyelerin toplanması, gündem ve konuların hazırlanması, kararların yürürlüğe girmesi Müdürlüğümüzce yapılmış, 5393 sayılı  Belediyeler Kanununun 23.maddesi gereğince Belediye Meclisince alınan kararlar    Mahallin Mülki İdare Amirliğine   gönderilmiştir. 

Belediye  meclisince  İmar  Komisyonu  ile  Plan  Bütçe  Komisyonuna havale edilen konular  komisyonların görüşü doğrultusunda rapor haline getirilmiştir.  

 

Muhtelif resmi ve özel kurumlardan 1157 adet evrak,  500 adet dilekçe gelmiş kayıt edilerek ilgili birimlere  gönderilmiştir.  Müdürlüğümüzden  1350 adet  yazı yazılmış, kayıt edilerek  ilgili  kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir.

MALİ  HİZMETLER  MÜDÜRLÜĞÜ

MALİ  BİLGİLER

              

Özel  Kalem  Müdürlüğümüz  bütçesi  1.179.270,00-TL  ‘nin  564.317,53-TL’si  gerçekleştirilmiştir.  Mali Hizmetler Müdürlüğüne  aktarma  ile  düşülen  455.595,18-TL’dir.    Kalan  159.357,29-TL’si  iptal  edilmiştir.

 

01—Personel  Giderleri                                           : 200.105,57-TL

02—Sosyal  Güvenlik  Kurumlarına

       Devlet  Primi  Giderleri                        :   22.336,56-TL

03—Mal  Ve  Hizmet  Alımı  Giderleri                   : 187.099,59-TL

05-Cari Transferler                                                  : 140.049,41-TL

06—Sermaye  Giderleri                                           :     1.950,00-TL

07—Sermaye Transferleri                                       :   12.776,40-TL

Yazı  İşleri  Müdürlüğümüz  bütçesi  309.840,00-TL  ‘nin  120.204,05-TL’si  gerçekleştirilmiştir.  Kalan  189.635,95-TL’si  iptal  edilmiştir.

 

01—Personel  Giderleri                                           :  42.486,24-TL

02—Sosyal  Güvenlik  Kurumlarına

       Devlet  Primi  Giderleri                        :    6.447,07-TL

03—Mal  Ve  Hizmet  Alımı  Giderleri                   :  70.609,94-TL

06—Sermaye  Giderleri                                           :       660,80-TL

 

Mali  Hizmetler  Müdürlüğü  Bütçesi   699.770,00-TL’nin  1.052.314,19-TL  gerçekleştirilmiş, Özel Kalem Müdürlüğün’ e aktarma  ile  eklenen  455.595,18-TL,  kalan  103.050,99-TL  iptal  edilmiştir.

01—Personel  Giderleri                                           :  121.216,47-TL

02—Sosyal  Güvenlik  Kurumlarına

       Devlet  Primi  Giderleri                         :    23.760,54-TL

03—Mal  Ve  Hizmet  Alımı  Giderleri                   :    16.758,10-TL

04—Faiz  Giderleri                                                   :    60.828,33-TL

05—Cari  Transferler                                              :    829.750,75-TL

06—Sermaye  Giderleri                                           :    --

 

Fen  İşleri  Müdürlüğü  Bütçesi  4.911.120,00-TL’nin  4.528.315,65-TL  gerçekleştirilmiştir. Kalan 382.804,35.-TL  iptal  edilmiştir.

 

01—Personel  Giderleri                                           :  1.066.743,17-TL

02—Sosyal  Güvenlik  Kurumlarına

       Devlet  Primi  Giderleri                         :     194.610,89-TL

03—Mal  Ve  Hizmet  Alımı  Giderleri                   :  2.539.140,22-TL

06—Sermaye  Giderleri                                           :     727.821,37-TL

 

2014  yılı  içerisinde  tahsiline  yetki  verilen  gelirlerin  tahsili  sağlandığı  tespit  edilmiştir. Ayrıca Belediyemizin Gelir ve Giderleri  ile Bunlara ilişkin hesap,  kayıt  ve  işlemleri Belediye Meclisince seçilen Denetim Komisyonu  tarafından denetlenmiştir.

 

  01—Vergi   Gelirleri                                              :     367.410,82-TL

  03—Teşebbüs  ve  Mülkiyet Gelirleri                  :     872.919,94-TL

  04—Alınan   Bağış  ve Yardımları                        :     261.000,00-TL

  05—Diğer   Gelirler                                               :  3.625.731,44-TL

 

            2014 yılı  banka  cari  hesabımızdan  251.276,35-TL  2015  yılına  devredilmiştir.

320-Bütçe Emanetleri  Hesabı  229.220,90-TL   2014 yılına  devredilmiştir.  

330-Alınan  Depozitolar  ve  teminatlar  Hesabı  241.300,49-TL  2015  yılına  devredilmiştir.

333- Emanetler Hesabı 274.367,00-TL 2015 yılına  devredilmiştir.

360-Ödenecek  Vergi  ve  Fonlar  hesabı  755.906,41-TL 2015  yılına  devredilmiştir.

361-Ödenecek  Sosyal  Güvenlik  Kesintileri  Hesabı  1.184.025,87-TL     2015  yılına  devredilmiştir.

362-Fonlar  veya  Diğer  Kamu  İdareleri  Payları 155.703,24- TL  2015  yılına  devredilmiştir.

Ayrıca  01/01/2014-31/12/2014  Bütçe  Gelir  ve  Gider  Kesin  Hesap  Cetvelleri    ilişikte sunulmuştur.

 

EMLAK –TAHSİLAT  İŞLERİ

 

01/01/2014 – 31/12/2014 Tarih Aralığı tahsilat Raporu

 

İlan Reklam Vergisi Gelirleri Toplamı                               : 20.785,07 TL

Çevre Temizlik Vergisi Gelirleri Toplamı                          : 11.424,42 TL

Su Geliri Toplamı                                                                 :134.528.12 TL

Arsa Vergileri Gelir Toplamı                                              :  38.975,80 TL         

Bina  Vergileri Gelir  Toplamı                                             :109.442,74 TL         

 

 

FEN İŞLERİ

Yol Çalışmaları:

 

-  İlçemiz Burunbaşı Mahallesi Sağlık Ocağı yanındaki ara sokaklarda 60 m2 yol betonlaması, 550 m2 parke taşı kaplaması yapılmıştır.

-   İlçemiz Merkez Mahallesi Hacı Bekir Sevgi Caddesinde 3300 metrekare kilitli beton parke taşı ve 700 metre bordür döşenmesi işlemi yapılmıştır. 

-      İlçemiz Kadıköy  Mahallesinde  3320 m3  yol betonlaması yapılmıştır.

 

-      İlçemiz Kadıköy Mahallesi anayolunda 4210 m asfaltlama çalışması yapılmıştır.

-  Mahalle yollarımızda meydana gelen bozulmalara ve heyelanlara müdahale edilmiş, yollarımızdaki hafriyat temizleme işlemlerine devam edilmiştir.

 

       Park ve Bahçe İşleri:

 

İlçemiz Merkez Mahallesi 547 ada 6-11 nolu parseller taşınmaz sahiplerinden kiralanarak, bahse konu alana yaklaşık 580 m2 lik çocuk oyun alanı yapılmıştır.

Belediyemiz Büyükdere Mahallesi Sahil kısmında devlet karayolunun kuzeyinde bulunan dolgu alanında yapımına başlanılan, Sahil Düzenleme Peyzaj Projesi çalışmalarında yaklaşık olarak 9.000,00 m2 lik park çalışması yapılmıştır. Proje kapsamında; spor alanları, yürüyüş yolları, oturma alanları, kamelyalar, çay bahçesi, çocuk oyun alanı, büfe, süs havuzu, wc, aydınlatmalar yapılmıştır. Dolgu işlemi halen devam etmekte olup, yaz mevsimi ile çalışmalar yeniden başlanılacaktır.

Devlet karayolundan ilçemize giriş ve çıkışları sağlayan dönel kavşakların peyzaj düzenlemesi yeniden yapılmış, mevsimlik çiçekler dikilmiş, çimlendirme işlemi yapılarak ilçe giriş ve çıkışları estetik hale getirilmiştir.

İlçe merkezimizdeki kadınlar pazarının içine bir adet çeşme yapılmış,hassas terazi koyulmuştur.

İlçemizde bulunan parklar ve orta refüjlerdeki bitki bakımı ve eksik yerlerin bitkilendirilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

     İmar Çalışmaları:

 

-   İlçemiz sahil bandı için yeni bir dolgu imar planı hazırlanarak bakanlığa sunulmuş olup, onaylanmıştır.

- Sahil kesimimizin düzenlenmesi için yeni bir proje hazırlanmıştır. Ödenekler ve belediyemiz imkanları ile proje uygulamasına başlanılacaktır.

-  Belediyemizce 2014 yılı içerisinde 28 adet inşaat ruhsatı ve 52 adet yapı kullanma izin belgesi verilmiştir.

 

    Kanalizasyon Çalışmaları:

 

-  İller Bankasınca yapılan ve yapımı devam etmekte olan İlçemizin de içerisinde bulunduğu İçme Suyu projesine ait, ilçe sınırlarımız içerisindeki su şebekesi hattı döşenme işlemi tamamlanmış, depolar tamamlanmış olup, su verilme işlemine başlanılmış, su şebekesi  30 Mart 2014 itibari  ile büyükşehir statüsünden dolayı TİSKİ ye devredilmiştir.

-   Kanalizasyon şebekesi büyükşehir statüsünden dolayı TİSKİ ye devredilmiştir. 

      Gerçekleştirilen İhaleler:

 

Personel Hizmet Alımı İhalesi;

İhale Bedeli        : 585.170,94 TL

      Sözleşme Bedeli : 487.642,45 TL

 

Hacı Bekir Sevgi Caddesi Kilitli Beton Parke Taşı ve Belediye Bordürü Kaplaması Yapım İşi İhale Bedeli: 90.534,00 TL

Sözleşme Bedeli           : 78.500,00 TL 

 

Yemek Hizmet Alımı İşi İhalesi;

İhale Bedeli          : 69.494,40 TL

Sözleşme Bedeli   : 68.580,00 TL

 

Kadıköy Mahallesi  yol betonlaması yapım işi ihalesi

 

İhale bedeli  :479.208,80 TL

Sözleşme Bedeli :395.000,00 TL

 

ZABITA  VE  ÇEVRE HİZMETLERİ

 

2014  yılı  için  belediyemiz zabıtası  yapmış  olduğu denetimlerde, işyeri açma ve çalışma  ruhsatı olmayan işyerlerini  tespit ederek, ruhsat almalarını  sağladık.  Lokanta,  fırın, pastane ve diğer işyerleri  belirli aralıklarla  denetlendi. İşyerlerinin  önüne  düzensizce  yapılan işgaliyeler kaldırıldı.  Halk pazarında  satılan gıda  maddelerinin denetimleri  yapıldı. 

 

Yapılan denetimler sonucunda  2464  Sayılı Belediye gelirleri Kanununa  göre  13 adet  sıhhı,  4 adet  umuma açık   ve  6 adet  gayri sıhhı  olmak üzere  toplam 23 adet işyeri ruhsatı verildi.

 

Belediyemiz ile İşkurun yaptığı protokol  gereği  2014 yılında Belediyemiz bünyesinde ücreti  işkur tarafından karşılanan  ve  Toplum Yararına Çalışma  Programı kapsamında  Çevre Temizliği,  Park ve Bahçeler Bakımı  ve yol bakımı çalışmalarında çalışmak üzere  20 kişi  9 ay süre  ile çalıştırılmıştır.

 

Çöp konteynırları  peryodik olarak ilaçlanmış,  mahallelerdeki  hayvan gübrelikleri de  peryodik olarak ilaçlanmış  ayrıca  bahar aylarında  sinek lervası ve ergin sinek  ilaçlama mücadelesi yapılmıştır.

 

 

 

4--KURUMSAL  KABİLİYET  VE  KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

          Bu dönemde  zaten  az olan  gelirlerimizde  azalma olurken  giderlerimizde  büyük artışlar  meydana gelmiştir.  Her konuda  tasarruf  yaparak  bu  sıkıntılı dönemi  az bir zararla  geçmeye  çalışıyoruz.      

            

          Şehir  içerisinde düzenlediğimiz park, yol  ve  yaya  kaldırımlarımızla,  yol  kenarlarında  yapılan  ağaçlandırma  ve düzenlemelerle,  sokaklarımızın  temizliği  ve  sosyal  ve kültürel  faaliyetlerimiz devamını   sizlerinde  desteği  ile daha iyi bir şekilde sürdürmeye  devam  edeceğiz.

 

5--ÖNERİ  VE  TEDBİRLER

 

          Türkiye’ de  şehirlerin  en  büyük  sorunlarından  olan  çarpık  yapılaşmaya  maruz  kalmamak  için  imar  ve  yapılaşma  konularına  azami  titizlik  gösterilmelidir.                                     

 

Çarpık  yapılaşmaya  izin  verilmemelidir.  Yeni  alanların  korunmasına  ve  çevreye  büyük  önem  verilmelidir.  Şehirler  için  en  büyük  projenin  imar  planı, en  önemli  işin  de  imar  planının  uygulanması  olduğu  unutulmamalıdır.

         

Belediye  hizmetlerinin  verimli  en  etkin  bir  şekilde  sonuçlanabilmesi  için  yetenekli  ve  yetişmiş  personele  ihtiyaç  bulunmaktadır.     

         Belediyece  verilen  hizmetlerin  karşılığı  olan  ücretler,  günün  şartlarına  göre  tespit  edilmeli,  gelir  ve  giderler  sıkı  bir  şekilde  takip  edilmelidir.  

Şehrin  esas  sahibi  o  şehirde  yaşayan  insanlardır.  Esas  olan  onların  şehirlerine  sahip  çıkmalarıdır.  Bu  bakımdan  hemşehrilik   bilincinin  geliştirilmesine  önem  verilmelidir.

          Belediyelerin  çoğunda  nitelikli  eleman  ihtiyacı  bulunmaktadır.  Ancak  Belediyemizin  de  aralarında  bulunduğu  çok  sayıda  belediyede,  personel  giderleri  bakımından  yasada  öngörülen  oranlar  aşıldığından  nitelikli  eleman  ihtiyacı  karşılanamamaktadır.  Bu  konuda  gerekli  kolaylık  gösterilmelidir.         

Belediyemiz   faaliyetleri  yukarıda  özet  olarak  açıklanmaya  çalışılmıştır. Bu  açıklamaların  yanında  Belediyemiz  Birimlerinin  bir  yıllık  faaliyetleri  ile  ilgili  olarak   verdikleri  raporlarda  ayrıca  detaylı  bilgiler  bulunmaktadır.    

Huzurlarınızda  okunan  çalışma  raporumu  tensiplerinize  arz  ediyorum.

 

 

 

 

Coşkun  YILMAZ                                            Hatice KOBYA                     Hakan KOCAMAN

Belediye  Başkanı                                           Meclis Katibi                        Meclis Katibi

Meclis   Başkanı


29.08.2015 10:18:49     1056

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı