Greyder İhalesi


ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURAN 1986 MODEL 1 ADET GREYDERİN SATILMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

Madde 1. Belediyemize ait ekonomik ömrünü dolduran 1 adet GREYDERİN satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi uyarınca açık teklif Usulü ile belirtilen tahmini bedeller üzerinden Belediye Encümenince 2886 Devlet İhale Kanununun 45 maddesi gereğince açık teklif açık arttırma sureti ile satılması işidir.

Madde 2. SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR:

Sıra no

Bulunduğu yer

Plaka No

Markası

Cinsi

Modeli

Fiili Durumu

Tahmini Bedel

Geçici Teminat %3 TL

1.

Belediye Araç Parkı

--

KOMATSU

GREYDER

1986

GAYRİ FAAL

30.000,00

900,00TL

Madde 3.İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

a.)Kanuni ikametgâh ve tebligat adresi

b.)Geçici teminatının yattırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu.

c.)Nüfus cüzdanı fotokopisi.

d.)İstekliler adına ihaleye vekâleten katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile iştirak edenin noter tasdikli imza sirküsü vermesi,

e.)Okudum yazılı ve imzalanmış idari ve teknik şartname.

f.)İhaleye katılacak olanlar veya vekilleri ihale saatinden önce istenilen belgeleri bir zarf içinde Belediye Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edecektir.

Madde4: İhale 29/01/2018Pazartesi günü saat 10.00 da Belediye Başkanlık Makamı odasında encümen huzurunda yapılacaktır.

Madde5:İhaleye girecekler yukarıdaki tabloda belirtilen araç ihalesinde belirtilen aracın muhammen bedeli üzerinden % 3 geçici teminatını yatırarak ihaleye girebilirler. Kesin teminat ihale üzerinden % 6 dır. Kesin teminat ihaleyi alan kişiye bildirildikten sonra 2 (iki) gün içinde belediyemiz veznesine yatırılacaktır.

Madde 6.İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6 maddesindeki yazılı kimseler doğrudan yâda dolaylı ihaleye katılamazlar.

Madde 7: İhale ile ilgili şartnameler Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir.

Madde 8:İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte idaremiz serbesttir.

Madde 9:İhale kararı karar tarihinden itibaren en geç 15 iş günü içinde ita amirince onaylanacaktır veya iptal edilecektir.

Madde 10:TEKLİFLERİN HAZIRLANIŞI: Açık teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır.

Madde 11:İhaleye katılan isteklilerde, ihaleyi kazanan yüklenici hariç diğer isteklilerin geçici teminatları iki gün içinde iade edilir.

Madde 12. Satışa sunulan araç mesai saatleri içinde Belediye araç parkında görülebilir.

Madde 13.Araç hali hazır durumda satışa sunulmakta olup, ilan ve şartnamede belirtilen hususlar bilgi mahiyetindedir. Alıcılar araçı yerinde görerek ihaleye katıldığı kabul edildiğinden belirtilen hususlara ve araça alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez.

Madde 14.İhale üzerinde kalan istekliler kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) günlük süre içinde ihale bedellerini yatırmaya mecburdur. 15 (on beş ) gün sonunda ihale bedelleri yatırılmadığı takdirde hiçbir ihtar ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesh edilerek teminatlar belediyeye irad kaydedilir.

  1. 15. İhale bedelinin ödenmesine müteakip 5(Beş) gün içinde araçlar teslim alınacaktır. Bu süre sonunda alınmayan her araç için günlük 100,00 (Yüz) TL işgaliye bedeli alınacaktır.

Madde 16.İhaleyi alan istekliler, araçın satış ve devir işlemlerini kendi adlarına yaptırmak zorundadır. Araçın satış ve devir işlemleri yapılmadan araç isteklilere teslim edilmeyecektir.

Madde 17.Ödenmesi gereken Katma Değer vergisi ile her çeşit vergi, resim, harç trafik cezası ve diğer mali yükümlülükler vs. alıcı tarafından ödenecektir.

Madde 18.İhaleye katılanlar bu şartnamedeki hükümleri aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.

Madde 19.Taraflar arasında anlaşmazlıklar doğduğunda anlaşmazlığın çözümü için Vakfıkebir Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 20.Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde 2886 sayılı İhale Kanununun ilgili maddeleri uygulanır.

Madde 21.İş bu şartname son madde dâhil 21 (Yirmi bir) maddeden ibarettir.

 

Coşkun YILMAZ Hüsnü AKKAN Ahmet TOKUL

Belediye Başkanı Üye Üye

 

Faik Ahmet KOÇ İsmail GENÇ

Yazı İşleri Müdürü Mali Hizmetler Müdür V.


25.01.2018 09:47:27     2250

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı