EKİM 2013 MECLİS KARARI


23.10.2013 13:36:47     1765
EKİM 2013 MECLİS KARARI

Karar  Tarihi     : 01/10/2013

Karar  No  :                   9

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   

                              : Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL  -Hüseyin AKYAZI

                              : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR

                                            

BELEDİYE    MECLİSİNİN  01/10/2013  TARİH  VE   9  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                    

                                                                      

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                01/10/2013

 

 

 

 KARAR NO 1: Belediye  Meclisinin 03/09/2013 tarih  ve 8  sayılı  Belediye Meclis Kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR  NO 2: Cevahir –Murat Naci GÜÇ’  e  ait Asiye  ÖZDEMİR’  in  vekil ve  vasi olarak imzalı  28/06/2013  tarih  221 sayılı dilekçesi ekinde  Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi tapuda kayıtlı 19-3 pafta,  223 ada,  8-9-14-15-17-18-19   nolu parsellerle  ilgili olarak yapılmak istenilen imar uygulamasında kapanan  ve belediye adına tescil edilecek yollarla ilgili   takas ve trampa işleminin   gerçekleştirilebilmesi için  takas ve trampa edilecek alanların  kıymet taktirlerinin yapılmasına,  bunun için belediye  meclisince   bir kıymet taktir komisyonu  oluşturulmasına, komisyonun beş kişiden oluşmasına ve komisyonun  AKP den  Mehmet BALCI,  Hüsnü  AKKAN,  Hüseyin AKYAZI,  MHP  den Kemal ÇAĞLAR,  Taner KUL’  dan oluşturulmasına  ittifakla karar  verilmiştir. 

KARAR  NO  3:Belediyemiz kayıtlarında Yunus Doğru’  ya  ait  21/08/2013 tarih  ve  291 sayılı dilekçede belirtilen  Çarşıbaşı ilçesi Kerem Mahallesi kadastro 427 ada, 65 parsel de kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak hazırlanmış olan imar planı  tadilatının eksiklerinin  tamamladıktan sonra görüşülmesine  ve  dilekçenin İmar Komisyonuna iade  edilmesine  oy birliği  ile karar  verildi.

KARAR  NO  4:Trabzon  ili  Çarşıbaşı  Kaleköyü Tüzel Kişiliği  adına kayıtlı bulunan 5 parsel gayrimenkul satılarak elde edilecek gelirin köy alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere  satış işleminin,  Plan Bütçe Komisyonunun  görüşmeleri ve İçişleri Bakanlığının  genelgeleri doğrultusunda  bu satışın  yapılması uygun görülmediği,  örnek uygulamalardan da  anlaşıldığından   talebin uygun görülmediğine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO  5:Belediyemiz kayıtlarında  03/05/2013  tarih  ve 154 sayılı   Emine ZİHNİ’  ye ait  dilekçede   Kaleköyü  Yalı Mevkiinde  Belediyemiz mücavir alan sınırları içeresinde  F42C181 pafta,  135 ada, 32 nolu parselde  bulunan 116, 35m2 lik taşınmazla ilgili hususların ekindeki imar tadilat teklifinin  imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR  NO  6: 3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkındaki Kanunun  1. Maddesinde, Kanunun  amacının  mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik personelin eğitim seviyelerine  göre  unvan, yetki ve sorumluluklarını  belirlemek olduğu, Kanunun  3. Maddesinde; Gördükleri Mesleki teknik öğretim alanlarına  göre  ünvanların sayılmak suretiyle ‘a( bendinde; Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise  ve kız teknik lisesi mezunlarına  “Teknisyen”  ünvanı verileceğinin belirtildiği.  Bu ünvanlar, eğitim görülen dalın ismi  ile  birlikte kullanılacağının hükme bağlandığı,

Devlet Personel Başkanlığının  27 Eylül 2007 tarihli ve kaynak olarak  27 sayılı Bülten  ve 40. Sayfasında  yayınlanan  benzer görüşünde “Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünün  29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında yer almadığı, dolayısıyla “Teknisyen  “ Ünvanını  kullanamayacaklarına ilişkin görüşü bulunduğu, bu bağlamda   teknisyen ünvanının  Ticaret Lisesi mezunu  olan adı  geçenin teknisyen kadrosuna atamasının  yapılamayacağından;

Belediyemizde 5 derece TH teknisyen kadrosunda görev yapan memur Ayten TAŞ  Ticaret Lisesi Mezunu olduğundan  Belediyemizde  mevcut GİH 11 derece Tahsildar kadrosunun  kaldırılarak 5 derece GİH Tahsildar kadrosuna dönüştürülerek  5 derece GİH Tahsildar kadrosuna atanmasına,  Kemal ÇAĞLAR’  ın red oyuna karşılık, diğer üyelerin kabul  oylarıyla  oy çokluğu  ile  karar verildi.  

KARAR  NO  7:Belediyemiz kayıtlarında  23/08/2013 tarih  ve 302 sayılı Mustafa KARADENİZ’  e  ait  Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Kaleköyü Köyünde kadastro ada 134, parsel 5 de kayıtlı taşınmaz ile  ilgili  dilekçede belirtilen hususların imar komisyonundan geldiği şekliyle:

a)Bahsi  geçen  T.N.K.A  alanı  imar  planı  yapım  ve  yönetmenliklerine  göre  hazırlık  aşamasında  alınmış kurum  görüşleri  doğrultusunda  Tarım  İl  Müdürlüğünün  tespitleri  doğrultusunda  belirlenmiş  olup,  Belediye  Meclisince  herhangi   bir  karar  verilmesi  durumu  söz  konusu  olmadığından talebin  Tarım İl Müdürlüğünce  görüşülmesi gerekmektedir. Bununla ilgili talebin Tarım İl Müdürlüğüne  gönderilmesine;

b)Mevcut  taşınmazın  kuzey  yönünde  geçen  15 metrelik  imar  yolunun  kuzey  kısmında  kıyı  kanunu  hükümlerine  göre  sahil  şeridinin güneyine doğru 100  metrelik  kısmının  dışında  kalan  alanlarda  plan  hükümleri  geçerli  olup  herhangi  bir  yapı  yasağı  bulunmamaktadır;

c)Belediye  Meclisinin  yapmış  olduğu  ek  ve  revizyon  imar  planı  ile  ilgili  bir  değişiklik  talebi  dosyasının  dilekçesi  ekine eklenmesi  durumunda  meclisimizce  görüşülebileceğinin  dilekçe  sahibine  bildirilmesine  oy  birliği  ile  karar  verilmiştir.

KARAR NO 8:Belediyemiz kayıtlarında Hacer Özgürler, Osman Özgürler  ve Ümit Özgürler’ e  ait  03/09/2013  tarih  ve  322 sayılı  dilekçenin  İmar komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO 9: Belediyemiz kayıtlarında  29/08/2013  tarih  ve  313 sayıda kayıtlı Ali BERBER’  e  ait dilekçe  Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ  tarafından okunarak Belediye Meclisi  üyelerinin bilgisine sunulmuştur. 

 

 

 Coşkun YILMAZ          Kadem  ÇELİK                     Abdurrahman ÇOLAK 

 Belediye  Başkanı       Meclis Katibi                        Meclis  Katibi

 Meclis  Başkanı

 

,

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı