KASIM 2013 MECLİS KARARI


16.01.2014 15:53:12     2090
KASIM 2013 MECLİS KARARI

 
                      T.C.
ÇARŞIBAŞI  BELEDİYESİ                                      MECLİS   KARAR  KAĞIDI

 

Karar  Tarihi     : 05/11/2013                                            Karar  No  :                    10


Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ
 Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   
                               : Aydın  GELLECİ   – Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL 
                               : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR-Hüseyin AKYAZI
                                            
                          BELEDİYE    MECLİSİNİN  05/11/2013  TARİH  VE   10  SAYILI  TOPLANTISINA
                                                         AİT    KARAR     HULASASIDIR


  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI
             2013                                   
                                                                       
                                                              İçtima  Tarihi
                                                                05/11/2013


 KARAR NO 1: Belediye  Meclisinin 01/10/2013 tarih  ve 9  sayılı  Belediye Meclis Kararının  6. Maddesi  (MADDE 6)  hariç olmak üzere  diğer maddelerin kabulüne,  6 (altıncı ) madde ile  ilgili  Ayten  Taş’  ın dilekçesi olduğnudan, 6. Maddenin görüşülmesini  gündeme alınan  üçüncü maddede  görüşülmesine  oy birliği ile karar verildi.

KARAR  NO 2:Belediyemiz  2014  Mali  Yılı  Bütçesi  ile  2015-2016  Hizari  Bütçelerinin  Plan  Bütçe Komisyonuna havale  edilmesine, Plan Bütçe Komisyonu Bütçe üzerindeki görüşmelerini  5 iş gününde tamamlamasına  ve      Belediye Meclisinin  12/11/2013  Salı  günü  saat  10.00 da  2. Oturum  için toplanmasına  oy birliği  ile  karar  verildi. 
KARAR  NO 3:Belediyemiz  Mali  Hizmetler Müdürlüğü  tarafından  hazırlanan 2014  Yılı  Ücret Tarifesinin  Plan  Bütçe Komisyonuna havale  edilmesine, ücret tarifesinin 12/11/2013  Salı  günü saat 10.00 da toplanacak  Belediye Meclisine  sunulmasına   oy birliği  ile  karar  verildi. 

KARAR NO 4:Cevahir –Murat Naci GÜÇ’  e  ait Asiye  ÖZDEMİR’  in  vekil ve  vasi olarak imzalı  28/06/2013  tarih  221 sayılı dilekçesi ekinde  Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi tapuda kayıtlı 19-3 pafta,  223 ada,  8-9-14-15-17-18-19   nolu parsellerle  ilgili olarak yapılmak istenilen imar uygulamasında kapanan  ve belediye adına tescil edilecek yollarla ilgili   takas ve trampa işleminin gerçekleştirilebilmesi  için  takas ve trampa edilecek alanlardan  kıymet farkı alınmasına,  8 ve 9 nolu parsellerin  terk miktarı 645,87 m2 nin  m2 sinin  kıymetinin  300,00 TL, terk edilecek G parseli   364,45 m2 nin m2 sinin kıymetinin  150 TL,  yoldan ihdas edilen  A parseli  1010,34  m2 nin  m2 sinin fiyatı  300,00 TL  olarak takdir edilmesine  ve oluşacak 54 674,00 TL farkın  parsel maliklerinden  alınarak  trampa işleminin yapılmasına oy birliği  ile  karar verilmiştir. 

KARAR NO 5:İlçemiz Kerem Mahallesinde bulunan  pafta 3,  ada  375,  parsel  12  bulunan  1810,00 m2 lik arazinin  büyük bir kısmı yol olarak gösterildiği belirtilmiş,   ancak  dilekçe ekinde  imar değişiklik  teklifini gösterir  bir belge olmadığından  imar değişiklik teklifinin reddine  oy birliği  ile  karar verildi.  

KARAR NO 6:Belediyemiz  kayıtlarında 22/10/2013 tarih  ve  379 sayıda kayıtlı Ekrem ÇALIŞ’  a ait dilekçenin Belediyemiz İmar Komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 7:Belediyemiz kayıtlarında  10/09/2013 tarih  ve  331 sayıda  Mustafa KAYA adına kayıtlı  dilekçe  Belediyemiz İmar Komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 8:Ayten TAŞ’  a  ait dilekçenin, konu  hakkında ayrıntılı bir araştırma yaparak bilgi edinilmesine   ve  01/10/2013 tarih  ve 9 sayılı meclis kararının  6. Maddesinin   12/11/2013  Salı günü  yapılacak olan 2. Oturumda  tekrar görüşülmesine oy birliği  ile karar verildi. 

İKİNCİ  OTURUM


Toplantı  Tarihi       :  12/11/2013                                                   
Toplantı  Dönemi    :   2013 / 10                                                         
Toplantı  Oturumu :  2
Birleşim                   :  1

Üyeler                      : Abdurrahman ÇOLAK,  Hüsnü  AKKAN, Aydın  GELLECİ  
                                   Mehmet BALCI,   Hüseyin AKYAZI, , 
                                   Fatma Gülten USTABAŞI   Kemal ÇAĞLAR, Taner   KUL, 

Katılmayan  Üye    : Kadem ÇELİK


KARAR NO 9:
                             ÇARŞIBAŞI  (TRABZON)  BELEDİYESİ
 2014  MALİ  BÜTÇE  KARARNAMESİ

MADDE 1:Belediye  Bütçesi  kapsamındaki  dairelerin  harcamaları  için  ( A )  işaretli  cetvelde   gösterildiği  üzere  toplam  7 100 000,00 TL  lik  ödenek  verilmiştir.  

MADDE 2:Belediye  Bütçesinin  geliri,  bağlı  (B)  işaretli  cetvelde  gösterildiği  üzere    toplam  7 100 000,00  TL   olarak  tahmin  edilmiştir. 

MADDE 3:2014  Yılı  gider  bütçesinde  yer  alan  ödenekler  toplamı  ile  gelir  bütçesinde tahmin  edilen  gelirler  toplamı  arasında  denklik  sağlanmıştır.  

MADDE 4:Gelir  çeşitlerinin  yasal  dayanakları   (C)  cetvelinde  gösterilmiştir.  Yasal  dayanağı  bulunmayan  gelir  tahsil  edilmeyecektir.   

MADDE 5:( G )  cetvelinde  nicelik  ve niteliği  gösterilen  yatırım  projeleri  için  üst yönetici,  hükmü  birden  çok yılı  kapsayan  sözleşme  yapmaya  yetkilidir.   

MADDE 6:6245  sayılı Harcırah Kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE  7:Bütçe  aşağıda  belirtilen  cetvellerden  oluşur.
1—Ödenek  Cetveli –A Cetveli  (Örnek 14 )
2—Gelirlerin  Ekonomik Sınıflandırılması –B cetveli  (örnek 15 )
3—Finansmanın  Ekonomik  Sınıflandırılması  cetveli  (örnek 16 )
4—Gelirlerin  yasal  dayanağını gösterir  ( C ) cetveli. (örnek 17 )

5— Çok  Yıllı  Gider  Bütçesi  ( Örnek  18)
6— Fonksiyonel  ve  Ekonomik  Sınıflandırma  Düzeyinde İzleyen  İki  yıl  Bütçe Tahmin  cetveli  (Örnek  8) 
7— Çok  Yıllı  Gelir  Bütçesi  (Örnek  19)
8—Çok yıllı  Finansman  Ekonomik  Sınıflandırması.  ( Örnek  20)
9—Gelecek  yıllara yaygın Yüklenmelere  izin  verilen  hizmetlere ait  (G)  cetveli  (örnek 21 )
10—Memur ve hizmetli olmayanlara  verilecek   harcırahı   gösterir ( H ) cetveli.  (Örnek22)
11—İhdas  edilen  memur  kadrolarını  gösterir   ( K-1 ) cetveli . ( Örnek 23 )
12—İhdas   edilen  sürekli  işçi  kadrolarını  gösterir   ( K – 2 )  cetveli.  ( Örnek 25 )
13—237  sayılı  Taşıt  Kanununa  göre  satın alınacak taşıtları gösterir (T-1) cetveli. (Örnek25)
14—T-2  Mevcut  Taşıtlar  Cetveli   (Örnek  26  ) 
15—Ayrıntılı  Harcama  Programı ( Örnek 27 )
16—Finansman  Programı (Örnek- 28)
17—Gerekli   görülen diğer cetveller.                                                          

MADDE  8:Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir.

MADDE 9: Vergi resim harç ve katılım paylarının tahsil sureleri 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu ile gösterilen zamanlarda, diğer gelirler ise ilgili kanun ve mevzuata uygun olarak eşit taksitlerle tahsil edilir.
1-Su  paraları  birer  aylık  dönemler halinde  tahakkuk  ve  tahsil  edilir.  
2-Kira  paraları  Belediye  Encümeninin  belirleyeceği  tarihlerde  tahsil  edilir. 
3-Belediyemizin hizmet karşılığı tahsil edeceği ücretlerin tahsili Belediye Meclisince kararlaştırılan gelir ücret tarifesi hükümlerine göre uygulanır.
4- Belediyemiz  tarafından  verilecek   inşaat ruhsatlarının   tutarının tamamı peşin olarak tahsil edilir.

MADDE 10: Belediye Meclisinde kabul edilip halen yürürlükte bulunan Sıhhi İdare ve Fenni Zabıta Talimatnamesinde men edilmesi veya yapılması emredilen hususlarda verilecek ceza miktarlarını 1608 Sayılı Kanunun 2.maddesi ve bu Kanunu değiştiren ve değiştirecek kanunlarla, miktarını artıran kanunlar gereğince tayin ve tespite Belediye Encümeni yetkilidir.

MADDE 11: Bütçe yılı içerisinde aniden ortaya çıkacak ve değişiklik yapılacak olan gelirlerin ücretlerinin tespiti ve tarifesini yapmaya 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/f maddesi Belediye Meclis yetkilidir.

MADDE 12:Belediyemizin  Bütçe  içerisinde  ihtiyaç  duyduğu   taktirde, 5393  Sayılı  Belediye  Kanunu’ nun  15/d  ve  15/i  maddeleri  ile  5216  Sayılı  Büyükşehir  Belediyesi  Kanunu’  nun  27.  maddeleri  gereğince  Büyükşehir,  İlçe  Belediyeleri  ve  bu  belediyelere  bağlı  Kuruluşlardan  takvim  yılı  sonucu  geçmemek  şartı  ile  borç  para  alabilir.
 
MADDE 13Belediyemizin bütçe yılı içerisinde yapacağı bilumum bütün yapı tesis ve büyük onarımları ile satın alacağı mal ve hizmet alımlarında şartname ve sözleşmelerinde  bulunması şartı ile yasal orana kadar taahhüt eden kişi veya kurumlara (avans teminatı alınmak şartı ile) Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğü’nün 59. maddesi ve diğer Yasal Mevzuatlar gereğince avans verebilir.

MADDE 14 Bu kararname hükümleri 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 15 Bu kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür.

Bütçe  kararnamesi  15 madde  olarak  esami  tayini  ile  oya  sunularak  mevcut  üyelerin  oyları ile  oybirliği  ile    kabul edildi. 

 GELİR  BÜTÇESİ           
a)Gelir  kodu  01  Vergi  Gelirleri  toplamının  1 116 960,00-TL  olarak  kabulüne  katılan üyelerin  oyları  ile    oybirliğiyle  karar  verildi.
b)Gelir     kodu  03  Teşebbüs  ve  Mülkiyet  Gelirleri  toplamının  1 066 380,00-TL  olarak  kabulüne  katılan üyelerin  oyları  ile  oybirliğiyle    karar  verildi.
c)  Gelir  kodu  04  Alınan  Bağış  ve  Yardımlar ile  Özel Gelirler Toplamının  558 340,00-TL  kabulüne  katılan üyelerin  oyları  ile    oybirliğiyle  karar  verildi.
d) Gelir kodu  05  Diğer  Gelirler  Toplamının  3 050 800,00-TL  kabulüne  katılan üyelerin  oyları  ile    oybirliğiyle  karar  verildi.
e) Gelir  Kodu  06  Sermaye  Gelirleri  Toplamının  1 307 520,00-TL  kabulüne  katılan üyelerin  oyları  ile    oybirliğiyle  karar  verildi.
 Belediyemizin 2014  Mali  Yılı  Gelir  Bütçesi  toplamının,  ekonomik  verileri  ve  ileriye  yönelik  öngörüleri  de  dikkate  alınarak  yukarıda  sınıflandırması yapıldığı  şekliyle   7 100 000,00-TL  olarak  kabulüne ittifakla  karar  verilmiştir.

GİDER   BÜTÇESİ
  
                        ÖZEL   KALEM  MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal               Fonksiyonel        Finans     Ekonomik   
Sınıf                         Sınıf          :        Tipi  :       Sınıf                                      :   
 
46-61-09-02            01-1-1  5              01-Personel Giderleri                           201 440,00-TL

                                                             02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Gid.          32 960,00-TL
                                                   
                                                             03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri      452 910,00-TL
                                                           
                                                             05-Cari  Transferler                               4 650,00-TL
   
                                                             06- Sermaye Giderleri                          249 880,00-TL

                                                                  07-  Sermaye  Transferleri            116 420,00-TL

                09-Yedek Ödenekler               121 010,00-TL

                Gider  Bütçesi  Toplamı                    1 179 270,00-TL
 
 YAZI  İŞLERİ  KARARLAR  MÜDÜRLÜĞÜ  BÜTÇESİ

Kurumsal               Fonksiyonel        Finans     Ekonomik   
Sınıf                         Sınıf          :        Tipi  :       Sınıf                                          :   

46-61-09-31             01-1-1              5    01-Personel Giderleri    43 740,00-                                                                                                                        
                                                                                                                                
                                                                        02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Gid         6 920,00-TL
                                                                                                                                                                                                         
                                                                         03-Mal ve Hizmet Alımı Gid          194 500,00-TL

                                                                         05-Cari Transferler                           1 080,00-TL
                                                                        
                                                                         06-Sermaye Giderleri                      33 760,00-TL

                                                                         09-Yedek  Ödenekler                       29 840,00-TL

                                                                        Gider  Bütçesi  Toplamı                  309 840,00-TL  

 

                                                      
    MALİ  HİZMETLER   MÜDÜRLÜĞÜ  BÜTÇESİ

Kurumsal               Fonksiyonel        Finans     Ekonomik   
Sınıf                         Sınıf          :        Tipi  :       Sınıf                                          :   

46-61-09-32            01-1-2         5            01-Personel  Giderleri                           127050,00-TL

                                                                  02-Sos. Güv. Kur. Dev. Primi  Gid.       27 910,00-TL

                                                                  03-Mal ve Hizmet Alımı Giderleri         55 430,00-TL
  
                                                                  04-Faiz  Giderleri                                  199680,00-TL

                      05-Cari  Transferler                     223 610,00-TL

                                                                   06-Sermaye Giderleri                            27 230,00-TL

                       09-Yedek  Ödenekler                       38 680,00-TL     

                                                                  Gider  Bütçesi Toplam                          699 770,00-TL
                                                         
                FEN  İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ  BÜTÇESİ

Kurumsal               Fonksiyonel        Finans     Ekonomik   
Sınıf                         Sınıf          :        Tipi  :       Sınıf                                          :   

46-61-09-39                 01-1-9             5         01-Personel Giderleri                  1042610,00-TL

                                                                       02-Sosyal Güv. Kur. Devlet Gid.   177210,00-TL

                                                                       05- Cari Transferler                          2780,00-TL

                                                                       03-Mal ve Hizmet Alımı Gid.     2 538 450,00-TL

                                                                       06-Sermaye  Giderleri                   909 870,00-TL
      
                                                                       09-Yedek  Ödenekler                     240 200,00-TL

                          Gider  Bütçesi  Toplamı              4 911  120,00-TL

2014  YILI  GİDER  BÜTÇE  TOPLAMI…     …………….………….….       7 100 000,00-TL
                                                                                                                                               
Belediyemizin  2014   Mali  Yılı  Gider  Bütçesi  Genel  Toplamının,   Kurumsal  Sınıflandırma,  Fonksiyonel  Sınıflandırma,  Finans  tipi,  Ekonomik  sınıflandırma,  kısımlarında  ayrı  ayrı yukarıda  sınıflandırması  yapıldığı  üzere  7 100 000,00-TL  olarak  kabulüne  katılan üyelerin  oyları  ile    oybirliğiyle   karar  verildi.

KARAR NO 10:5393  Sayılı  Belediye   Kanununun  18.  maddesinin  f  Fıkrası  gereğince  hazırlanan   Belediyemize  ait  2014  Yılı  Ücret  Tarifesinin  aşağıda   yazılı  olduğu  şekilde  kabul edilmesine  mevcut  üyelerin  oyları  ile oybirliği  ile  karar  verildi.                                                              

ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ’NİN 2014 YILINA AİT BELEDİYE MECLİSİ PLAN BÜTÇE KOMİSYONUNCA DÜZENLENEN ÜCRETE TABİ İŞLER TARİFESİDİR

      2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.  Maddesinde konu  edilen  ve  2464  Sayılı  Kanunda  Harç  veya  Katılma   Payı  konusu  yapılmayan  ve  ilgililerden  isteğine  bağlı  olarak  ifa  edilecek  her  türlü  hizmetler  ücret  tarifesidir.

     
HAYVAN KESİM- TAŞIMA TÜM HİZMETLER KARŞILIĞI
 
Küçük Baş Hayvan      : 10,00 TL
Büyük Baş Hayvan (100 Kg’a kadar)    : 25,00 TL
Büyük Baş Hayvan  (100- 200 Kg arası)             : 30,00 TL
Büyükbaş Hayvan  (200- 400 Kg arası)    : 50,00 TL
Büyükbaş Hayvan  (400 Kg’dan yukarı)   : 60,00 TL
Han Ücreti  (2 gün aşımından sonra günlük)   :   6,00 TL

BELEDİYEMİZ HOPARLÖRÜNDEN YAPILACAK İLAN ÜCRETLERİ

Günde 1 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden  : 2,00-TL
Günde 2 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden  : 3,00-TL
Günde 3 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden  : 4,00-TL
Günde 4 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden  : 5,00-TL

MOTORLU ARAÇLAR İLE YAPILACAK TAŞIMA ÜCRETLERİ

Belediyemiz motorlu araçları ile ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak taşımacılıkta;

1-Şehir içi yapılacak taşımacılık;
            a)Küçük araç ile bir seferinden                           : 50,00 TL
            b)Büyük araç ile bir seferinden                           : 80,00 TL

2-Mahalleler arası yapılacak taşımacılıktan;
  a)Küçük araç ile bir seferinden                           :   85,00 TL
 b)Büyük araç ile bir seferinden                           : 110,00 TL
3-Trabzon’a yapılacak taşımacılıktan;
 a)Küçük araç ile bir seferinden                           : 165,00 TL
 b)Büyük araç ile bir seferinden                           : 200,00 TL

4-Otobüs ve Minibüs Kiralanması
a) Otobüsün Trabzon’a gidiş  gelişinden      : 155,00 TL
Minibüsün Trabzon’a gidiş gelişinden          :   90,00 TL 
b) Otobüsün  Vakfıkebir’e  gidiş gelişinden  :  100,00 TL
Minibüsün  Vakfıkebir’e  gidiş gelişinden  :   60,00 TL
c)Otobüsün  Beşikdüzüne  gidiş gelişinden  : 110,00 TL
Minibüsün  Beşikdüzü’ne  gidiş gelişinden  :   70.00 TL
d)Otobüsün Akçaabat’a gidiş gelişinden  : 110,00 TL
Minibüsün  Akçaabat’a gidiş gelişinden    :   70,00 TL
e)Otobüsün diğer ilçelere gidiş gelişinden  : 175,00 TL
Minibüsün diğer ilçelere gidiş gelişinden  : 100,00 TL
5-Yükleyici ve Kanal Kazıcının 1 (bir) saatlik çalışması             : 130,00 TL
6-Dozer ve Greyderin 1 (bir) saatlik çalışması                           : 160,00 TL
              
HAFTA TATİLİ  ÇALIŞMA İZİN  ÜCRETİ

1-Hafta Tatili Çalışma İzni (Yıllık)   :130,00-TL

İŞGALİYE  ÜÇRETLERİ
a-Yol-meydan-pazaryeri-cadde-sokak gibi umuma ait yerlerin geçici işgallerinden  günlük  m2 si  2,00-TL 
b-Cadde ve sokakların  esnaflarca işgalinden;
Bir kasa boyunda  bir sırası  yıllık  m2 si ;50,00-TL
Not:Bu işgaller pazaryerinde  2  sırayı, Şehit Muhammet Türk Sokak  ve Avni Akkan Caddesi’ nde  1 ( bir ) sırayı, Muallim Ali Osman Turan Caddesinde  2 ( iki ) sırayı  geçemez. 
         
         PAZARYERİ TAHSİS ÜÇRETİ
Sergi Çeşidi    
Meyve/Sebze     :m2 si   2,00-TL
Giyim    :m2 si   2,00-TL  
Büyük Kamyon (8 Teker) :          35,00-TL  
Küçük Kamyon (6 Teker) :          30,00-TL
Pikap  ( 4 Teker)                       :          30,00-TL        
 
SOKAK İŞGALİYELERİ
Cadde ve sokaklara odun, kömür, çakıl, kum, kereste dökülerek işgali  (Günlük)  m²’si: 2,00 TL

İÇME SUYU ÜCRET TARİFESİDİR  (KDV DÂHİL)
İçmesuyu Verilen Yer       Aylık 0-25 m³ Arası    Aylık  25-m³’den  Yukarı     
Mesken      2,75 TL   3,75 TL    
İşyeri      4,50 TL   5,50 TL   
Resmi Daire     4,50 TL   5,50 TL   
İnşaat      6,00 TL   6,50 TL   

SU DEPOZİTOLARI
1-Depozito (Mesken)   :  65,00 TL
            Açma/Muayene               :  30,00 TL
Su Tesisleri Katılım Payı  :  35,00 TL
2-Depozito (İnşaat)   :100,00 TL
Açma/Muayene               :  30,00 TL
Su Tesisleri Katılım Payı  :  50,00 TL
Not: Depozite farkları faturalara bir taksit halinde yansıtılacaktır

TESİSAT ONARIM ÜCRETLERİ 
Aboneye 1 metre boru döşemesi              :   5,00 TL
Aboneye boruya diş açma   :   5,00 TL
Aboneye boruya kolye bağlama              : 14,00 TL
Aboneye boruya valf bağlama   : 14,00 TL

ARASÖZLE SU TAŞIMA ÜCRETİ
a) 1 km’ye kadar       : 50,00 TL    
b) 3 km’ye kadar                : 60,00 TL   
c) 5 km’ye kadar                : 70,00 TL
d) Belediye harici verilen sudan km başına   : 20,00 TL 
                                                                   
İNŞAATLARDAN ÇIKARILAN HAFRİYATTAN ALINACAK ÜCRET

a) Belediye sınırları ve mücavir alanlardaki
döküm sahasına dökülen bir kamyon hafriyattan  : 25,00 TL

b) Hafriyatı çıkarılan inşaat vb. yerlerin sahiplerinden
kirlenen cadde ve sokakların temizlenmesi ücreti  (m²)  :   5,00 TL

VAZİYET PLANI

Yürürlükteki 2464 Sayılı Kanun’un  97. maddesi  gereğince
belediye  sınırları ve  mücavir alanları içerisinde
herhangi  bir  gayrimenkule  ait  vaziyet plan için   : 100,00 TL       
 
İmar Durum Tespiti (Her birim için)     :  65,00 TL
 
Aplikasyon        :  75,00 TL 
 
Geçiş Yolu İzin Belgesi                    : 650,00 TL

              

İLAN VE REKLÂM VERGİSİ

1. Dükkân, ticarî ve sınaî müessese ve serbest meslek erbabınca
çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi
tüm sabit ilân ve reklamların beher metrekaresinden (m²) yıllık olarak : 20,00 TL

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilân ve
reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak    : 40,00 TL

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların
cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan
geçici mahiyetteki ilân ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak : 15,00 TL 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilân ve reklamlardan her metrekare için
yıllık olarak         : 125,00 TL

5. İlân ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve
cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için   : 10 Kr

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve
benzerlerinin beherinin metrekaresinden     : 25 Kr

BELEDİYEYE AİT REKLAM PANOLARI İLAN VE REKLAM KİRALAMA ÜCRETLERİ

 a) Işıksız Reklam Panosu (3,5 X 2 =7 m²) Haftalık                         : 100,00 TL
 b) Işıklı Reklam Panosu (2 m²) Haftalık                           : 125,00 TL


c) Belediyemiz sınırları içindeki sahil yolu üzerindeki
 ilan reklam panoları yıllık kiralama ücreti                          :   60,00 TL

PLAKA SATIŞ BEDELİ

Çarşıbaşı Belediyesi’nin ihale yoluyla satış yaparak tahsis ettiği plakaların her devir/satış işlemi için alınacak ücret                                                                                : 500,00 TL

ASMA TAHSİS ÜCRETİ  (KDV DÂHİL)

Umuma açık yerlerde cadde,  bulvar, tretuar, belediye 
mülkü arsalar ve büfelere konulacak geçici
bez ilaların asılma ücreti                                                       : 25,00 TL

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI (m²)                                           :   1,00 TL

SAĞLIK BELGESİ HARCI                                            :   3,00 TL

MUAYENE RUHSAT HARCI                                                       : 15,00 TL

TAŞIT GÜZERGAH İZİN BELGESİ ÜCRETİ                                                  : 35,00 TL

TAHRİPAT ÜCRETLERİ

1- Belediyeye ait stabilize yolların her ne maksatla tahrip edilmesinden dolayı   
   1 m²’sinden  : 70,00 TL

2- Belediyeye ait döşenmiş parke tesisinin tahrip edilmesinden dolayı
   1 m²’sinden  : 140,00 TL
3- Belediyeye ait  dizili  bordür  taşlarının  tahrip  edilmesinden  dolayı 
   bordür taşı başına :   70,00 TL
4- Belediyeye ait  1 m²  asfalt  tahribinden  dolayı : 180,00 TL

MEZAR YERİ ÜCRETLERİ
 
Belediye Mezarlığında 1,5 m X 2,25 m = 3,75 m²  olarak düzenlenen 1 (bir)  adet mezarlık yerinin rayiç bedeli;
a) Yol kenarlarına rastlayanlar için :  350,00 TL
b) Yol kenarı dışında olanlar için :  300,00 TL

Not: Aile Mezarlığı alımı,  azami 10 kişilik olarak sınırlandırılmıştır.

DÜĞÜN SALONU

Yapılacak Düğün Merasimi İçin Düğün Sahibinden;
Yaz Aylarında       : 500,00 TL
Kış Aylarında (Kasım-Aralık-Ocak-Şubat Ve Mart)  : 550,00 TL

Not: Düğün salonu kiralamasında Müzisyen ve ses düzeni kiralayana ait olacaktır.
     
Çarşıbaşı Belediyesi’nin 2014 Yılına Ait Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonunca Düzenlenen Ücrete Tabi İşler Tarifesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KARAR NO 11:3795 Sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkındaki Kanunun  1. Maddesinde, Kanunun  amacının  mühendis ve mimarlar dışında kalan teknik personelin eğitim seviyelerine  göre  unvan, yetki ve sorumluluklarını  belirlemek olduğu, Kanunun  3. Maddesinde; Gördükleri Mesleki teknik öğretim alanlarına  göre  ünvanların sayılmak suretiyle ‘a( bendinde; Endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, teknik lise  ve kız teknik lisesi mezunlarına  “Teknisyen”  ünvanı verileceğinin belirtildiği.  Bu ünvanlar, eğitim görülen dalın ismi  ile  birlikte kullanılacağının hükme bağlandığı,
Devlet Personel Başkanlığının  27 Eylül 2007 tarihli ve kaynak olarak  27 sayılı Bülten  ve 40. Sayfasında  yayınlanan  benzer görüşünde “Anadolu Ticaret Meslek Lisesi “Bilgi İşlem” bölümünün  29/04/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkındaki Kanun Kapsamında yer almadığı, dolayısıyla “Teknisyen  “ Ünvanını  kullanamayacaklarına ilişkin görüşü bulunduğu, bu bağlamda   teknisyen ünvanının  Ticaret Lisesi mezunu  olan Ayten TAŞ’  ın Teknisyen kadrosuna atamasının  yapılamayacağından;

Meclis Başkanı Coşkun YILMAZ,  oturuma  katılan üyelerden Mehmet BALCI  Hüsnü  AKKAN, Abdurahman ÇOLAK,  Aydın GELLECİ Hüseyin AKYAZI’  nın  red,  Kemal ÇAĞLAR’  ın kabul, Fatma Gülten USTABAŞI  ve Taner KUL’  un çekimser oyuyla  Belediye kayıtlarında  04/11/2013  tarih  ve  412 sayılı Ayten TAŞ’  ın  dilekçesinin reddine, adı geçenin ataması yapıldığı GİH 5 derece Tahsildar kadrosunda kalmasına oy çokluğu   ile karar verilmiştir.  


          Coşkun YILMAZ                                  Aydın GELLECİ                   Abdurrahman ÇOLAK 
          Belediye  Başkanı                                 Meclis Katibi                      Meclis  Katibi
          Meclis  Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı