ŞUBAT 2014 MECLİS KARARI


09.05.2014 11:28:51     1653
ŞUBAT 2014 MECLİS KARARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  04/02/2014  TARİH  VE   2  SAYILI  TOPLANTISINA
  AİT    KARAR     HULASASIDIR


  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI
                                               
           İçtima  Tarihi
           04/02/2014

 
KARAR NO 9:Belediye  Meclisinin  07/01/2014 tarih  ve 1 sayılı  Belediye Meclis Kararı  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 10: Abdullah SEVGİ’  ye  ait Merkez Mahallesi pafta F42-c-18-B-4-C ada 206, parsel 24-25 de yapılan imar planı değişikliğinin    Tarım İl Müdürlüğünün  06/01/2014  sayı  ve 4685 tarihli uygun görüş yazısında belirtildiği  üzere amacı dışında kullanılması  ve toprak koruma projesine uyulması amacıyla uygun görüldüğü, ayrıca  Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğünün 09/01/2014 Tarih  ve 259  Sayılı İmar Planına esas  Jeolojik  ve Jeoteknik Etüt raporları incelenmiş olup,  sunulan plan tadilatı, komşu parsel maliklerinin  tadilata ilişkin uygun görüşlerinde dosya ekinde mevcut bulunduğundan teklif edilen alanda  sosyal tesis alanı  yapılaşma koşullarının  sağlanması şartıyla bölgemiz  sosyal aktivitelere cevap vermeye yönelik bir tesisin  bölgeye kazandırılması adına olumlu olduğunun kanaatiyle belgelerin ve eklerin incelenmesi sonucunda teklifin kabul edilmesine, toplantıya katılan üyelerin oylarıyla  oy birliği  ile  karar verilmiştir. 

 KARAR NO 11:5393 Sayılı  Belediye  Kanunun  49. Maddesi  gereğince  2014  yılı  içinde  Belediyemizde   Kısmi  Zamanlı  olarak   Avukat Çalıştırılmasına  ve   çalıştırılacak avukata  aylık    brüt 1250,00 TL  ücret verilmesine  ve bu işlemler için  sözleşme yapmaya Belediye Başkanına  yetki verilmesine  oy birliği  ile  karar  verildi.
 
KARAR NO 12: Çarşıbaşı Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden gelen 28/01/2014 tarih  ve 187 sayılı yazısında belirtilen  İlçemiz Kaleköyü Köyü Muhtarı Halis AYDIN tarafından Köy Tüzel Kişiliği adına kayıtlı 5 (beş) adet taşınmaz satışına ilişkin İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne sunulup Valiliğimize intikal ettirilen 10/01/2014 tarihli dilekçe de adı geçen taşınmazların satışına ilişkin olarak Valiliğimizin görüşü oluşabilmesi için  İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün  20/03/2013 tarih  ve 3770 sayılı genelgesinde açıklanan hususların yanında  Çarşıbaşı Belediye Başkanlığının görüşü  için konunun  Belediyemiz İmar Komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 13: Belediyemizce yapılan imar uygulamaları sonucu İlçemiz Burunbaşı Mahallesi  503 ada, 3 parsel de kayıtlı 936,71 m2 miktarındaki  taşınmaz içerisinde bulunan  ve 6819/93671 oranına tekabül eden belediyemize  ait 68,19 m2 lik hissenin satışı  için Belediye Encümenine  yetki verilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

 KARAR NO 14: Belediyemiz kayıtlarında Halil SAKA  ve arkadaşlarına   ait  30/01/2014 tarih  ve  36 sayılı dilekçe  ve ekinde belirtilen Trabzon ili Çarşıbaşı İlçesi Belediye sınırları içeresinde, Büyükdere Mahallesinde  tapuda 253  ada, 1-2-3-6-7 parsel numaralarında kayıtlı yatayda 532 100 – 532 200, dikeyde 4 549 700 – 4 549 900 koordinatları arasına rastlayan F42-C-18-B-4-B HHİP  bulunan taşınmazlara  ait imar planı değişikliğinin belediye imar komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 15:Çarşıbaşı ilçesi Belediyemiz sahil alanlarında, kentin sahil kısımlarında rekreaktif alan üretmede yetersiz kalınması, alternatif alanların azlığı nedeniyle, kentin kıyı kesiminin  “Rekreaktif Amaçlı Kıyı Düzenlemesi”  şeklinde planlandığı, yapılan bu düzenlemenin  uygun olduğu  ve  bu amaçla düzenlenen, 1/500 Nazım İmar Planı  ve 1/1000 Uygulama İmar Planlarının, Ulaştırma Bakanlığı (Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünün) görüşü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel  Müdürlüğünün  talebi üzerine yeniden revize edilmiş haliyle kabulüne ve planların 3621 Sayılı Kıyı Kanunun 7. Maddesine göre onanmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına  gönderilmesine oy birliği  ile  karar verildi.
 
KARAR NO 16:Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi tapuda 2410 nolu parsel sayılarında kayıtlı F42c14c1a – F42c14c4d imar paftasına rastlayan, yatayda 521 400 – 521 450, dikeyde  4 545 750 – 4545 800 imar koordinatları arasında bulunan  taşınmaza ait imar planı değişikliğinin  imar  komisyonuna  havale edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı