MAYIS 2014 MECLİS KARARI


04.11.2014 11:22:35     1820
MAYIS 2014 MECLİS KARARI

Toplantı  Tarihi     : 06/05/2014

Toplantı   No  :                    5

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Hüsnü  AKKAN – Hakan KOCAMAN – Mehmet KOTBAŞ    

                              : Abdullah KUL – Fatma Gülten USTABAŞI – Hüseyin  YILMAZ   

                              : Hatice KOBYA – Atilla  TURAN –  Ali Osman DEMİR 

                              :Ali  KUL – Ahmet TOKUL

                                            

BELEDİYE    MECLİSİNİN  06/05/2014  TARİH  VE   5  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2014 / 5                                 

                                                                       

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                06/05/2014

 

 

KARAR NO 36:Belediye  Meclisinin  07/04/2014 tarih  ve 4 sayılı toplantısına  ait   Belediye Meclis Kararları   mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 37:

Çarşıbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Belediye Encümeni tarafından incelenip,  Belediye Başkanı tarafından  Belediye Meclisine  sunulan  2013 yılına  ait  Belediye Kesin Hesabının aşağıda yazıldığı  şekliyle  ekleriyle birlikte kabulüne oy birliği  ile karar verildi.  

ÇARŞIBAŞI  BELEDİYESİ  2013  YILI  KESİN  HESAP  KARARI

MADDE  1-  2013  yılı  bütçe  giderleri  bağlı  gider  kesin  hesap  cetvelleri  ve  diğer  gider  cetvellerinde  gösterildiği  üzere;

2013  YILI  GİDERLERİ

01—Personel  Giderleri                                             1.432.018,40.-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

         Primi  Giderleri                                                    257.661,03.-TL

03—Mal  ve  Hizmet  Alım  Giderleri                         3.388.198,52.-TL 

04—Faiz  Giderleri                                                          95.124,41.-TL

05—Cari  Transferler                                                      13.942,93.-TL

06—Sermaye  Giderleri                                                388.472,90.-TL

07—Sermaye  Transferleri                                              14.561,36.-TL

TOPLAM                                                                    5.589.979,55 .-TL

2013  YILI  GELİRLERİ

01—Vergi  Gelirleri                                                       387.153,54.-TL

03—Teşebbüs  ve  Mülkiyet  Gelirleri                        1.245.980,85.-TL

 04—Alınan  Bağış  ve  Yardım  ile  Özel Gelirler         578.735,05.-TL

05—Diğer  Gelirler                                                      2.441.568,93.-TL

        TOPLAM                                                                     4.653.438,37.-TL

MADDE  2-  2013  yılı  bütçesinde  ödenek  hareketleri  aşağıdaki  şekilde  gerçekleşmiştir.

2013  yılı  bütçe  ödenekleri                             :      6.382.000,00.-TL

Aktarma  yolu  ile  ilave  edilen  ödenek         :      1,195.147,21.-TL

Aktarma  yolu  ile  düşülen  ödenek                :     1.195.147,21 .-TL

Toplam  ödenek                                                :      6.382.000,00.-TL

Toplam  harcama                                              :      5,589.979,55.-TL

İptal  edilen  ödenek                                        :         792.020,45.-TL

MADDE  3- Kayıtlarımızda  tahsili  olanaksız  hale  gelip  terkin  edilen  tahakkuk  artığına  rastlanmamıştır.

MADDE  4-  2013   yılından  2014  yılına  devreden  tahakkuk  artığı  186.667,85.-TL’dir.

KARAR  NO 38:31/01/2014 tarih  ve 38 sayılı  Tansel-Mustafa KARADENİZ’  e  ait dilekçe belirtilen Trabzon  ili Çarşıbaşı ilçesi tapuda 2410 nolu parsel sayılarında kayıtlı F42c14c1a – F42c14c4d imar paftasına rastlayan, yatayda 521 400 – 521 450, dikeyde  4 545 750 – 4545 800 imar koordinatları arasında bulunan  taşınmaza ait imar planı değişikliği  ile ilgili  olarak  Trabzon Valiliği  Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’  nden  gelen görüş yazısı doğrultusunda  yeniden  incelenmesi için Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 39: 5393 Sayılı Belediye Kanunun  49 . maddesi, İçişleri Bakanlığı  ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının  22/02/2007 tarihli  ve 26442  sayılı Resmi Gazetede  yayımlanan   Belediye ve Bağlı  Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri  Norm Kadro İlke ve Standartlarına  Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin 10 Nisan  2014 tarih  ve  28963 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan  yönetmelik değişikliğine  göre Belediyemiz Norm Kadrolarından memur kadroları;

1 adet 1 derece GİH Belediye Başkan Yardımcısı,  1 adet 3 derece GİH Yazı İşleri Müdürü, 1 adet 4 derece GİH Mali Hizmetler Müdürü,  1 adet 4 derece GİH Fen İşleri Müdürü,  1 adet 4 derece GİH İmar ve Şehircilik Müdürü,   1 adet 4 derece GİH  Temizlik İşleri  Müdürü,  1  adet  GİH 4 derece Park ve Bahçeler Müdürü,  1 adet  4 derece   GİH Kültür ve Sosyal İşler Müdürü,  1 adet 4 derece GİH  Emlak ve İstimlak Müdürü, 1 adet 4 derece GİH  Strateji Geliştirme Müdürü,  1 adet GİH 3 derece Şef,  7 adet 7 derece GİH Şef,  1 adet 9 derece AH  Avukat,    1 adet 1 derece GİH Tahsildar, 2 adet 11 derece GİH Tahsildar,  5 adet  11 derece GİH Memur, 1 adet 5 derece GİH Şoför, 3 adet 11 derece GİH Şoför, 2 adet  11 derece GİH Muhasebeci,  1 adet 4 derece GİH Sivil Savunma Uzmanı,  1 adet 11 derece GİH Fotoğrafcı, 1 adet  11 derece GİH Evlendirme Memuru,  2 adet 11 derece GİH Belediye Trafik Memuru,  2 adet 11 derece GİH Bilgisayar İşletmeni,  1 adet 11 derece GİH Kameraman,  2 adet TH 5 derece Mühendis,  4 adet 8 derece TH Mühendis,  1 adet 3 derece TH Tekniker, 3 adet  10 derece TH Tekniker, 2 adet 5 derece TH Teknisyen, 1 adet 11 derece TH Teknisyen,  1 adet 8 derece TH Peyzaj Mimarı,  1 adet 9 derece TH Ekonomist,  1 adet 8 derece TH Şehir Plancısı, 1 adet 8 derece TH Mimar,  2 adet 8 derece SH Tabip,  1 adet 1 derece  SH Veteriner Hekim,  2 adet 11 derece SH Hemşire, 1 adet 8 derece SH Psikolog,  1 adet  11 derece YH Hizmetli,   1 adet 11 derece YH Temizlik  Hizmetlisi, 1 adet 11 derece YH Bahçıvan,  1 adet  11 derece  YH Kaloriferci, 

1 adet 5 derece GİH Zabıta Amiri,  3 adet 9 derece GİH Zabıta Komiseri,  1 adet  6 derece GİH   Zabıta Memuru,   ve 15 adet 11 derece GİH Zabıta Memuru kadrolarından oluşmak üzere memur kadrolarının  88 adet olarak oluşturulmasına; 

              Belediyemiz norm kadrolarından işçi  kadrolarının  ise;  1 adet Ustabaşı,  4 adet Usta, 8 adet işçi, 1 adet Aşçı, 9 adet Operatör,  9 adet Şoför,  11 adet  Temizlik İşçisi  ve 1 adet Yağcı kadrosu olmak üzere  44 adet işçi kadrosundan oluşturulmasına mevcut üyelerin oyları ile  oy birliği  ile  karar verildi.

 KARAR NO 40:İlçemiz Merkezi Avni Akkan Caddesi  üzerinde  “ Avni Akkan Caddesi Yayalaştırma  Peyzaj Projesi Yapım İşi” ile ilgili yüklenici  firmaya ödenecek  hakkedişle ilgili  Yurt içi Bankalardan  60 ay vade  ile faiz hariç 550 000,00 TL (anapara)  kredi kullanılmasına, Belediyemiz Elektrik Tüketim Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi  ve Kira Gelirlerinin  teminat olarak verilmesine, Bankaca Belediyemize  kullandırılacak krediye ilişkin  olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya,  Belediyemizin 2013 yılı kesinleşmiş bütçe geliri 4 653 438,37 TL olup, borçlanma miktarı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 68. Maddesinde belirtilen % 10 sınırını aşmadığından Belediye Başkanının yetkili kılınmasına,  (belediye meclis toplantısına katılanlardan belediye başkanı Coşkun YILMAZ, Belediye Meclis Üyelerinden Abdullah KUL, Ali Osman DEMİR, Ahmet TOKUL, Hüseyin YILMAZ, Atilla TURAN  kabul,  Fatma Gülten USTABAŞI, Ali KUL,  Mehmet KOTBAŞ, Hüsnü AKKAN, Hakan KOCAMAN  ve Hatice KOBYA   red  oyu kullanmış   ve oylamada  eşitlik çıkmıştır.  5393 Sayılı Belediye Kanunun  22. Maddesinin 1. ci fıkrasında “Oylamada Eşitlik çıkması durumunda meclis başkanlığının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır” ibaresi gereği)    oy çokluğuyla karar verilmiştir.   

 

   Coşkun YILMAZ                                            Hatice KOBYA                           Hakan KOCAMAN   

   Belediye  Başkanı                                            Meclis Katibi                               Meclis  Katibi

   Meclis  Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı