EKİM 2014 MECLİS KARARI


04.11.2014 11:40:05     1775
EKİM 2014 MECLİS KARARI

Toplantı  Tarihi     : 08/10/2014

Toplantı   No  :                    10

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Hüsnü  AKKAN – Hakan KOCAMAN – Mehmet KOTBAޞ    

                              : Abdullah KUL – Fatma Gülten USTABAޞI –  Ahmet TOKUL

                              : Hatice KOBYA – Atilla  TURAN –  Ali  KUL

                              :

                                            

BELEDİYE    MECLİSİNİN  08/10/2014  TARİH  VE   10  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

                                           BİRİNCİ  OTURUM

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAОAN  TOPLANTI

             2014 / 10                                 

                                                                       

                                                                İçtima  Tarihi

                                                                 08/10/2014

 

 

KARAR  NO 58:Belediye Meclisinin  02/09/2014 tarih  ve  8 sayılı toplantısına  ait  Belediye Meclis Kararı  oturuma katılan üyelerin  kabul oylarıyla oy birliği  ile  kabul edildi.

KARAR NO 59:Belediyemiz 2014 Mali Yılı Bütçesi  ile 2016-2017 Hizarı Bütçelerinin  Plan Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine,  Plan Bütçe Komisyonu bütçe üzerindeki  görüşmelerini  tamamlamasına ve Belediye Meclisinin 14/10/2014 Çarşamba günü  saat  9,00  da  2. Oturum için toplanmasına mevcut üyelerin oyları ile  oy birliği  ile  karar  edildi. 

KARAR NO 60:Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan  2015 Yılı Ücret Tarifesinin  Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, ücret tarifesinin  14/10/2014  Çarşamba günü  saat  9,00 da toplanacak Belediye Meclisine sunulmasına mevcut üyelerin oyları  ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 61:Belediyemize  ait 1991 model  Türk Fıat marka  kanal kazıcı traktörün satılmasına,  satışının  yapılabilmesi  için  gerekli çalışmanın yapılmasına  ve satışının  yapılması  için  belediye encümenine  yetki verilmesine  mevcut  üyelerin oylarıyla oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 62:İlçemiz Merkez Mahallesi Milli egemenlik Caddesi pafta 19,  ada 547,  parsel 6-11  Üzerinde yapılan çocuk parkına İlçemiz Kavaklı Mahallesinde  çıkan yangında  yanarak hayatını kaybeden  Murat KARAÇENGEL’  in isminin  verilmesine mevcut üyelerin oyları ile  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO 63:Dere Taksi  Durağı, Keşan  Taksi Durağı  ve  Kaldırım  Yayla Taksi Durağı  adına verilen 27/05/2014,  28/05/2014  ve  28/05/2014 tarihli dilekçelerin  dilekçelerle ilgili konular hakkındaki  görüşmeler devam ettiğinden  dilekçelerin komisyonda  kalmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliği karar verildi.

KARAR NO 64:İlçe  Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/06/2014 tarih  ve 1051 sayılı yazısında belirtilen, İlçemiz Çarşıbaşı Mahallesi 206 ada, 6 parsel üzerinde İmam Hatip Lisesi Hizmet Binası yapılabilmesi  için  hazırlanan  imar plan değişikliğinin imar komisyonunda kalmasına mevcut üyelerin oyları ile  oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 65:Belediyemiz kayıtlarında  02/06/2014 tarih  ve  166 sayılı Abdullah BERBER’  e  ait dilekçede belirtilen kendisine ve hissedarlarına ait arazi üzerinde  3194 Sayılı İmar Kanunun18. Madde uygulama isteği konulu dilekçenin  imar komisyonunda  kalmasına mevcut üyelerin oyları ile  oy birliğiyle  karar verildi.

 

İKİNCİ  OTURUM

 

Toplantı  Tarihi     :  15/10/2014

Toplantı Dönemi   :  2014/10

Toplantı Oturumu :  2

Birleşim                   :  1

Üyeler                      :  Hakan KOCAMAN,  Mehmet KOTBAޞ,  Abdullah KUL

                                    Fatma Gülten USTABAޞI,  Hatice KOBYA,  Ahmet TOKUL

                                    Ali KUL,  Hüsnü AKKAN,  Ali Osman DEMİR

 

 

KARAR  NO 66:5393 Sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62.maddelerine göre hazırlanan 2015 Mali Yılı Bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı gelir bütçesinin 7.300.000,00TL gider bütçesinin, 7.300.000,00TL, Bütçe tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrası gereği oya sunularak;

 

     Bütçe Kararnamesi:

      Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 7.300.000,00TL ödenek verilmiştir. (Oybirliği ile kabul)

 

      Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 7.300.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. (Oybirliği ile kabul)

 

      Madde 3- Gelir cetvellerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. (Oybirliği ile kabul)

 

      Madde 4- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. (Oybirliği ile kabul)

 

      Madde 5- 6245 Sayılı Harcırah Yasasının 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. (Oybirliği ile kabul)

Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

     1-Bütçe kararnamesi.

     2-Ödenek cetveli (A) (örnek 14)

     3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetveli (örnek 15)

     4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (örnek 16)

     5-Gelirin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (örnek 17)

     6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (örnek 18)

    7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl bütçe

    tahmini cetveli (örnek 8)

     8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (örnek 19)

     9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (örnek 20)

     10-Gelecek Yılları Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G)

     cetveli (örnek 21)

     11-Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (örnek 22)

     12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (örnek 23)

     13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (örnek 24)

     14-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir

    (T-1) Cetveli (örnek 25)

     15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (örnek 26)

     16-Ayrıntılı Harcama Programı (örnek 27)

     17-Finansman Programı (örnek 28)       (Oybirliği ile kabul)

 Madde 7- Belediye vergilerine, harçlarına katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 Sayılı Yasada gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerden;

     a) 2464 Sayılı Yasanın 12. – 16. Maddelerine göre tarh ve tahakkuk ettirilen ilan reklam vergisi 01-31 Ocak tarihleri arasında tahsil edilir.

     b) 2464 Sayılı Yasanın 86. – 94. Maddesine göre tahakkuk ettirilen harcamalara katılma payı tahakkuk ettirildiği aydan itibaren 2 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil edilir.

     c) 2464 Sayılı Yasanın mükerrer 44. maddesi gereğince alınan Çevre Temizlik Vergisi İş yerleri için Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte alınır. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 8- 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11.maddesi 1 yıl önce gerçekleşen azami gelirin %2`si oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek, bütçenin 46-61-08-02-01-01-01-00-05-05-04-07-51 muhtaç asker ailesi yardımı maddesine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine belediye encümenince devreden ödenek olarak aktarılır. (Oybirliği ile kabul)

    

Madde 9- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (5393 S.K. 15.M.) (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe girer. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 11- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. (Oybirliği ile kabul)

 

  Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre giderin ödeneklerin birinci düzeyi;

KODU

AÇIKLAMA

YTL

OYLAMA

01

Genel Kamu Hizmetleri

7.300.000,00

Oybirliği ile kabul edildi.

 

 

  Ekonomik Sınıflandırmaya göre gelirin ödeneklerin birinci düzeyi;

KODU

AÇIKLAMA

YTL

OYLAMA

01

Vergi gelirleri

928.180,00

Oybirliği ile kabul edildi.

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

511.370,00

Oybirliği ile kabul edildi.

04

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

772.000,00

Oybirliği ile kabul edildi.

05

Diğer gelirler

4.636.950,00

Oybirliği ile kabul edildi.

06

Sermaye gelirleri

451.500,00

Oybirliği ile kabul edildi.

    

KOD

AÇIKLAMA

I.3 Ay

%

II. 3 Ay

%

III. 3 Ay

%

IV. 3 Ay

%

TOPLAM

01

Personel

Giderleri

257.336,50

25

   257.336,50

25

  257.336,50

25

   257.336,50

25

   1.029.346,00

02

Sosyal Güvenlik

    50.417,50

25

     50.417,50

25

    50.417,50

25

     50.417,50

25

      201.670,00

03

Mal ve Hizmet Giderleri

 666.932,25

25

666.932,25

25

  666.932,25

25

666.932,25

25

 

   2.667.729,00

04

Faiz Giderleri

    35.000,00

25

    35.000,00

25

    35.000,00

25

    35.000,00

25

      140.000,00

05

Cari Transferler

473.520,00

25

473.520,00

25

473.520,00

25

473.520,00

25

1.894.080,00

06

Sermaye Giderleri

   226.237,50

25

   226.237,50

25

226.237,50

25

   226.237,50

25

      904.950,00

07

Sermaye Transferleri

    9.306,25

25

    9.306,25

25

    9.306,25

25

     9.306,25

25

    37.225,00

09

Yedek Ödenek

106.250,00

25

106.250,00

25              10

    106.250,00

25

   106.250,00

25

  425.000,00

 

 

 

 

   

 

 

2015 Yılı harcama programı 3 aylık dönem itibarıyla;(01-02-03-04-05-06-07-09. Maddeler oybirliğiyle kabul)  

KOD

AÇIKLAMAAAA

I. 3 Ay

%

II. 3 Ay

%

III. 3 Ay

%

IV. 3 Ay

%

TOPLAM

01

Vergi Gelirleri

232.045,00

25

  232.045,00

25

  232.045,00

25

232.045,00

25

928.180,00

03

Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri

  127.842,50

25

  127.842,50

25

  127.842,50

25

  127.842,50

25

  511.370,00

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

   193.000,00

25

  193.000,00

25

  193.000,00

25

  193.000,00

25

   772.000,00

05

Diğer Gelirler

1.159.237,50

25

1.159.237,50

25

1.159.237,50

25

1.159.237,50

25

4.636.950,00

06

Sermaye Gelirleri

   112.875,00

25

  112.875,00

25

  112.875,00

25

  112.875,00

25

   451.500,00

 

 

 

  2015 Yılı finansman programı 3 aylık dönem itibarıyla; (01-03-04-05-06. Maddeler (Oybirliğiyle kabul)

 

    Belediye Meclisinin 15.10.2014 tarihli toplantısının ikinci birleşim birinci oturumunda oybirliği ile kabul edildi.

 

KARAR  NO  67:Çarşıbaşı Belediyesinin  2015 Yılına  ait   2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.  Maddesinde konu  edilen  ve  2464  Sayılı  Kanunda  Harç  veya  Katılma   Payı  konusu  yapılmayan  ve  ilgililerden  isteğine  bağlı  olarak  ifa  edilecek  her  türlü  hizmetler  ücret  tarifesidir.

 

BELEDİYEMİZ HOPARLÖRÜNDEN YAPILACAK İLAN ÜCRETLERİ

 

Günde 1 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden                      : 2,00-TL

Günde 2 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden                      : 3,00-TL

Günde 3 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden                      : 4,00-TL

Günde 4 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden                      : 5,00-TL

 

MOTORLU ARAÇLAR İLE YAPILACAK TAޞIMA ÜCRETLERİ

 

Belediyemiz motorlu araçları ile ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak taşımacılıkta;

 

1-ޞehir içi yapılacak taşımacılık;

            a)Küçük araç ile bir seferinden                                                :    50,00-TL

            b)Büyük araç ile bir seferinden                                                :    80,00-TL   

2-Mahalleler arası yapılacak taşımacılıktan;

            a)Küçük araç ile bir seferinden                                                :   85,00-TL

             b)7Km den sonra km başı                                                        :     5,00-TL

            c)Büyük araç ile bir seferinden                                                             : 110,00-TL

            d)7Km den sonra km başı                                                          :     7,00-TL

3-Trabzon’a yapılacak taşımacılıktan;

           a)Küçük araç ile bir seferinden                                                 : 165,00-TL

           b)Büyük araç ile bir seferinden                                                 : 200,00-TL

4-Yükleyici ve Kanal Kazıcının 1 (bir) saatlik çalışması                     :  130,00-TL

5-Dozer ve Greyderin 1 (bir) saatlik çalışması                                    :  160,00-TL

  TATİL GÜNLERİNDE ÇALIޞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m² ye kadar

20

800

125

125

125

50

26 m²-100 m² arası

20

800

150

150

150

75

101 m²-250 m² arası

20

800

175

175

175

100

251 m²-500 m² arası

20

800

225

225

225

150

501 m² den yukarı

20

800

250

250

250

150

                                                            

İŞžGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

2,5

1,75

1,50

1

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

5

5

3

3

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

1,25

1,25

1

0,75

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

2,5

1,50

1

1

        PAZARYERİ TAHSİS ÜÇRETİ

Sergi Çeşidi                                             

Meyve/Sebze                                           :m2 si   2,00-TL

Giyim                                                       :m2 si   2,00-TL  

Büyük Kamyon (8 Teker)                   :          50,00-TL  

Küçük Kamyon (6 Teker)   :          40,00-TL

Pikap  ( 4 Teker)                                :           30,00-TL        

 

ARASÖZLE SU TAޞIMA ÜCRETİ

a) 1 km’ye kadar                                                               : 50,00-TL                                                             

b) 3 km’ye kadar                                                               : 60,00-TL                                             

c) 5 km’ye kadar                                                               : 70,00-TL

d)5 Km den sonra  her km için                                   :    3,00-TL 

                                                               

                   

İNޞAATLARDAN ÇIKARILAN HAFRİYATTAN ALINACAK ÜCRET

 

a) Belediye sınırları ve mücavir alanlardaki

döküm sahasına dökülen bir kamyon hafriyattan                                   : 25,00-TL

 

b) Hafriyatı çıkarılan inşaat vb. yerlerin sahiplerinden

kirlenen cadde ve sokakların temizlenmesi ücreti  (m²)                            :   5,00- TL

 

VAZİYET PLANI

Yürürlükteki 2464 Sayılı Kanun’un  97. maddesi  gereğince

belediye  sınırları ve  mücavir alanları içerisinde

herhangi  bir  gayrimenkule  ait  vaziyet plan için                                                  : 100,00-TL       

 

İmar Durum Tespiti (Her birim için)                                                                             :  65,00-TL

Kayıt Suret Harcı (Bağımsız Bölüm Başı ) 150 M2 ye kadar                                :150,00-TL

Kayıt Suret Harcı (Bağımsız Bölüm Başı ) 150 M2 den yukarı                              :200,00-TL         

Aplikasyon                                                                                                                            :  75,00-TL         

Geçiş Yolu İzin Belgesi                                                                                                     : 650,00-TL

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup / Verginin Tutarı (TL)

 

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

 

1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

  60

30

25 

20 

 

 

 

Cadde

20

100

60

30

25

20 

 

Sokak

20

100

 60

30 

25 

 20

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 40

40 

40 

40 

 

 

Diğer

8

40

40

40

40

 

 40

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 10

 5

 5

 

 2,5

 

 

 

Cadde

2

10

10

5

5

-

 

Sokak

2

10

 10

 5

 5

 

 -

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

80

40

35

30

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

80

40

35

30

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde

0,01

0,25

0,15

0,15

0,15

0,15

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

 

0,02

0,50

 0,25

0,25  

 0,25 

0,25

 

 

  EОLENCE VERGİSİ

 (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

 

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Verginin Miktarı (TL)

 

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m² ye kadar

5

100

75

50

25

5

51 m²-150 m² arası

5

100

75

50

25 

5

151 m²-300 m² arası

5

100

75

50

25

5

301 m² den yukarı

5

100

75

50

25

5

4 yıldızlı otelde

5

100

75

50

25

5

5 yıldızlı otelde

5

100

75

50

25

5

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m² ye kadar

5

100

10

10

5

5

26 m²-50 m² arası

5

100

10

10

5

5

51 m²-100 m² arası

5

100

10

10

5

5

101 m²-200 m² arası

5

100

10

10

5

5

201 m² den yukarı

5

100

10

10

5

5

 

 

BELEDİYEYE AİT REKLAM PANOLARI İLAN VE REKLAM KİRALAMA ÜCRETLERİ

 

    a) Işıksız Reklam Panosu (3,5 X 2 =7 m²) Haftalık                                  : 100,00 TL

    b) Işıklı Reklam Panosu (2 m²) Haftalık                                                    : 125,00 TL

    c) Belediyemiz sınırları içindeki sahil yolu üzerindeki

    ilan reklam panoları yıllık kiralama ücreti                                               :   60,00 TL

 

PLAKA SATIޞ BEDELİ

 

Çarşıbaşı Belediyesi’nin ihale yoluyla satış yaparak tahsis ettiği plakaların her devir/satış işlemi için alınacak ücret                                                              : 500,00-TL

 

ASMA TAHSİS ÜCRETİ  (KDV DÂHİL)

 

Umuma açık yerlerde cadde,  bulvar, tretuar, belediye 

mülkü arsalar ve büfelere konulacak geçici

bez ilanların asılma ücreti                                                                                : 25,00-TL

                

 

İŞžYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2 sinden

25 m² ye kadar

0,10

1

1

1

1

1

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

1

1

1

1

101 m²-250 m² arası

0,10

1

1

1

1

1

251 m²-500 m² arası

0,10

1

1

1

1

1

501 m² den yukarı

0,10

1

1

1

1

1

 

SAОLIK BELGESİ HARCI                                                                                                      :   3,00-TL

 

MUAYENE RUHSAT HARCI                                                                                                 : 15,00-TL

 

TAHRİPAT ÜCRETLERİ

 

1- Belediyeye ait stabilize yolların her ne maksatla tahrip edilmesinden dolayı   

   1 m²’sinden                           : 50,00-TL

2- Belediyeye ait döşenmiş parke tesisinin tahrip edilmesinden dolayı

   1 m²’sinden                           : 100,00-TL

3- Belediyeye ait  dizili  bordür  taşlarının  tahrip  edilmesinden  dolayı 

   bordür taşı başına              :   50,00-TL

4- Belediyeye ait  1 m²  asfalt  tahribinden  dolayı      : 150,00-TL

5-İzin almadan yapılan tahribatlardan tahribat ücretlerinin  iki katı fazla alınır.         

 

DÜОÜN SALONU

 

Yapılacak Düğün Merasimi İçin Düğün Sahibinden;

Yaz Aylarında                                                                                                      : 500,00-TL

Kış Aylarında (Kasım-Aralık-Ocak-ޞubat Ve Mart)                                 : 550,00-TL

 

Not: Düğün salonu kiralamasında Müzisyen ve ses düzeni kiralayana ait olacaktır.

 

                    Çarşıbaşı  Belediyesinin  2015 yılına  ait  2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunun 97.  Maddesinde konu  edilen  ve  2464  Sayılı  Kanunda  Harç  veya  Katılma   Payı  konusu  yapılmayan  ve  ilgililerden  isteğine  bağlı  olarak  ifa  edilecek  hayvan kesim taşıma ücret tarifesidir.

 

HAYVAN KESİM- TAޞIMA TÜM HİZMETLER KARޞILIОI

      

Küçük Baş Hayvan                                                                                              : 15,00-TL

Büyük Baş Hayvan (100 Kg’a kadar)                                                            : 25,00-TL

Büyük Baş Hayvan  (100- 200 Kg arası)                                                        : 40,00-TL

Büyükbaş Hayvan  (200- 400 Kg arası)                                                         : 60,00-TL

Büyükbaş Hayvan  (400 Kg’dan yukarı)                                                     : 70,00-TL

Han Ücreti  (2 gün aşımından sonra günlük)                                :   6,00-TL

                       

    Çarşıbaşı Belediyesi’nin 2015 Yılına Ait Belediye Meclisi Plan Bütçe Komisyonunca Düzenlenen Ücrete Tabi İşler Tarifesi oy birliğiyle kabul edilmiştir.  15/10/2014

     

 

      Coşkun YILMAZ                                         Hakan  KOCAMAN                                           Hatice KOBYA

      Belediye Başkanı                                          Meclis Katibi                                                        Meclis Katibi

      Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı