2015 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI


08.05.2015 09:03:58     1804
2015 ŞUBAT AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN 03/02/2015  TARİH  VE   2  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAОAN  TOPLANTI

             2015/2                                

                                                                       

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                03/02/2015

 

KARAR  NO 8:Belediye Meclisinin  06/01/2015 tarih  ve  1 sayılı bileşimine  ait meclis kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunup görüşülerek mevcut üyelerin kabul  oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 9:Dilekçeler, İmar Komisyonunun  aldığı kararlar  doğrultusunda imar komisyonunda geldiği şekliyle;

a)Çarşıbaşı  İlçesi Çarşıbaşı Mahallesi  pafta F42c18b4a,  ada 229, parsel 1 ve 2 de kayıtlı Servet Kumaş ve İsmail Kurt’  a  ait  taşınmazlarla  ilgili tevhid, yoldan ihdas, yola terk  ve  ifraz işlemlerinde imar planına  göre yola giden 4,83 m2 lik kısım  ile  yoldan ihdas edilerek oluşan 0,37 m2 lik kısmın bedel ve değer farkı aranmaksızın  Çarşıbaşı  Belediyesi  ile  başabaş trampa edilmesine;

  b)Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesi  pafta F42c18b4b, ada  254, parsel 1-2-3-4-5-6 da  kayıtlı taşınmazlarla ilgili  tevhit, ifraz, yoldan ihdas, yola  terk  ve ifraz işlemlerinde imar  planına  göre  yola giden  20,55 m2 lik kısım ile  yoldan ihdas edilen  18,97m2 lik kısmın  bedel ve fark aranmaksızın  Çarşıbaşı  Belediyesi  ile  başabaş  trampa edilmesine;

c)Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesi Pafta F42c18b3a,  ada  294, parsel 4,50,48 de kayıtlı taşınmazların  tevhit, yola terk  ve ifraz işlemlerinde oluşan HKLM ve N parsellerinden  H  ve L parsellerinin  Osman TURGUT  adına,  K,M  ve N parsellerinin  Çarşıbaşı Belediyesi  Tüzel  Kişiliği  adına  değer ve bedel farkı gözetmeksizin  tescil edilmesine  mevcut üyelerin  kabul oyları  ile  oy birliği  ile karar verildi.  

  KARAR NO 10:Hasan SAОLAM’  a ait  14/10/2014  tarih  ve  352 sayılı dilekçenin Plan Bütçe Komisyonundan geldiği  şekliyle;

  Hasan SAОLAM’a ait Trabzon ili Çarşıbaşı  ilçesi  Büyükdere Mahallesi Büyükdere Caddesi pafta 3, ada  298 parsel  30 da kayıtlı  arsa üzerinde yapılan inşaat  için belediye encümeninin  13/07/2004 tarih  ve  55 sayılı  kararı  ile  hakkımdaki  düzenlenen  ruhsat ve eklerine aykırı bina inşaatı nedeni  ile 40.000,00 TL idari para cezası kararının,  Çevre ve ޞehircilik  Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün  Etüt-Proje Ruhsat Konulu görüş yazısı uyarınca;  17/12/2009  tarihinden önce  3194 sayılı imar kanununun  42. Maddesi hükümlerine  göre uygulanan  ancak tahsil edilmeyen idari para cezalarının  “dava konusu olsun yada olmasın bugün için tahsil edilemeyeceği” görüşü doğrultusunda  kesilen cezaların idarece iptal edilmesi gerektiği belirtildiğinden    verilen cezanın kaldırılmasına ilişkin  Hasan SAОLAM’  ın  isteğini  içeren  dilekçenin  Plan Bütçe Komisyonunda kalmasına mevcut üyelerin  kabul oyları  ile  oy birliği  ile karar verildi. 

KARAR NO 11:Trabzon İli  Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahalle Muhtarı  Yavuz USTA’  nın  27/01/2015 tarih  ve 31 Sayılı dilekçesi  ve Mahalle Sakinlerinin  vermiş olduğu 15/01/2015  tarih  ve  14 sayılı dilekçedeki  istekleri doğrultusunda,  Kaleköyü Mahallesi Sahil kesiminde bulunan  ve Yalı Mevkii diye geçen bölgede ekli krokide gösterildiği  üzere Devlet Karayoluna  paralel  geçen  Kaleköy Mahallesi Sınırları  içindeki 15 metre enindeki  turuncu boyalı caddenin  Kaleüstü  Caddesi olarak, Kaleüstü  Caddesi  ile devlet karayoyu arasında  kalan  7 metrelik mavi ile boyalı sokağın Kullar Sokak olarak, Devlet Karayoluna  dik inen  12 metre olarak başlayan  ve 10 metre olarak devam eden sarı boya  ile  boyalı  sokağı ise  Karanlık Sokak  olarak isimlendirilmesine  mevcut üyelerin  kabul oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 12: Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğü  Vakfıkebir Kadastro Biriminin  29/01/2015  tarih  ve  25774 Sayılı yazıları gereği  Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Yavuz Mahallesinde  3402 Sayılı Kadastro Kanunu gereğince tesis kadastro çalışması yapılacağından  kadastro çalışmalarında  görev yapmak üzere  aynı  mahalle  hudutları dahilinde  Musa oğlu 1942 doğumlu Mahmut AYDIN’  ın,  Osman oğlu  1952 doğumlu Mustafa ERTUОRAL’  ın,  Bayram oğlu  1966 doğumlu Mustafa  KARA’  nın,  ޞakir oğlu 1946 doğumlu Fehmi ERDOОAN’  ın,  Hasan  oğlu  1957 doğumlu Mustafa KARA’  nın,   Ali oğlu  1942 doğumlu  Rıza KARLIDAО’  ın,  Yusuf  oğlu  1954 doğumlu Ahmet KAYA’  nın,  Osman oğlu  1959 doğumlu Ali KOCAMAN’  ın  ve  Cemal oğlu 1964 doğumlu İsmail ÖZKAN’  ın  bilir kişi olarak seçilmesine  mevcut  üyelerin  kabul oylarıyla  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 13:5393 Sayılı Belediye Kanunun  49. Maddesi gereğince 2015 yılı içinde  Belediyemizde kısmı zamanlı olarak avukat çalıştırılmasına,  çalıştırılacak avukata  aylık brüt  1250,00 TL ücret verilmesine  ve bu işlemler  için sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ’  a yetki verilmesine mevcut üyelerin  kabul oyları  ile oy birliği  ile  karar verildi. 

 

 

 

   Coşkun YILMAZ                                           Hakan KOCAMAN                    Hatice KOBYA 

   Belediye  Başkanı                                        Meclis Katibi                               Meclis  Katibi

   Meclis  Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı