ŞUBAT 2013 MECLİS KARARI


17.05.2013 10:07:07     1522
ŞUBAT 2013 MECLİS KARARI

Karar  Tarihi     : 05/02/2013

Karar  No  :                    2

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   

                              : Aydın  GELLECİ   – Ali ABDİOĞLU  - Taner  KUL 

                              : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR-Hüseyin AKYAZI

                                         

BELEDİYE    MECLİSİNİN  05/02/2013  TARİH  VE   2  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                   

                                                                   

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                05/02/2013

 

 

 KARAR NO  1: Belediye  Meclisinin  08/01/2013 tarih  ve 1  sayılı  Belediye Meclis Kararı  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 2:  

Büyükdere Mahallesi Yol Betonlama işinde  kullanılmak üzere  İller Bankasından  515.000,00 (beşyüzonbeşbin) –TL  kredi  kullanılmasına,  Krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri,  komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankasınca  teminat olarak  alınacak Belediyemiz Çevre Temizlik Vergisi, Elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı,  su ulaştırma  ve kira gelirlerinden  ve İller Bankası ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan  herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın  tamamından karşılanmasına,  kredi teminatına konu  gelirlerden  krediye  ilişkin  ödemelerin  karşılanamaması  halinde, bu  krediyle  elde  edilen  tesis, inşaat  ve  her  nevi  gayrimenkul  ile  araç,  gereç  ve  malzemenin, İller  Bankasınca  talep  edildiği  takdirde  aynı şartlarda  ve  talep  tarihinde  İller  Bankası  adına  ipotek  veya  rehin  edilmesine,  İller  Bankasınca  Belediyemize  kullandırılacak  krediye ilişkin  olarak  her  türlü  sözleşmeyi  ve  evrakı  imzalamaya  ve  kerdi  ile  ilgili  devam  eden  işlemleri  yürütmeye , Belediyemiz  mülkiyetindeki  her  türlü  gayri  menkulü  İller  Bankası’ na  ipotek  vermeye, Belediyemizin  her  türlü  gelir,  hak  ve  alacaklarını  İller  Bankası’na  terhin ve temlik etmeye,   Belediyemize  ait  her türlü ticari işletmeyi İller Bankasına rehin vermeye,  İller Bankasının  mevcut mevzuatı  ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,  5393 Sayılı Belediye Kanun’un  68. Maddesinde  yer alan koşulların yerine  getirilmesi kaydıyla krediye  konu işle ilgili  her türlü işlemi yapmaya  Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ’  ın yetkili kılınmasına, Kemal ÇAĞLAR  ve  Ali ABDİOĞLU’  nun red oyuna karşılık diğer üyelerin 8 kabul oyuyla oy çokluğuyla   karar verildi.

KARAR NO 3:5393 Sayılı  Belediye  Kanunun  49. Maddesi  gereğince  2013  yılı  içinde  Belediyemizde   Kısmi  Zamanlı  olarak   Avukat Çalıştırılmasına  ve   çalıştırılacak avukata  aylık    brüt 1100,00 TL  ücret verilmesine  ve bu işlemler için  sözleşme yapmaya Belediye Başkanına  yetki verilmesine  oy birliği  ile  karar  verildi.

 KARAR NO 4:Belediyemiz İtfaiye Yönetmeliğinin  4. Maddesi,

MADDE 4 :”Çarşıbaşı  İtfaiye Birimi doğrudan Belediye Başkanlığına  bağlı olup,  Başkan adına  Çarşıbaşı Belediyesi İtfaiye Çavuşu tarafından sevk ve idare edilir. Görev,  yetki ve sorumluluk alanı  aksi emredilmedikçe Çarşıbaşı  ilçesi Belediye sınırları ile Mücavir alan sınırlarıdır”  şeklinde  değiştirilmesine oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO 5:İl Trafik Komisyonunun  26/03/2010 tarih  ve 2010/25  sayılı  kararı  ile ilçemize  tahsisi  yapılan HY Harf Grubu  Ticari Taksi ve Dolmuş Plakası Kullanım Hakkının  dağıtımına  esas olmak üzere  5393 Sayılı Belediye Kanunun  15. Maddesinin  ( p ) bendi gereğince  ihalesi  yapılan  2 nolu Dolmuş Hattına alınan Dolmuş Plakalarının şartnamesinde belirtilen hususlardan; 2 Nolu Kerem Mahallesi Dolmuş Durağında çalışan dolmuşların 8+1 Minibüse dönüştürülmesine, renklerinin beyaz olmasına, durakta çalışan araçların 13 yaşından büyük  olmamasına, ve 13 ay içinde  değişikliklerin  tamamlanmasına, ayrıca  5 Nolu Dolmuş Durağında ( Salova –Büyükdere Dolmuş Durağı ) çalışan  dolmuşların,  dolmuş  sahiplerinin  istekleri  halinde  aynı uygulamadan yararlanmalarına Aydın GELLECİ’nin çekimser oyuna karşılık diğer üyelerin oylarıyla oy çokluğu ile  karar verildi. 

KARAR  NO 6:Belediye Meclis Üyesi Aydın GELLECİ  ve  Hüsnü AKKAN’  ın vermiş olduğu  05/02/2013 tarihli dilekçede belirtilen  “Belediyemiz uygulama imar planı notlarında  yer alan 500 m2  nin altında  ifraz yapılmaz şartının aynı  imar adası içerisinde komşu parsellerde  daha önceden yapılmış parseller varsa bu şartın aranmaması  ve komşu parsellerde yapılacak ifrazlarda uygunluğun sağlanabilmesi”  hususu  belediye imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO 7:İlçemiz Cumhuriyet meydanında bulunan  parkın yıkılarak,  yeni yapılan proje doğrultusunda ilçemize  daha yakışır bir belediye parkı yapılmasına,   mevcut parkın içinde bulunan Atatürk  anıtı’  nın  bulunduğu yerden  hasar görmeden  kaldırılarak muhafaza edilmesine  ve yeni yapılacak parkın  uygun  bir  yerine  yeni bir Atatürk anıtı koyulmasına,  gereği  için  Çarşıbaşı Kaymakamlığına bilgi verilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO  8:Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Küçükköy Nanoğlu mevkiinde  tapuda  102 ada,  1 parsel numarasında kayıtlı  yatayda 534 100 – 534 200,  dikeyde  4 547 700 – 4 547 800 koordinatları  arasına  rastlayan  HHİP bulunan  taşınmaza  ait  Dini Tesis Alanı  amaçlı    mevzi  imar planının  belediye imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

Coşkun YILMAZ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Kademi Çelik
Meclis Katibi

 

Ali ABDİOĞLU
Meclis Katibi

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı