2015 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI


08.05.2015 09:06:56     1664
2015 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  07/04/2015  TARİH  VE  4  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAОAN  TOPLANTI

             2015/4                             

                                                                       

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                07/04/2015

 

 

 

KARAR NO 16:Belediye Meclisinin  03/03/2015  tarih  ve 3 sayılı bileşimine  ait  meclis kararları  meclis üyelerine  dağıtılıp, okunarak görüşülüp mevcut üyelerin  kabul oyları  ile  oy birliği  ile kabul edildi.

KARAR NO 17:5393 Sayılı Belediye Kanununun  25.ci maddesi hükmüne  göre Belediye Denetim Komisyonu tarafından  hazırlanan  2014 yılına  ait Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle kabul edildi.

KARAR NO 18:5393 Sayılı Belediye  Kanununun  56. Maddesi hükmüne  göre ,  Belediye Başkanının  2014 Yılı Faaliyet Raporu mevcut üyelerin kabul oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 19:Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonunun  1 yıllığına  5 kişiden oluşmasına  ve komisyon üyeliklerine; AKP’  den  Abdullah KUL,  Hatice KOBYA, Ahmet TOKUL,  MHP’  den Mehmet KOTBAޞ,  Fatma Gülten USTABAޞI’  nın  seçilmiş olduğuna karar  verildi.

KARAR NO 20:Belediyemiz İmar Komisyonunun  5 kişiden oluşmasına  ve komisyon üyeliklerine  AKP den  Hakan KOCAMAN,  Hüsnü  AKKAN,  Ahmet TOKUL,  MHP  den Mehmet KOTBAޞ, Ali  KUL’  un 1 yıllığına seçilmiş olduğuna  karar verildi.

KARAR NO 21:Belediyemiz Encümen Üyeliklerine bir yıllığına Hakan KOCAMAN  ve Ahmet TOKUL’   un  seçilmiş olduğuna  karar verildi.

KARAR NO 22:Belediyemiz kayıtlarında 13.03.2015 tarih  ve 88 sayılı Melihat  KUL’  a  ait  dilekçe  ve eklerinin  İmar Komisyonuna  havale  edilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

         KARAR NO 23:Belediyemiz kayıtlarında 06/04/2015  tarih  ve  118 sayılı  İdris  YEMENİCİ’ ye ait dilekçe  ve eklerinin    İmar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 24:Büyükşehir İlçe Belediyesi  olmamız nedeniyle artan yol ağımızın  bakım ve onarımı  için 1 ( bir ) adet  yükleyici iş makinası alımı için  İller Bankasından  kredi kullanılmasına,  İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak  krediye ilişkin, İller Bankasının  mevcut mevzuatı  ve bunda meydana gelebilecek  her türlü değişiklik  çerçevesinde krediye  konu işle ilgili  her türlü işlemi yapmaya  ve eksik işleri tamamlamaya  5393 Sayılı Kanunun  68. Maddesinin  “ d “  ve  “ e “  bentlerinde limit dahilinde kalmak kaydıyla kredi matrahını %  10’  a  kadar  artırmaya  Belediye  Başkanı Coşkun YILMAZ’  a  yetki verilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi.

 

 

   Coşkun YILMAZ                                            Hatice KOBYA                           Hakan KOCAMAN   

   Belediye  Başkanı                                            Meclis Katibi                               Meclis  Katibi

   Meclis  Başkanı

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı