2015 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI


08.05.2015 09:08:48     1727
2015 MAYIS AYI MECLİS KARARLARI

BELEDİYE    MECLİSİNİN  05/05/2015  TARİH  VE   5  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAОAN  TOPLANTI

             2015 / 5                                 

                                                                       

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                05/05/2015

 

 

 

 

 KARAR NO 25:Belediye Meclisinin  07/04/2015  tarih  ve 4 sayılı bileşimine  ait meclis kararları, meclis üyelerine dağıtılıp okunarak görüşülüp mevcut üyelerin  kabul oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 26:Çarşıbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Belediye Encümeni tarafından  incelenip,  Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulan  2014 Yılına  ait  Belediye  Kesin  Hesabının  aşağıda yazıldığı  şekliyle ekleriyle birlikte kabulüne  oy birliği  ile  karar verildi.

      ÇARޞIBAޞI  BELEDİYESİ  2014  YILI  KESİN  HESAP  KARARI

 

MADDE  1-  2014  yılı  bütçe  giderleri  bağlı  gider  kesin  hesap  cetvelleri  ve  diğer  gider  cetvellerinde  gösterildiği  üzere;

 

2014  YILI  GİDERLERİ

 

01—Personel  Giderleri                                               1.430.551,45-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

         Primi  Giderleri                                                      247.155,06-TL

03—Mal  ve  Hizmet  Alım  Giderleri                        2.813.607,85-TL 

04—Faiz  Giderleri                                                            60.828.33-TL

05—Cari  Transferler                                                     969.800,16-TL

06—Sermaye  Giderleri                                                  730.432.17-TL

07—Sermaye  Transferleri                                               12.776.40-TL

TOPLAM                                                                      6.265.151,42-TL

2014  YILI  GELİRLERİ

 

01—Vergi  Gelirleri                                                          367.410.82-TL

03—Teşebbüs  ve  Mülkiyet  Gelirleri                            872.919.94-TL

04—Alınan  Bağış  ve  Yardım  ile  Özel Gelirler          261.000,00-TL

05—Diğer  Gelirler                                                         3.625.731.44-TL

        TOPLAM                                                                5.127.062.20-TL

 

MADDE  2-  2014  yılı  bütçesinde  ödenek  hareketleri  aşağıdaki  şekilde  gerçekleşmiştir.

 

2014  yılı  bütçe  ödenekleri                              :      7.100.000,00-TL

Aktarma  yolu  ile  ilave  edilen  ödenek        :      1.252.757,29-TL

Aktarma  yolu  ile  düşülen  ödenek                 :      1.252.757,29-TL

Toplam  ödenek                                                 :      7.100.000,00-TL

Toplam  harcama                                   :      6.265.151,42-TL

İptal  edilen  ödenek                                          :         834.848,58-TL

 

MADDE  3- Kayıtlarımızda  tahsili  olanaksız  hale  gelip  terkin  edilen  tahakkuk  artığına  rastlanmamıştır.

 

MADDE  4-  2014   yılından  2015  yılına  devreden  tahakkuk  artığı  275.300,87.-TL’dir.

 

KARAR NO 27:Belediyemiz kayıtlarında 13/03/2015 tarih  ve  88 sayılı Melihat KUL’  a  ait dilekçe  ve eklerine  ait  kararın  imar komisyonundan geldiği  şekliyle Trabzon İli  Çarşıbaşı  ilçesi  Çarşıbaşı Mahallesinde  tapunun  F42c18b4a pafta,  102  ada,  37 ve 38 nolu parsellere  ait durum haritasına  görüldüğü  üzere  yol niteliğinde olan A- ( 8,17)m2 parselin ihdasının  yapıldıktan  sonra  kıymeti mukabilinde  102 ada,  37  ve 38  nolu  parseller  ile tevhid  için  encümene  yetki verilmesine  oy birliği   ile karar verildi.

 

KARAR NO 28:Belediyemiz kayıtlarında  06/04/2015  tarih  ve  118 sayılı dilekçeye  ait kararın  imar komisyonundan geldiği şekliyle  Çarşıbaşı İlçesi Çarşıbaşı Mahallesinde tapuda pafta  F42c18b-4a,  ada  221,  parsel 19 sayılarında kayıtlı parsele  ait durum haritasında görüldüğü  üzere yol niteliğinde  olan  3,98m2 lik kısmın  ihdas edildikten sonra kıymeti mukabilinde  221 ada,  19 nolu  parselle tevhid edilebilmesi  için  belediye encümenine  yetki  verilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

 

 

 

Coşkun  YILMAZ                                 Hatice KOBYA                                   Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                   Meclis Katibi                                       Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı