EKİM 2015 MECLİS KARARI


08.01.2016 15:22:32     1546
EKİM 2015 MECLİS KARARI

Toplantı  Tarihi     : 06/10/2015

Toplantı   No  :                    9

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Abdullah  KUL

Üyeler                   :Hakan KOCAMAN - Hatice KOBYA - Fatma Gülten USTABAŞI

                              :Hüseyin  YILMAZ – Atilla  TURAN –  Ali  KUL-Hüsnü  AKKAN

                              :

                              :

                   BELEDİYE    MECLİSİNİN  06/10/2015  TARİH  VE  9  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2015 / 9                                 

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                06/10/2015

   

 

 

KARAR NO 41:Belediye Meclisinin  01/09/2015 tarih  ve  8  sayılı bileşimine  ait meclis kararları  meclis üyelerine  dağıtılıp, okunarak görüşülüp  mevcut üyelerin kabul oyları  ile oy birliği  ile  kabul edildi.

KARAR NO 42:Belediyemiz 2016 Mali  Yılı Bütçesi ile 2017-2018 Hizarı Bütçelerinin  Plan Bütçe Komisyonuna  havale  edilmesine,  Plan Bütçe Komisyonunun  bütçe üzerindeki görüşmelerini  5 iş gününde  tamamlamasına ve Belediye Meclisinin  13/10/2015 Salı günü saat  10.00  da 2. ci oturum  için toplanmasına mevcut üyelerin kabul oyları  ile  oy birliğiyle  karar verildi. 

KARAR NO 43:Belediyemiz Mali Hizmetler  Müdürlüğü  tarafından  hazırlanan  Belediyemiz 2016 yılı Ücret Tarifesinin  Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine,  ücret tarifesinin  13/10/2015  Salı günü saat  10.00  da  toplanacak Belediye Meclisine sunulmasına  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle  karar verildi.

 

Abdullah  KUL                                 Hakan KOCAMAN                              Hatice KOBYA

Belediye Başkan V.                           Meclis Katibi                                         Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

 

 

 

1/2

 

 

2.  Cİ  OTURUM

TOPLANTI TARİHİ     :13/10/2015

TOPLANTI DÖNEMİ   :2015/9

BİLEŞİM                        :2

MECLİS BAŞKANI       :Coşkun  YILMAZ

ÜYELER                         :Abdullah KUL,  Hakan KOCAMAN, Hatice KOBYA,

                                           Hüsnü  AKKAN,  Ahmet  TOKUL,  Fatma Gülten USTABAŞI

                                           Mehmet KOTBAŞ,  Atilla  TURAN,  Ali  KUL

 

 

KARAR  NO  44:5393 Sayılı Belediye Kanununun 61. ve 62.maddelerine göre hazırlanan 2016 Mali Yılı Bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı gelir bütçesinin 8.534.000,00TL gider bütçesinin, 8.534.000,00TL, Bütçe tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrası gereği oya sunularak;

 

    Bütçe Kararnamesi:

    Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 8.534.000,00TL ödenek verilmiştir. (Oybirliği ile kabul)

 

    Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 8.534.000,00TL olarak tahmin edilmiştir. (Oybirliği ile kabul)

 

    Madde 3- Gelir cetvellerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. (Oybirliği ile kabul)

 

    Madde 4- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. (Oybirliği ile kabul)

 

    Madde 5- 6245 Sayılı Harcırah Yasasının 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. (Oybirliği ile kabul)

 

    Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

    1-Bütçe kararnamesi.

    2-Ödenek cetveli (A) (örnek 14)   

      3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetveli (örnek 15)

      4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (örnek 16)

      5-Gelirin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (örnek 17)

      6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (örnek 18)

     7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli (örnek 8)

      8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (örnek 19)

      9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (örnek 20)

      10-Gelecek Yılları Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) cetveli (örnek 21)

      11-Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (örnek 22)

      12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (örnek 23)

      13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (örnek 24)

      14-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (örnek 25)

      15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (örnek 26)

     

                                                       

                                                                                                  2/3

 

 

 

 

16-Ayrıntılı Harcama Programı (örnek 27)

17-Finansman Programı (örnek 28)       (Oybirliği ile kabul)

 

    Madde 7- Belediye vergilerine, harçlarına katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 Sayılı Yasada gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerden;

    a) 2464 Sayılı Yasanın 12. – 16. Maddelerine göre tarh ve tahakkuk ettirilen ilan reklam vergisi 01-31 Ocak tarihleri arasında tahsil edilir.

    b) 2464 Sayılı Yasanın 86. – 94. Maddesine göre tahakkuk ettirilen harcamalara katılma payı tahakkuk ettirildiği aydan itibaren 2 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil edilir.

    c) 2464 Sayılı Yasanın mükerrer 44. maddesi gereğince alınan Çevre Temizlik Vergisi İş yerleri için Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte alınır. (Oybirliği ile kabul)

    Madde 8- 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11.maddesi 1 yıl önce gerçekleşen azami gelirin %2`si oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek, bütçenin 46-61-08-02-01-01-01-00-05-05-04-07-51 muhtaç asker ailesi yardımı maddesine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine belediye encümenince devreden ödenek olarak aktarılır. (Oybirliği ile kabul) 

    Madde 9- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (5393 S.K. 15.M.) (Oybirliği ile kabul)

    Madde 10- Bu kararname hükümleri 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe girer. (Oybirliği ile kabul)

 

    Madde 11- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. (Oybirliği ile kabul)

 

Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre giderin ödeneklerin birinci düzeyi;

 

KODU

AÇIKLAMA

TL.krş

OYLAMA

01

Genel Kamu Hizmetleri

8.534.000,00

Oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Ekonomik Sınıflandırmaya göre gelirin ödeneklerin birinci düzeyi;

 

KODU

AÇIKLAMA

TL,krş

OYLAMA

01

Vergi gelirleri

1.059.350,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

556.810,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

04

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

810.600,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

05

Diğer gelirler

5.633.390,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

06

Sermaye gelirleri

473.850,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

 

2016 Yılı harcama programı 3 aylık dönem itibarıyla;(01-02-03-04-05-06-07-09. Maddeler oybirliğiyle kabul)  

 

KOD

AÇIKLAMA

I.3 Ay

%

II. 3 Ay

%

III. 3 Ay

%

IV. 3 Ay

%

TOPLAM

01

Personel

Giderleri

287.320,00

25

   287.320,00

25

  287.320,00

25

  287.320,00

25

 1.149.280,00

02

Sosyal Güvenlik

   52.777,50

25

   52.777,50

25

  52.777,50

25

    52.777,50

25

     211.110,00

03

Mal ve Hizmet Giderleri

836.640,00

25

836.640,00

25

836.640,00

25

836.640,00

25

 

   3.346.560,00

04

Faiz Giderleri

   25.000,00

25

   25.000,00

25

   25.000,00

25

    25.000,00

25

      100.000,00

05

Cari Transferler

468.620,00

25

468.620,00

25

468.620,00

25

468.620,00

25

1.874.480,00

06

Sermaye Giderleri

  323.610,00

25

   323.610,00

25

323.610,00

25

  323.610,00

25

     1.294.440,00

07

Sermaye Transferleri

   12.532,50

25

    12.532,50

25

    12.532,50

25

    12.532,50

25

    50.130,00

09

Yedek Ödenek

127.000,00

25

127.000,00

25               10

    127.000,00

25

  127.000,00

25

  508.000,00

 

 

 

 

                                                                                                3/4

 

 

 

2016 Yılı finansman programı 3 aylık dönem itibarıyla; (01-03-04-05-06. Maddeler (Oybirliğiyle kabul)

 

KOD

AÇIKLAMAAAA

I. 3 Ay

%

II. 3 Ay

%

III. 3 Ay

%

IV. 3 Ay

%

TOPLAM

 

01

Vergi Gelirleri

264.837,50

25

 264.837,50

25

264.837,50

25

264.837,50

25

1.059.350,00

 

03

Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri

  139.202,50

25

 139.202,50

25

 139.202,50

25

 139.202,50

25

 556.810,00

 

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

 202.650,00

25

  202.650,00

25

 202.650,00

25

  202.650,00

25

   810.600,00

 

05

Diğer Gelirler

1.408.347,50

25

1.408.347,50

25

1.408.347,50

25

1.408.347,50

25

5.633.390,00

 

06

Sermaye Gelirleri

  118.462,50

25

  118.462,50

25

  118.462,50

25

  118.462,50

25

   473.850,00

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Mevcut üyelerin oyları  ile  Belediye Meclisinin  06/10/2015  tarihli toplantısının  ikinci bileşiminde birinci oturumunda  oy birliği  ile  kabul edildi.  13/10/2015

 

KARAR  NO  45:Çarşıbaşı Belediyesinin  2016 yılına  ait  2464 Sayılı belediye Gelirleri Kanununun  97. Maddesinde  konu edilen ve 2464 Sayılı Kanunda Harç ve Katılım  Payı  konusu yapılmayan  ve ilgililerin isteğine  bağlı olarak  ifa edilecek  her türlü  hizmetler ücret tarifesinin  Plan Bütçe Komisyonunda geldiği şekliyle  mevcut üyelerin  kabul oyları  ile oy birliğiyle kabul edildi. 

ÇARŞIBAŞI  BELEDİYESİNİN 2016 YILI  ÜCRET TARİFESİDİR

 BELEDİYEMİZ HOPARLÖRÜNDEN YAPILACAK İLAN ÜCRETLERİ

 

Günde 1 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden                      : 2,00-TL

Günde 2 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden                      : 3,00-TL

Günde 3 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden                      : 4,00-TL

Günde 4 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden                      : 5,00-TL

 

MOTORLU ARAÇLAR İLE YAPILACAK TAŞIMA ÜCRETLERİ

Belediyemiz motorlu araçları ile ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak taşımacılıkta;

1-Şehir içi yapılacak taşımacılık;

            a)Küçük araç ile bir seferinden                                                :    50,00-TL

            b)Büyük araç ile bir seferinden                                                :    80,00-TL   

2-Mahalleler arası yapılacak taşımacılıktan;

            a)Küçük araç ile bir seferinden                                                 :   85,00-TL

             b)7Km den sonra km başı                                                         :     5,00-TL

            c)Büyük araç ile bir seferinden                                                             : 110,00-TL

            d)7Km den sonra km başı                                                           :     7,00-TL

3-Trabzon’a yapılacak taşımacılıktan;

           a)Küçük araç ile bir seferinden                                                   : 165,00-TL

           b)Büyük araç ile bir seferinden                                                   : 200,00-TL

4-Yükleyici ve Kanal Kazıcının 1 (bir) saatlik çalışması                      :  130,00-TL

5-Dozer ve Greyderin 1 (bir) saatlik çalışması                                     :  160,00-TL 

6-Deniz Motorlarından atık su boşaltma bedeli                                             :   200,00-TL     

 

 

 

                                                                                                                     4/5

 

 

TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için yıllık olarak

25 m² ye kadar

20

800

125

125

125

50

26 m²-100 m² arası

20

800

150

150

150

75

101 m²-250 m² arası

20

800

175

175

175

100

251 m²-500 m² arası

20

800

225

225

225

150

501 m² den yukarı

20

800

250

250

250

150

 

  İŞGAL HARCI

İşgalin Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde yazılı işgallerde beher metrekare için günde

0,5

2,5

2,5

1,75

1,50

1

2. 52 nci maddenin (1) numaralı bendinde yazılı hayvan satıcılarının işgallerinde

a) Satışı yapılan küçükbaş hayvan başına

0,5

2,5

2,5

2,5

1,5

1,5

b) Satışı yapılan büyükbaş hayvan başına

1

5

5

5

3

3

3. 52 nci maddenin (3) numaralı bendinde yazılı işgallerde

a) Her taşıttan beher saat için

0,25

1,25

1,25

1,25

1

0,75

b) Parkmetre çalıştırılan yerlerde beher saat için

0,5

2,5

2,5

1,50

1

1

          

        PAZARYERİ TAHSİS ÜÇRETİ

 

Sergi Çeşidi                                             

Meyve/Sebze                                           :m2 si   2,00-TL

Giyim                                                       :m2 si   2,00-TL  

Büyük Kamyon (8 Teker)                   :          50,00-TL  

Küçük Kamyon (6 Teker)   :          40,00-TL

Pikap  ( 4 Teker)                             :          30,00-TL          

 

ARASÖZLE SU TAŞIMA ÜCRETİ

a) 1 km’ye kadar                                                               : 50,00-TL                                                             

b) 3 km’ye kadar                                                               : 60,00-TL                                             

c) 5 km’ye kadar                                                               : 70,00-TL

d)5 Km den sonra  her km için                                :    3,00-TL           

 

                                                                                                    5/6

                                                     

 

 

İNŞAATLARDAN ÇIKARILAN HAFRİYATTAN ALINACAK ÜCRET

 

a) Belediye sınırları ve mücavir alanlardaki

döküm sahasına dökülen bir kamyon hafriyattan                                   : 25,00-TL

b) Hafriyatı çıkarılan inşaat vb. yerlerin sahiplerinden

kirlenen cadde ve sokakların temizlenmesi ücreti  (m²)                            :   5,00- TL

 

VAZİYET PLANI

 

Yürürlükteki 2464 Sayılı Kanun’un  97. maddesi  gereğince

belediye  sınırları ve  mücavir alanları içerisinde

herhangi  bir  gayrimenkule  ait  vaziyet plan için                                                  : 100,00-TL       

İmar Durum Tespiti (Her birim için)                                                                             :   65,00-TL

Kayıt Suret Harcı (Bağımsız Bölüm Başı ) 150 M2 ye kadar                               : 150,00-TL

Kayıt Suret Harcı (Bağımsız Bölüm Başı ) 150 M2 den yukarı                              : 200,00-TL        

Aplikasyon                                                                                                                            :   75,00-TL        

Geçiş Yolu İzin Belgesi                                                                                                    : 650,00-TL

 

İLAN VE REKLAM VERGİSİ

İlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer

Kanuni Tarife

Grup / Verginin Tutarı (TL)

 

En Az (TL)

En Çok

(TL)

1

2

3

4

 

1. Dükkan, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Bulvar ve Meydan

20

100

  60

30

25 

20 

 

 

 

Cadde

20

100

60

30

25

20 

 

Sokak

20

100

 60

30 

25 

 20

 

 

2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık olarak

Toplu taşıma araçları

8

40

 40

40 

40 

40 

 

 

Diğer

8

40

40

40

40

 

 40

 

3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve reklamların metrekaresinden haftalık olarak

Bulvar ve Meydan

2

10

 10

 5

 5

 

 2,5

 

 

 

Cadde

2

10

10

5

5

-

 

Sokak

2

10

 10

 5

 5

 

 -

 

4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her metrekare için yıllık olarak

Led ekranlı ilan ve reklamlardan

30

150

80

40

35

30

 

Diğer ışıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklamlardan

30

150

80

40

35

30

 

5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar veya benzerlerinin her biri için

 

Bütün yerlerde

0,01

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

 

6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden

Bütün yerlerde

 

 

0,02

0,50

 0,50

0,50  

 0,50 

0,50

 

 

                                                                                                                            6/7

 

  EĞLENCE VERGİSİ

 (Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)

Eğlencenin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Verginin Miktarı (TL)

 

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

 

Bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

50 m² ye kadar

5

100

75

50

25

5

51 m²-150 m² arası

5

100

75

50

25 

5

151 m²-300 m² arası

5

100

75

50

25

5

301 m² den yukarı

5

100

75

50

25

5

4 yıldızlı otelde

5

100

75

50

25

5

5 yıldızlı otelde

5

100

75

50

25

5

Bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde çalışılan her gün için

25 m² ye kadar

5

100

10

10

5

5

26 m²-50 m² arası

5

100

10

10

5

5

51 m²-100 m² arası

5

100

10

10

5

5

101 m²-200 m² arası

5

100

10

10

5

5

201 m² den yukarı

5

100

10

10

5

5

 

BELEDİYEYE AİT REKLAM PANOLARI İLAN VE REKLAM KİRALAMA ÜCRETLERİ

 

    a) Işıksız Reklam Panosu (3,5 X 2 =7 m²) Haftalık                                  : 100,00 TL

    b) Işıklı Reklam Panosu (2 m²) Haftalık                                                    : 125,00 TL

    

   ASMA TAHSİS ÜCRETİ  (KDV DÂHİL)

 

Umuma açık yerlerde cadde,  bulvar, tretuar, belediye 

mülkü arsalar ve büfelere konulacak geçici

bez ilanların asılma ücreti                                                                                     : 25,00-TL

      İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI

İşyerinin Türü ve Alanı

Kanuni Tarife

Grup / Harcın Tutarı (TL)

En Az (TL)

En Çok (TL)

1

2

3

4

Her tür işyeri için beher m2 sinden

25 m² ye kadar

0,10

1

1

1

1

1

26 m²-100 m²  arası

0,10

1

1

1

1

1

101 m²-250 m² arası

0,10

1

1

1

1

1

251 m²-500 m² arası

0,10

1

1

1

1

1

501 m² den yukarı

0,10

1

1

1

1

1

 

SAĞLIK BELGESİ HARCI                                                      :   3,00-TL

MUAYENE RUHSAT HARCI                                                     : 15,00-TL

 

 

 

 

                                                                                                       7/8

 

 

 

TAHRİPAT ÜCRETLERİ

1- Belediyeye ait stabilize yolların her ne maksatla tahrip edilmesinden dolayı   

   1 m²’sinden                 : 50,00-TL

2- Belediyeye ait döşenmiş parke tesisinin tahrip edilmesinden dolayı

   1 m²’sinden                 : 100,00-TL

3- Belediyeye ait  dizili  bordür  taşlarının  tahrip  edilmesinden  dolayı 

   bordür taşı başına      :   50,00-TL

4- Belediyeye ait  1 m²  asfalt  tahribinden  dolayı      : 150,00-TL

5-İzin almadan yapılan tahribatlardan tahribat ücretlerinin  iki katı fazla alınır.  

 

DÜĞÜN SALONU

Yapılacak Düğün Merasimi İçin Düğün Sahibinden;

Yaz Aylarında                                                                                         : 500,00-TL

Kış Aylarında (Kasım-Aralık-Ocak-Şubat Ve Mart)                            : 550,00-TL

 

Not: Düğün salonu kiralamasında Müzisyen ve ses düzeni kiralayana ait olacaktır.

KARAR  NO 46:Muhtelif Mahalle Yollarının  C25/30  Hazır Beton Kaplaması  yapım işinde  kullanılmak üzere  İller Bankası A.Ş.’  den  ………….- (………….) TL  kredi  kullanılmasına, krediden  kaynaklanacak  anapara,  faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret, vs. ödemelerin,  İller Bankası  A.Ş.   ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan  yasal paylarımızın  mevzuattan  kaynaklanan  herhangi  bir kesinti oranına  bağlı kalmaksızın  tamamından  (  % 40’ ın dışında  ve % 100’  üne kadar  )  karşılanmasına, kredi   teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin  ödemelerin karşılanması  halinde,  bu krediyle  elde edilen  tesis,  inşaat  ve her nevi gayrimenkul ile araç ve malzemenin,  İller Bankası A.Ş.’  ce talep edildiği  takdirde  aynı şartlarda  ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.  adına  ipotek veya  rehin  edilmesine,  İller Bankası A.Ş.’  ce  Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin  olarak  her türlü sözleşmeyi  ve evrakı imzalamaya  ve kredi ile ilgili devam eden  işlemleri  yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki  her türlü  gayri menkulü  İller Bankası A.Ş. ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü g elir, hak ve alacaklarını  İller Bankası A.Ş: ye  terhin  ve   temlik etmeye, Belediyemize  ait   her türlü ticari  işletmeyi İller Bankası A.Ş. ye rehin vermeye,  İller Bankası A.Ş. nin  mevcut mevzuatı ve bunda  meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,  5393 Sayılı Belediye Kanunun  68. Maddesinde  yer alan  koşulların yerine getirilmesi  kaydıyla  krediye konu işle ilgili her türlü  işlemi yapmaya Belediye Başkanının  yetkilendirilmesine  karar verildi.  Başkan  gümdemde  görüşülecek madde yoktur.  Bir dahaki  meclis toplantısında görüşmek üzere  hepinize  hayırlı günler dilerim. 

 

 

 

Coşkun YILMAZ                                        Hatice KOBYA                                              Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                         Meclis Katibi                                                  Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

  

 

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı