OCAK 2016 MECLİS KARARI


15.07.2016 11:55:22     1374
OCAK 2016 MECLİS KARARI

                 BELEDİYE    MECLİSİNİN  05/01/2016 TARİH  VE  1  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

             İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

                        2016/1                                

                                                                    İçtima  Tarihi

                                                                       05/01/2016

   

 

 

 

KARAR NO 1:Belediye Meclisinin  01/12/2015 tarih  ve  12 sayılı bileşimine  ait meclis kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunup görüşülerek mevcut üyelerin kabul  oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

KARAR  NO 2: Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Kerem Mahallesi  pafta  F42-C-18-B-2-B,  ada  427,  parsel 173  de  kayıtlı parseller  üzerinde yapılan  imar tadilatlarının  İmar Komisyonundan geldiği  şekliyle; 

 

 Ada no. 427, parsel 173 sayılarında  kayıtlı  parsel içeresinden geçmekte olan 7,00 metrelik yaya yolunun  kuzey güney doğrultusunda   parselin güney kısmına ötelenmesi neticesiyle  ortaya çıkan  komşu parsel çekme mesafeleri herhangi bir mağduriyete  sebebiyet vermemesi açısından  tekrar incelenmesine;  

7,00 metrelik yaya yolunun kuzey güney yönüne   dönüştürülmesi  ve  3 metre olan yaya yolunun  genişletilmesi  yada 7,00 metrelik  yaya yolunun güney kısmında yeşil bant koyulmasına;  Bu çekinceler ışığında  değerlendirilmek  üzere  komisyonda kalmasına  ve  yeniden mecliste görüşülmesine oy birliğiyle  karar verilmiştir.

 

 KARAR NO 3:Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Kerem Mahallesi pafta no F42-C-18-B-2-C  de  375 ada,  8-10-11-18 parseller    üzerinde  yapılan imar  tadilatının imar komisyonundan geldiği  şekliyle; 

Ada  no  375,  8-10-11-18 parseller üzerinde,  parsellerin  ortasından geçen yolun  güneye ötelenmesi düşünülmüş, ancak yapılaşma haklarıyla ilgili bir artışa gidilmeden  (bu değişiklik ile ortaya  çıkan imar artışının  kullandırılmaması  şartıyla)  uygun bulunmasına  oy birliğiyle  karar verilmiştir.

 

KARAR NO 4:2016 yılı Belediye Denetim Komisyonunun  5 kişiden oluşmasına,  üyeliklerine  AKP den  Abdullah KUL,  Ali Osman DEMİR,  Hakan KOCAMAN,  MHP den  Ali KUL,  Fatma Gülten USTABAŞI’  nın  seçilmiş olduğuna  oy birliği  ile  karar verildi

 

KARAR NO 5: 5393 Sayılı Belediye Kanununun  32. Maddesi gereğince  2016 yılında Belediye Başkanı  ve Meclis Üyelerine,  meclis ve komisyon toplantılarına  katıldıkları her gün için,  39. Madde uyarınca belediye başkanına  ödenecek olan aylık bürüt ödeneğin günlük tutarının  1/3 ü kadar   huzur hakkı ödenmesine  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi.

 KARAR NO 6: Büyükşehir Belediyesi oluşumuzdan Belediyemize  yeni on yedi  ( 17 ) adet mahalle  bağlanmış,  hizmet  alanımız genişlemiştir,  araç parkının güçlendirilerek belediyemiz çalışmalarında  kullanılmak üzere  iş makinesi alımı için  İller Bankasından  1500.000,00 TL kredi  kredi kullanılmasına, İller Bankasınca Belediyemize kullandırılacak  krediye ilişkin, İller Bankasının  mevcut mevzuatı  ve bunda meydana gelebilecek  her türlü değişiklik  çerçevesinde krediye  konu işle ilgili  her türlü işlemi yapmaya  ve eksik işleri tamamlamaya  Belediye  Başkanı Coşkun YILMAZ’  a  yetki verilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliği  ile  karar verildi.

 

KARAR NO 7: Trabzon ve Rize İlleri  Yerel Yönetimleri  Katı Atık Tesisleri  Yapma ve İşletme Birliği  30/12/2015  tarih  ve  350  sayılı yazısıyla belediyemizce yapılan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesince  23/11/2015 tarih  ve  574 sayılı kararı  ile onaylanan  Çarşıbaşı İlçesi 1/1000 ölçekli  uygulama imar değişikliğine  itiraz etmiştir. 

 

 Bahse konu  itirazın  yapıldığı alanla ilgili değişikliğin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları,  Trabzon  Büyükşehir Belediye Meclisinin  14/09/2015 tarih  ve  457 sayılı kararı  ile onaylanmış, askı süresi içerisinde herhangi bir itiraz yapılmamış,  nazım imar planı  askı süresi tamamlanarak yürürlüğe girmiştir. 

1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine  yapılan itirazın  nazım imar planını  değiştirecek  mahiyette olduğu değerlendirilmiş,  5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun  7/b maddesi gereği  nazım imar planı onay yetkisi  Büyükşehir Belediye Başkanlığında olması  sebebiyle   bu konuda  belediyemizin karar alma yetkisi olmadığı tespiti yapılarak itirazın  reddine  ve  alınan  kararın  Trabzon Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine  mevcut üyelerin  kabul oylarıyla  oy birliğiyle  karar verildi.  

 

 

 

  

 

 

 

Coşkun  YILMAZ                                                 Hakan KOCAMAN                                                Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                Meclis Katibi                                                       Meclis Katibi

Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı