NİSAN 2016 MECLİS KARARI


15.07.2016 12:01:23     1613
NİSAN 2016 MECLİS KARARI

                   BELEDİYE    MECLİSİNİN 05/04/2016 TARİH  VE  5  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

               İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

                        2016/5                                

                                                                    İçtima  Tarihi

                                                                       05/04/2016

   

 KARAR NO 22:Belediye Meclisinin  01/03/2016 tarih  ve 3 sayılı bileşimine  ait meclis  kararları  meclis üyelerine dağıtılıp, okunup görüşülerek  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle kabul edildi.

 KARAR NO 23:5393 Sayılı Belediye Kanunun  25. Maddesi hükmüne göre  Belediyemiz Denetim Komisyon Raporu  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 24:5393 Sayılı Belediye Kanununun  56. Maddesi hükmüne  göre Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ'  ın  2015 Yılı Faaliyet Raporu mevcut üyelerin oyları  ile oybirliğiyle kabul edildi.

 KARAR NO 25: Çarşıbaşı İlçesi, Merkez Mahallesi  243 ada, 8 numaralı parsele ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği  teklifi  Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisinin  15/01/2016 tarih  ve  32 sayılı kararı  ile  kabul edilmiştir.  Buna  istinaden  belediyemizce  Merkez Mahallesi 243 ada, 8 nolu parsel üzerinde  hazırlanan   1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  teklifi,  Belediyemiz İmar Komisyonundan geldiği  şekliyle Kamu Hizmet  Alanı   olarak  meclisimizce onaylanmasına ve Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine  gönderilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle  karar verildi. 

KARAR NO 26: Trabzon İli  Çarşıbaşı  İlçesi Kerem Mahallesi Pafta  F42-C-18-B-2-B, ada  427,  parsel  173  de  kayıtlı  parseldeki taşınmazla ilgili  imar  planı değişikliği   Belediyemiz İmar Komisyonundan geldiği  şekliyle kabulüne  ve onaylanmak  üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO 27:5393  Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükmüne  göre 2016 yılı içinde  Belediyemizde Kısmi  Zamanlı Avukat çalıştırılmasına,  aylık ücretinin  asgari ücretten ödenmesine  ve bu işlemler için  sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' a  yetki verilmesine mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 28:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Şahinli   Muhtarı Yaşar ŞİMŞAK'  ın  Belediyemiz kayıtlarında  04/03/2016  tarih  ve  59 sayılı ve Yeniköy  Mahalle Muhtarı Osman ZENGİN'  in  17/03/2016 tarih  ve  63 sayılı dilekçelerinde  mahalle sınırları  içinde  Büyükşehir yol ağlarının incelenerek  dilekçe ekleriyle krokilerde gösterildiği  şekliyle  yeniden belirlenmesi  istenmektedir.  Yol ağlarının  yeniden belirlenmesinde belediyemizce bir sakınca   olmadığına  ve  dilekçelerin ekleriyle  birlikte  Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oy birliğiyle karar verildi.               

KARAR NO 29:Belediyemiz Fen İşlerince verilip, Belediye Başkanı tarafından meclisimize havale edilen  22/03/2016 tarih  ve  361 sayılı Belediyemiz sınırlarına dahil edilen mahallelerdeki yapılaşmayla ilgili yazının   Belediye İmar Komisyonuna  havale edilmesine  mevcut üyelerin oyları ile  oybirliğiyle  karar verildi.

 KARAR NO 30:İlçemiz Salova Mahallesi  pafta no F42C18B2D, ada 594, parsel 26-27-28-29-30-31-32 de  kayıtlı  yoldan ihdası yapılarak mülkiyeti belediyemize  ait taşınmazların kıymet mukabilinde  komşu parsel maliklerine,  İlçemiz Fener mahallesi pafta no F42C19A3B,  ada 178, parsel 7 de  kayıtlı mülkiyeti belediyemize  ait 331, 94 m2 miktarındaki taşınmaz ihale yolu  ile  satılması için Belediye Encümenine  yetki  verilmesine  mevcut üyelerin oyları  ile  oybirliğiyle karar verildi.

 KARAR NO 31:5393 Sayılı Belediye Kanunun19. Maddesi hükmüne  göre  yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerine  kadar  görev yapacak Belediye Meclisi Başkan Vekilliklerine  1. Başkan Vekili olarak Abdullah  KUL'  un  oy birliği  ile,  2. Başkan Vekili olarak Hüseyin YILMAZ'  ın  oy çokluğu  ile  seçilmiş olduğuna  karar verildi.

KARAR NO 32:5393 Sayılı Belediye Kanunun  19. Maddesi hükmüne  göre  yapılacak ilk Mahalli İdareler Seçimlerine  kadar görev yapacak Belediye Meclisi Katipliklerine  Hakan KOCAMAN  ve  Hatice KOBYA'  nın  seçilmiş olduğuna  oy birliğiyle  karar verildi.

 KARAR NO 33:5393 Sayılı Belediye Kanunun  33. Maddesine  istinaden  1 (bir)  yıllığına görev yapmak üzere  Belediye Encümen üyeliklerine Abdullah KUL  ve  Hüseyin YILMAZ'  ın  seçilmiş olduğuna oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO 34:5393 Sayılı Belediye Kanunun 32, maddesi gereği belediyemiz İhtisas Komisyonlarından  Plan Bütçe Komisyonunun 1 yıllığına 5  kişiden oluşmasına  ve komisyon  üyeliklerine AKP'  den  Abdullah KUL,  Ali Osman DEMİR, Hatice KOBYA,  MHP'  den  Fatma Gülten USTABAŞI,  Mehmet KOTBAŞ'  ın seçilmiş olduğuna oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO  35:5393 Sayılı Belediye Kanunun 32. Maddesi gereği Belediyemiz İhtisas Komisyonlarından İmar Komisyonuna  1  yılığına 5  kişiden oluşmasına,  Komisyon üyeliklerine AKP den  Hüsnü AKKAN,  Hakan KOCAMAN.  Ahmet TOKUL, MHP  den Ali KUL,  Mehmet KOTBAŞ'  ın  seçilmiş olduğuna oy birliğiyle  karar verildi.

KARAR NO 36:İlçemiz Gülbahçe  Mahallesi nüfusuna  kayıtlı Muhammer oğlu  Astsubay  Samet ÇAKIR,  2015 yılında ülkemizdeki terörle  mücadelede Şehit olmuştur. İsminin, İlçemiz Fener Mahallesi Devlet Karayolu  Üzerinde  bulunan  üst geçite   "Şehit Astsubay Samet  ÇAKIR  Üstgeçiti"  olarak  verilmesine  oy birliğiyle  karar verildi.    

 

Coşkun  YILMAZ                                Hatice KOBYA                                       Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                  Meclis Katibi                                          Meclis Katibi

        Meclis Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı