MAYIS 2016 MECLİS KARARI


15.07.2016 12:02:35     1506
MAYIS 2016 MECLİS KARARI

     BELEDİYE    MECLİSİNİN 03/05/2016 TARİH  VE  6  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

               İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

                        2016/6                                

                                                                    İçtima  Tarihi

                                                                             03/05/2016

   

KARAR NO 37:Belediye Meclisinin  06/05/2016  tarih  ve  5 sayılı  bileşimine  ait  meclis kararları  meclis  üyelerine  dağıtılıp, okunup, görüşülerek   mevcut  üyelerin  oyları  ile  oy birliği  ile  kabul edildi.

 KARAR NO 38:Çarşıbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Belediye Encümenince   incelenerek,  Belediye Başkanı tarafından Belediye Meclisine sunulan 2015 yılına  ait Belediye  Kesin Hesabı madde  madde oylanarak aşağıda yazıldığı şekliyle ekleriyle birlikte kabulüne oy birliği  ile  karar verildi.

ÇARŞIBAŞI  BELEDİYESİ  2015  YILI  KESİN  HESAP  KARARI

 

MADDE  1-  2015  yılı  bütçe  giderleri  bağlı  gider  kesin  hesap  cetvelleri  ve  diğer    

gider  cetvellerinde  gösterildiği  üzere;

 

2015  YILI  GİDERLERİ

 

01—Personel  Giderleri                                             1.091.634,11.-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

         Primi  Giderleri                                                    170.285,94.-TL

03—Mal  ve  Hizmet  Alım  Giderleri                       2.279.040,29.-TL 

04—Faiz  Giderleri                                                           5.230,65.-TL

05—Cari  Transferler                                                1.780.194,65.-TL

06—Sermaye  Giderleri                                                422.742,08.-TL

07—Sermaye  Transferleri                                             28.000,00.-TL

                                           TOPLAM                        5.777.127,72 .-TL

 

2015  YILI  GELİRLERİ

 

01—Vergi  Gelirleri                                                         521.592,08.-TL

03—Teşebbüs  ve  Mülkiyet  Gelirleri                           273.265,42.-TL

04—Alınan  Bağış  ve  Yardım  ile  Özel Gelirler         --------------.-TL

05—Diğer  Gelirler                                                      4.474.404,25.-TL

                                                           TOPLAM           5.269.261,75.-TL

 

MADDE  2-  2015  yılı  bütçesinde  ödenek  hareketleri  aşağıdaki  şekilde  gerçekleşmiştir.

 

2015  yılı  bütçe  ödenekleri                            :       7.296.000,00.-TL

Aktarma  yolu  ile  ilave  edilen  ödenek   :             646.106,05.-TL

Aktarma  yolu  ile  düşülen  ödenek            :           646.106,05 .-TL

Toplam  ödenek                                            :         7.296.000,00.-TL

Toplam  harcama                                         :         5,777.127,72.-TL

İptal  edilen  ödenek                                     :         1.518.872,28.-TL

 

MADDE  3- Kayıtlarımızda  tahsili  olanaksız  hale  gelip  terkin  edilen  tahakkuk  artığına  rastlanmamıştır.

 

MADDE  4-  2015  yılından  2016  yılına  devreden  tahakkuk  artığı  376.125,66.-TL’dir.

 

KARAR NO 39: 6360 Sayılı yasa kapsamında;  Belediye Başkanlığınca  Bina Değerlendirme Tespit Komisyonu  kurulmasına ve mahalleye dönüşen  köylerde kanunun  yayımlandığı tarihe  kadar bitmiş konut ve  entegre tesis niteliğinde olmayan  tarımsal işletmelerde çekme mesafelerine  bakılmaksızın  idarece oluşturulacak bina değerlendirme tespit komisyonu tarafından, kanunun  geçici 1. Maddesinin  14. Fıkrasında  belirtilen fen ve sanat kuralları  ile  ilgili  mevzuat hükümleri  ile,  kırsal alanda  kaçak ve mevzuata  aykırı yapılaşmanın  önlenmesine yönelik çıkartılan 2009/2 sayılı genelgenin  4. Maddesine  istinaden mevcut yapının  mimari projesi,  statik raporu, elektrik projesi  ve aplikasyon  projesi  doğrultusunda incelenerek  bina tespit ve değerlendirme raporu  düzenlenmesine  ve   uygulamanın  bu doğrultuda  yapılmasına    oy birliğiyle   karar verilmiştir. 

 

 KARAR NO 40: Belediyemizde  mühendis  olarak  görev  yapan  Osman  İHTİYAR  ve  Mustafa  ÇOLAK' ın  4  derece  TH mühendis  kadroları  mevcut  olup, 3/1 dereceden  maaş  almaktadırlar. Bu  personeller  için   657  Devlet  Memurları  Kanunun  37.  Maddesi  hükmüne  istinaden  3  derece   TH  2  adet  mühendis  kadrosunun  ihdasına, Belediyemizde  Tekniker olarak  görev  yapan  Eyüp  Sultan  YÜKSEK' in  3  derece  TH  Tekniker  kadrosu  mevcut  olup, 2/2  dereceden  maaş  almaktadırlar. Bu  personel  için  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunun  37.  Maddesi  hükmüne  göre  2  derece  TH  Tekniker  kadrosunun  ihdasına, Belediyemizde  Teknisyen  olarak  görev  yapan  Murat  USTABAŞI' nın   5  derece  TH  Teknisyen  kadrosu  mevcut  olup 4/2 dereceden  maaş  almaktadır. Bu  personel  için  657  Devlet  Memurları  Kanunun  37.  Maddesine  istinaden  4  derece  Teknisyen  kadrosunun  ihdasına, Belediyemizde  Zabıta  memuru  olarak  görev  yapan  Erol  KUL' un  6  derece  GİH  kadrosu  mevcut  olap  5/1  dereceden  maaş  almaktadır. Bu  personel  için  657  Devlet  Memurları  Kanunun  37.  Maddesine  istinaden  5  derece  GİH  zabıta  memuru  kadrosunun ihdasına mevcut  üyelerin  oyları  ile  oy  birliği  ile  karar  verildi. 

 

 KARAR NO 41:Belediyemiz kayıtlarında 28/04/2016  tarih  ve  93 sayılı Hayati,  Ahmet, Tayyar,  Mehmet  ve Tarık Sevgi'  ye ait dilekçenin  belediyemiz imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliğiyle  karar verildi.

 

Coşkun  YILMAZ                                       Hatice KOBYA                                          Hakan KOCAMAN

Belediye Başkanı                                         Meclis Katibi                                              Meclis Katibi

        Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı