MAYIS 2013 MECLİS KARARI


17.05.2013 10:14:37     1683
MAYIS 2013 MECLİS KARARI

Karar  Tarihi     : 07/05/2013

Karar  No  :                     5

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   

                              : Aydın  GELLECİ   – Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL 

                              : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR

                                          

BELEDİYE    MECLİSİNİN  07/05/2013  TARİH  VE   5  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                   

                                                                    

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                07/05/2013

 

 

 

KARAR NO 1: Belediye  Meclisinin  02/04/2013 tarih  ve 4  sayılı  Belediye Meclis Kararı  mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  kabul edildi.

KARAR NO 2:İlçemiz Mahalle yollarının betonlanması  için  İller Bankasından 2 000 000,00 TL (iki milyon) kredi talep edilmesine,  kredi işlemleri  için  Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ’  a  yetki verilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR NO  3:

                            a) Trabzon ili Çarşıbaşı   Kerem Mahallesi kapsamında F42-C-18-B-2-B / F42-C-18-B-2-C / F42-C-18-B-1-A HHİP kapsamında  “Kısmi Revizyon “ amaçlı imar planı değişikliğinin  imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulünü  oy birliği  ile  karar verildi.

                             b) Trabzon  ili Çarşıbaşı  ilçesi Kaleköyü Belediyemiz Mücavir alan sınırları içerisinde tapuda  109/135 ada,  160-161/28-34-35 parsel numaralarında  kayıtlı,  yatayda  530 000 – 530 100, dikeyde  4 548 700 – 4 548 900 koordinatları arasına  rastlayan  F42-C-18-D-1-B  HHİP bulunan taşınmazlara  ait imar planı değişikliğinin  imar komisyonundan geldiği  şekliyle  kabulüne oy birliği  ile karar verildi.

          KARAR  NO  4:

 Çarşıbaşı Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, Belediye Encümeni tarafından incelenip,  Belediye Başkanı tarafından  Belediye Meclisine  sunulan  2012 yılına  ait  Belediye Kesin Hesabının aşağıda yazıldığı  şekliyle  ekleriyle birlikte kabulüne oy birliği  ile karar verildi.

MADDE  1-  2012  yılı  bütçe  giderleri  bağlı  gider  kesin  hesap  cetvelleri  ve  diğer  gider  cetvellerinde  gösterildiği  üzere;

 2012  YILI  GİDERLERİ

01—Personel  Giderleri                                        :    1.239.002,47.-TL

02—Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet

         Primi  Giderleri                                            :       218.062.18.-TL

03—Mal  ve  Hizmet  Alım  Giderleri                 :    2.083.991,13.-TL

04—Faiz  Giderleri                                               :       125.876,73.-TL

05—Cari  Transferler           ,                                :         ------------.-TL

06—Sermaye  Giderleri                                       :        290.888,63.-TL

07—Sermaye  Transferleri                                  :         68.311,89 .-TL

                                           TOPLAM                   :     4.026.133,03.-TL

 

2012  YILI  GELİRLERİ

01—Vergi  Gelirleri                                                      :    362.698,36.-TL

03—Teşebbüs  ve  Mülkiyet  Gelirleri                         :  1.271.939,32.-TL

04—Alınan  Bağış  ve  Yardım  ile  Özel Gelirler     :     220.645,20.-TL

05—Diğer  Gelirler                                                     :   2.303.519,19.-TL

                                                                     TOPLAM   :   4.158.802,07.-TL

 

MADDE  2-  2012  yılı  bütçesinde  ödenek  hareketleri  aşağıdaki  şekilde  gerçekleşmiştir.

 

2012  yılı  bütçe  ödenekleri                                :  6.380.000,00.-TL

Aktarma  yolu  ile  ilave  edilen  ödenek            :    277.000,00.-TL

Aktarma  yolu  ile  düşülen  ödenek                   :    277.000,00 .-TL

Toplam  ödenek                                                  :   6.380.000,00.-TL

Toplam  harcama                                               :    4.026.133,03.-TL

İptal  edilen  ödenek                                         :     2.353.866,97.-TL

 

MADDE  3- Kayıtlarımızda  tahsili  olanaksız  hale  gelip  terkin  edilen  tahakkuk  artığına  rastlanmamıştır.

 MADDE  4-  2012   yılından  2013  yılına  devreden  tahakkuk  artığı  187.883,49.-TL’dir.

KARAR  NO  5:Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Belediyemiz  Büyükdere Mahallesinde  Tapuda  259 ada, 47-48-49-50 parsel numaralarında  kayıtlı  yatayda  532 200 – 532 400, dikeyde 4 549 400 – 4 549 600 koordinatları  arasına  rastlayan   F-42-C-18-B-4-C HHİP bulunan  taşınmazlar üzerindeki  imar plan değişikliği  Belediye  İmar Komisyonuna  havale  edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO 6:İlçemiz  Pazaryerinde    pafta  19, ada 226, parsel 7 de kayıtlı kat irtifakı kurulmuş çok amaçlı binanın  belediyemize ait bağımsız bölümlerinin ihale  ile  satılmasına, ihale bedelinin  belli bir kısmını peşin olarak alınarak Belediyemizce yaptırılmasına,  satılan  bölümlerin tamamlandıktan sonra kalan paranın hak sahiplerinden  tahsilinden sonra anahtar teslimi olarak hak sahiplerine devredilmesi şartı ile  Belediye Encümenine  yetki verilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

 KARAR  NO 7: Temel ÇAĞLAR,  Metin ÇAĞLAR,  Erol ÇAĞLAR,  Halil ÇAĞLAR,  Ayşe ÇAĞLAR,  Kemal ÇAĞLAR’  ın belediyemize vermiş olduğu dilekçelerde belirtilen;  Belediyemizce  yapılıp  06/11/2012 tarih  ve  10 sayılı Belediye Meclis Kararı  ile  onaylanarak  yürürlüğe girmiş revizyon ve ilave imar planında  İlçemiz Merkez Mahallesi 484 ada,  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10  parseller ve  485 ada,  1-2-3-4-5 nolu parseller de  kayıtlı taşınmazlarda oluşan yola terk işlemlerinin belediyemizce yaptırılmasına ve işlemin yapılması  için belediye encümenine yetki verilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO  8: Trabzon Su Ürünlerine  ait  Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi sınırları içerisinde  tapuda 275 ada,  102-108-116 parsel numaralarında kayıtlı, yatayda  533 500 – 533 600, dikeyde  4 547 900 – 4 548 100 koordinatları arasına rastlayan  F42-C-18-C-2-C HHİP bulunan  taşınmazlar üzerindeki  ulaşım yolu amaçlı  imar plan değişikliğinin  belediye imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO  9: Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi sınırları  içerisinde tapuda  204 ada, 17-18 parsel numarasında kayıtlı yatayda  532 800 – 532 900, dikeyde  4 548 200 – 4  548 300  koordinatları  arasına rastlayan, yatayda  F42-C-18-C-2-A / F42-C-18-C-2-D HHİP  bulunan  taşınmaza ait  imar planı değişikliğinin  belediyemiz imar komisyonuna  havale  edilmesine  oy birliği  ile karar verildi.

KARAR  NO  10: Belediyemiz kayıtlarında  03/05/2013  tarih  ve 154 sayılı   Emine ZİHNİ’  ye ait  dilekçede   Kaleköyü  Yalı Mevkiinde  Belediyemiz mücavir alan sınırları içeresinde  F42C181 pafta,  135 ada, 32 nolu parselde  bulunan  116, 35m2 lik taşınmazla ilgili hususların Belediye İmar Komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR  NO  11: Yeni inşa edilecek olan   iki adet  trafo binasının  Belediyemize ait yerlerinin  1,00 TL İZ Bedelle TEDAŞ Genel Müdürlüğü’  ne  devredilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

Coşkun YILMAZ
Belediye Başkanı
Meclis Başkanı

Kademi Çelik
Meclis Katibi

 

Ali ABDİOĞLU
Meclis Katibi

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı