HAZİRAN 2013 MECLİS KARARI


02.08.2013 10:09:46     1633
HAZİRAN 2013 MECLİS KARARI

Karar  Tarihi     : 04/06/2013

Karar  No  :                    6

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   

                              :  Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL  - Hüseyin AKYAZI

                              : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR

                                            

BELEDİYE    MECLİSİNİN  04/06/2013  TARİH  VE   6  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                    

                                                                      

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                04/06/2013

 

 

KARAR NO 1: Belediye  Meclisinin  07/05/2013 tarih  ve 5  sayılı  Belediye Meclis Kararının  6 Nolu Kararında  belirtilen “İlçemiz  Pazaryerinde    pafta  19, ada 226, parsel 7 de kayıtlı kat irtifakı kurulmuş çok amaçlı binanın  belediyemize ait bağımsız bölümlerinin ihale  ile  satılmasına, ihale bedelinin  belli bir kısmını peşin olarak alınarak Belediyemizce yaptırılmasına,  satılan  bölümlerin tamamlandıktan sonra kalan paranın hak sahiplerinden  tahsilinden sonra anahtar teslimi olarak hak sahiplerine devredilmesi şartı ile  Belediye Encümenine  yetki verilmesine” dair kararın  değiştirilerek  “İlçemiz  Pazaryerinde    pafta  19, ada 226, parsel 7 de kayıtlı kat irtifakı kurulmuş çok amaçlı binanın  belediyemize ait bağımsız bölümlerinin  kat karşılığında  yaptırılmak şartı ile ihale  edilmesi  için Belediye Encümenine  yetki verilmesine”  olarak değiştirilmesine, diğer  kararların  kabulüne   mevcut üyelerin  oyları  ile  oy birliğiyle  karar  verildi.

KARAR NO 2:Grup  İçmesuyu ve Arıtma Tesisi  İnşaatı  işinde kullanılmak üzere  25/09/2009  tarih    ve  35/412 sayılı  İller  Bankası  A.Ş.  Yönetim Kurulu Kararı  ile proje  maliyetinin  %  75 ‘ inin  Sermaye Transferi Tertibinden aktarılacak kentsel  altyapı ödeneğinden, geriye kalan tutar  olan  1.200.000.-(birmilyonikiyüzbin) TL  nin  ise  İller Bankası A.Ş:  den  tahsis edilecek  kredi  ile  karşılanmasına karar verilmiştir.  Söz konusu iş için  maliyetin  % 75’  i  Sermaye Transferi Tertibinden  aktarılacak kentsel altyapı ödeneğinden geriye kalan miktar  olan  400.00.-(dörtyüzbin) TL nin  ise  İller Bankası A. Ş.  nden ek  kredi kullanılmasına krediden  kaynaklanacak anapara,  faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret,  vs.  ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş.  ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan  yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan  herhangi bir kesinti oranına  bağlı  kalmaksızın  tamamından  karşılanmasına, kredi teminatına  konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması  halinde, bu krediyle elde edilen tesis,  inşaat  ve  her nevi  gayrimenkul  ile  araç, gereç ve malzemenin,  İller Bankası A.Ş. ce  talep  edildiği  takdirde  aynı  şartlarda  ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş.  adına ipotek veya rehin  edilmesine. İller Bankası A.Ş  ce  Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü  sözleşmeyi  ve evrakı imzalamaya  ve kredi  ile  ilgili  devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki  her türlü gayri menkulü  İller Bankası A.Ş.  ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü  gelir, hak  ve alacaklarını  İller Bankası A.Ş.  ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize  ait  her türlü  ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. nin mevcut  mevzuatı  ve  bunda  meydana gelebilecek   her türlü değişiklik  çerçevesinde,  ……….. yılı  Merkezi Bütçe Kanunun  28. Maddesi uyarınca;  BELDES projesi kapsamında yürütülecek söz konusu işte  kullanılmak üzere  İller Bankası A.Ş.  den temin edilecek  kredi  için,  5393 Sayılı Belediye  Kanunu’  nun 68. Maddesinin  d  bendinde belirlenen  toplam borç stoku limitine uyma şartı  aranmaksızın  5393 Sayılı Belediye Kanunu’  ndaki  koşullar  yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya  Çarşıbaşı Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ ‘  ın  yetkilendirilmesine  karar  verilmiştir.

KARAR  NO 3: Belediyemiz tarafından satılan HY Harf Grubu tescilli plakaların mal sahipleri tarafından satışından T.C.  Çarşıbaşı Belediyesi Ticari Taksi ve Dolmuş Durakları ile Toplu taşımacılık Yönetmeliğinin  24. Maddesine  istinaden  yarısı  satıcıdan, diğer yarısı  alıcıdan alınmak üzere  toplam  500,00 TL ücret  alınmasına mevcut üyelerin oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO 4:

                        a) Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi  Büyükdere Mahallesinde  Tapuda  259 ada, 47-48-49-50 parsel numaralarında  kayıtlı  yatayda  532 200 – 532 400, dikeyde 4 549 400 – 4 549 600 koordinatları  arasına  rastlayan   F-42-C-18-B-4-C HHİP bulunan  taşınmazlar üzerindeki “Ortaöğretim Alanı” imar plan değişikliğinin imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği  ile  karar verildi. 

b) Trabzon Su Ürünlerine  ait  Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi sınırları içerisinde  tapuda 275 ada,  102-108-116 parsel numaralarında kayıtlı, yatayda  533 500 – 533 600, dikeyde  4 547 900 – 4 548 100 koordinatları arasına rastlayan  F42-C-18-C-2-C HHİP bulunan  taşınmazlar üzerindeki  ulaşım yolu amaçlı  imar plan değişikliğinin  imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği  ile  karar verildi.

c) Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi sınırları  içerisinde tapuda  204 ada, 17-18 parsel numarasında kayıtlı yatayda  532 800 – 532 900, dikeyde  4 548 200 – 4  548 300  koordinatları  arasına rastlayan, yatayda  F42-C-18-C-2-A / F42-C-18-C-2-D HHİP  bulunan  taşınmaza ait  imar planı değişikliğinin  imar komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 5: Belediyemiz kayıtlarında  03/05/2013  tarih  ve 154 sayılı   Emine ZİHNİ’  ye ait  dilekçede   Kaleköyü  Yalı Mevkiinde  Belediyemiz mücavir alan sınırları içeresinde  F42C181 pafta,  135 ada, 32 nolu parselde  bulunan  116, 35m2 lik taşınmazla ilgili hususların ekindeki imar tadilat teklifinin   bir sonraki mecliste görüşülmesine  ve  imar komisyon  kararının  tekrar  incelenmek  üzere  imar komisyonuna  geri gönderilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

 

 

 

 

  Coşkun YILMAZ                    Kadem  ÇELİK             Abdurrahman ÇOLAK 

  Belediye  Başkanı                 Meclis Katibi                Meclis  Katibi

  Meclis  Başkanı

 

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı