2018 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI


12.12.2018 14:39:28     1283
2018 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 02/10/2018 TARİH VE 11 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                        OLAĞAN TOPLANTI

2018 / 11

İçtima Tarihi

02/10/2018

 

 

BİRİNCİ OTURUM

 

KARAR NO 33:Belediye Meclisinin 03/09/2018 tarih ve 10 sayılı toplantısına ait Belediye Meclis Kararı, üyelere dağıtılıp, okunarak görüşülüp oy birliğili ile kabul edildi.

KARAR NO 34:Belediyemiz 2019 Mali Yılı Bütçesi ile 2020-2021 İhzari Bütçelerinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, Plan Bütçe Komisyonu bütçe üzerindeki görüşmelerini 3 ( üç ) iş günü içinde tamamlamasını ve Belediye Meclisinin 09/10/2018 Salı günü saat .10.00 da 2. Oturum için toplanmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 35:Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Belediyemiz 2019 Yılı üçret tarifesi taslağının Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, üçret tarifesinin 09/10/2018 Salı günü saat 10.00 da toplanacak Belediye Meclisine sunulmasına oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 36:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Burunbaşı Mahallesi 483 ada, 1 ve 558 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmaz malikleri Güler KOBYA ve Hissedarlarının 10/09/2018 tarih ve 373 sayılı dilekçe ve eklerinin imarla ilgili olması nedeni ile Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 37:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Sınırları içerisinde mülkiyeti belediyemize ait Büyükdere Mahallesinde 567 ada 4 parselde 424,62m², Burunbaşı Mahallesinde 141 ada 1 parselde 435,59m² , 520 ada 6 parsel de 403,13m² 98,28 m² si, 489 ada 1 parselde 367,83m² nin 59,42m², Çarşıbaşı Mahallesi 204 ada 11 parselde 1157,43m² 206 ada 23 parselde 407,32m², Kavaklı Mahallesi 115 ada 3 parselde 4070,02m² , Kerem Mahallesi 383 ada, 19 parsel de 4027,74m², Fener Mahallesinde 130 ada, 5 parselde 141,05m², 131 ada 5 parselde 109,24m², 129 ada 4 parselde 222,94m² 221 ada 2 parselde 447,60m² 193 ada 6 parselde 1989,65m², 193 ada 5 parselde 1835,19m² Zeytinlik Mahallesi 119 ada 31 parselde 1045,60m² miktarındaki taşınmazların kıymet mukabilinde satılmasına, satış işlemlerinin yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

 KARAR NO 38:Belediyemiz Meclis Üyelerinden Fatma Gülten Ustabaşı' nın vefatı dolayısıyla boşalan Plan Bütçe Komisyonu Üyeliğine Milliyetçi Hareket Partisinden Ali KUL' un seçilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliği ile karar verildi.02/10/2018

 

Coşkun YILMAZ                                                       Muhammet YÜKEK                                                                        Hatice KOBYA

Belediye Başkanı                                                           Meclis Katibi                                                                                   Meclis Katibi

                                                                                                                                                                                  (Toplantıya Katılmadı)

 

 

İKİNCİ OTURUM

 

Toplantı Tarihi :09/10/2018

Bileşim :2

Meclis Başkanı :Coşkun YILMAZ

Üyeler :Ali Osman DEMİR, Hatice KOBYA, Mehmet KOTBAŞ, Hüsnü AKKAN

Murat İHTİYAR, Ali KUL, Atilla TURAN

Gelmeyen Üyeler :Muhammet YÜKSEK-Hüseyin YILMAZ-Mehmet KAYA-Ahmet TOKUL

 

 

KARAR NO 39: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61 ve 62. maddelerine göre hazırlanan 2019 Yılı Mali Yılı Bütçe tasarısı izleyen iki ( 2 ) yılı gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı gelir bütçesinin 13060 000,00-TL, gider bütçesinin 13.060 000,00-TL olarak Bütçe tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonunda geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ( b ) fıkrası gereği oya sunularak;

Bütçe Kararnamesi:

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 13.060.000,00.-TL ödenek verilmiştir. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 13.060.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 3- Gelir cetvellerinin yasal dayanakları (C) cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 4- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 5- 6245 Sayılı Harcırah Yasasının 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1-Bütçe kararnamesi.

2-Ödenek cetveli (A) (örnek 14)

3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetveli (örnek 15)

4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (örnek 16)

5-Gelirin Yasal Dayanağını gösterir (C) cetveli (örnek 17)

6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (örnek 18)

7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli (örnek 8)

8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (örnek 19)

9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (örnek 20)

10-Gelecek Yılları Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) cetveli (örnek 21)

11-Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (örnek 22)

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (örnek 23)

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (örnek 24)

14-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (örnek 25)

15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (örnek 26)

16-Ayrıntılı Harcama Programı (örnek 27)

 1. Programı (örnek 28) (Oybirliği ile kabul)
 2. Madde 7- Belediye vergilerine, harçlarına katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 Sayılı Yasada gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerden;

  a) 2464 Sayılı Yasanın 12. – 16. Maddelerine göre tarh ve tahakkuk ettirilen ilan reklam vergisi Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte alınır. (Oybirliği ile kabul)

  b) 2464 Sayılı Yasanın 86. – 94. Maddesine göre tahakkuk ettirilen harcamalara katılma payı tahakkuk ettirildiği aydan itibaren 2 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil edilir.

  c) 2464 Sayılı Yasanın mükerrer 44. maddesi gereğince alınan Çevre Temizlik Vergisi İş yerleri için Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte alınır. (Oybirliği ile kabul)

   

  Madde 8- 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11.maddesi 1 yıl önce gerçekleşen azami gelirin %2`si oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek, bütçenin 46-61-08-02-01-01-01-00-05-05-04-07-51 muhtaç asker ailesi yardımı maddesine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine belediye encümenince devreden ödenek olarak aktarılır. (Oybirliği ile kabul)

   

  Madde 9- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (5393 S.K. 15.M.) (Oybirliği ile kabul)

   

  Madde 10- Bu kararname hükümleri 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girer. (Oybirliği ile kabul)

   

  Madde 11- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. (Oybirliği ile kabul)

   

  Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre giderin ödeneklerin birinci düzeyi;

 3.  

  Belediye Meclisinin 09.10.2018 tarihli toplantısının ikinci birleşim birinci oturumunda oybirliği ile kabul edildi.

   

  KARAR NO 40:Çarşıbaşı Belediyesinin 2019 yılına ait 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesinde konu edilen ve 3464 Sayılı Kanunda Harç ve Katılım Payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmetler ücret tarifesinin, Plan Bütçe Komisyonundan geldiği ve aşağıda belirtildiği şekliyle mevcut üyelerin kabul oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

   

İletişim

 • Cumhuriyet Meydanı No : 1
  Çarşıbaşı / TRABZON
 • (0462) 821 30 04
 • (0462) 821 30 43
 • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı