2019 MART AYI MECLİS TOPLANTISI


25.09.2019 09:15:04     916
2019 MART AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 05/03/2019 TARİH VE 3 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 3

İçtima Tarihi

05/03/2019

 

KARAR NO 8:Belediye Meclisinin 05/02/2019 tarih ve 2 sayılı oturumuna ait Belediye Meclis Kararları, üyelere dağıtılıp, okunarak görüşülüp, mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle kabul edildi.

 

KARAR NO 9:5393 Sayılı belediye Kanununun 49. Maddesi hükmüne göre 2019 Yılı içinde Belediyemizde Kısmi Zamanlı Avukat çalıştırılmasına, aylık ücretinin 2268,00 TL olarak belirlenmesine, bu işlemleri yürütmeye ve sözleşme yapmaya Belediye Başkanı Coşkun YILMAZ' ın yetkili kılınmasına mevcut üyelerin oyları ile oybirliğiyle karar verildi.

KARAR NO 10:Belediye Kayıtlarında 25/02/2019 tarih ve 44 sayıda kayıtlı Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesi, tapuda F42C18B4C pafta, 567 ada, 4 nolu parselde kayıtlı taşınmaz ile ilgili dosyanın belediye imar komisyonuna havale edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 11:5393 Sayılı Belediye Kanunun " Belediyenin yetkileri ve imtiyazları " başlıklı 15. Maddesinin ( g ) bendinde " katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak " denilmekte olup, bu konuda bütün sorumluluk Belediyelere verilmiş olup, söz konusu işin yürütülmesi amacıyla DA TRAB-Rİ KAB' a yetki devri verilmiştir. Verilen bu yetkiye istinaden TRAB-Rİ KAB tarafından 21/01/2019 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup Araklı Taşönü Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi ile enerji üretilmesi işi Teknik Katı Atık Yönetimi Tic. Ltd. Şti. firması uhdesinde kalmıştır.

Yapılan ihale kapsamında Araklı Taşönü Entegre Katı Atık Değerlendirme ve Bertaraf Tesisi işi ile birlikte Belediyemiz sorumluluk alanında bulunan ambalaj atıkları, evsel katı atıklar ile tıbbi atıkların toplanması taşınması ve bertarafı işlemlerinin Entegre Tesisi devreye alınmasına müteakip TRAB-Rİ KAB sorumluluğunda olacağı, TRAB-Rİ KAB adına ise söz konusu işi Teknik Katı Atık Yönetimi Tic. Ltd. Şti.' nin yürüteceği, yapılan ihale kapsamında belediyemiz sorumluluk alanlarında oluşan evsel katı atıkların, ambalaj atıklarının ve tıbbi atıkların toplanmasında, taşınmasında ve bertaraf edilmesi için kurulacak enerji tesisi işletilmesinin sağlanması adına katı atık toplama-taşıma-bertaraf ödemelerinin, Belediyemiz ve TRAB-Rİ KAB arasında mutabık kılınacak fiyat üzerinden TRAB-Rİ KAB tarafından İller Bankası A.Ş ye aylık olarak bildirilerek atık bertaraf ücretlerinin, İller Bankası A.Ş. den Belediyeye gönderilen "Belediyeye ödenen Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Payından" kesilerek TRAB-Rİ KAB ' ın TC Ziraat Bankası Gülbaharhatun şubesindeki TR6100011549097435675018 nolu hesabına aktarılmasına oybirliğiyle karar verildi.

Coşkun YILMAZ                         Hatice KOBYA                  Muhammet YÜKSEK

Belediye Başkanı                        Meclis Katibi                   Meclis Katibi

          Meclis Başkanı

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı