TEMMUZ 2013 MECLİS KARARI


02.08.2013 10:14:59     1675
TEMMUZ 2013 MECLİS KARARI

Karar  Tarihi     : 02/07/2013

Karar  No  :                    7

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   : Mehmet  BALCI   – Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK   

                              :  Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL  - Hüseyin AKYAZI

                              : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR-Aydın GELLECİ

                                            

BELEDİYE    MECLİSİNİN  02/07/2013  TARİH  VE   7  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                   

                                                                      

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                02/07/2013

 

 

KARAR NO 1:  Belediye  Meclisinin  04/06/2013 tarih  ve 6  sayılı  Belediye Meclis Kararı oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO 2:  Muhtelif Mahalle Yollarının Beton Kaplama Yapımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’ den 2.000.000,00 TL. kredi kullanılmasına , krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş. ‘ce teminat olarak alınacak Belediyemiz çevre temizlik vergisi, elektrik ve havagazı tüketim vergisi, işgal harcı ve kira gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından karşılanmasına, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş.’ ce talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek veya rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş. ‘ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ‘ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ‘ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ‘ye rehin vermeye , İller Bankası A.Ş. ‘nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 Sayılı Belediye Kanun’ un 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanı’ nın yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

KARAR  NO 3: Dere Taksi Durağının yeni taksi durak yerleri belirleninceye kadar mevcut Pazar yerindeki dere kenarındaki yerlerinden çalışmalarına devam etmeleri oy birliği ile kabul edilmiştir.

KARAR NO 4: Belediyemiz kayıtlarında  03/05/2013  tarih  ve 154 sayılı   Emine ZİHNİ’  ye ait  dilekçede   Kaleköyü  Yalı Mevkiinde  Belediyemiz mücavir alan sınırları içeresinde  F42C181 pafta,  135 ada, 32 nolu parselde  bulunan  116, 35m2 lik taşınmazla ilgili  imar tadilat teklifinin   bir sonraki mecliste görüşülmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 5: a) Ayşe KAYA ‘ ya ait 28.06.2013 tarih ve 220 sayılı trampa işlemi için verdiği dilekçenin İmar Komisyonuna sevkine;

b) Cevahir – Murat Naci GÜÇ ‘ e ait Ayşe ÖZDEMİR ‘ in vekil ve vasi olarak imzalı 28.06.2013 tarih ve 221 sayılı trampa işlemi için verdiği dilekçenin İmar Komisyonuna sevkine ;

Mevcut üyelerin kabul oylarıyla oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 6: Belediyemiz kayıtlarında 01.07.2013 tarih ve 227 sayılı Çarşıbaşı İlçesi Kaleköyü Yalı Mevkii 136 ada, 2 nolu parsel üzerinde ilave İmar Planı yapım isteğine ait dilekçenin İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO 7 :  İlçemiz Merkez Mahallesi 206 ada , 24-25 nolu parsellerin  Sosyal Tesis Alanı içerisinde kalan Tarımsal Niteliği Korunacak Alan’ ın kaldırılması için  kamu yararı kararı alınması hususunun İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oylarıyla oy birliği ile karar verilmiştir.
 

KARAR NO 8: İlçemiz Pazar yerinde 19 pafta, 226 ada, 19 parselde kayıtlı arsa üzerinde yapılmış belediye binasının kat irtifakı kurularak bağımsız bölümlerinin ihale yoluyla satılması için belediye encümenine yetki verilmesine mevcut üyelerin oylarıyla oy birliği ile karar verilmiştir.02.07.2013

 

 

  Coşkun YILMAZ              Kadem  ÇELİK              Abdurrahman ÇOLAK 

  Belediye  Başkanı           Meclis Katibi                          Meclis  Katibi

  Meclis  Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı