2019 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI


25.09.2019 09:22:32     1033
2019 EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 04/09/2019 TARİH VE 8 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 8

İçtima Tarihi

04/09/2019

 

KARAR NO 34:İlçemiz Çarşıbaşı Mahallesi 609 ada, 4 parsel üzerinde mevcut fabrika binası bulunan ve Belediyemizce yapılan 18. Madde uygulaması sonucunda bahse konu parsel içerisinde Çarşıbaşı Belediye Başkanlığı adına 107.17 m2 lik hisse miktarın satış işlemi ile ilgili dilekçenin Belediyemiz İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 35:Çarşıbaşı Merkez Mahallesi 482 ada, 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın içinde bulunan Belediye hissesi 43,92 m2 lik kısmın tarafına satılması ile ilgili 22/08/2019 tarihli Cemil Erdal Tok' a ait dilekçenin Belediye İmar Komisyonuna sevk edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliği ile karar verildi.

KARAR NO 36: Çarşıbaşı Belediyesi Yazı İşleri Müdürü ve Çarşıbaşı Belediyesi personel Limited Şirketi Müdürü Faik Ahmet KOÇ, 26/08/2019 tarihli şirket müdürlüğü görevinden ayrılmasına dair dilekçe meclisimize gönderilmiş olup, konunun meclisimizde yapılan müzakeresi neticesinde;

696 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkındaki Kanun hükmünde Kararnamenin 126 ıncı maddesi ile 27/06/1989 tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Ek 20 inci madde ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta olan işçilerin Sürekli İşçi kadrosuna veya Mahalli İdare Şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişikin 375 Sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 28. Maddesinde yer verilen hüküm doğrultusunda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsüne istihdam ettirilmesini sağlamak için 31.03.2018 tarihinde kurulan % 100 sermayeli Çarşıbaşı Belediyesi Personel Limited Şirketine Belediyemiz % 100 hisse ile kurucu ortak olarak iştirak ettirilmiş ve bu amaçla Belediye Meclisimiz 08/01/2019 tarih ve 2 sayılı kararı ile Belediye Yazı İşleri Müdürü Faik Ahmet KOÇ şirketi temsil ve ilzama yetkili olmasına karar vermişti.

Şirket Müdürü Faik Ahmet KOÇ' un işlerinin yoğunluğu nedeni ile şirket müdürlüğünden istifası meclisimizce uygun görülmüş olup, Çarşıbaşı Belediye Başkanı 58891425990 TC kimlik numaralı Çarşıbaşı Belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU' nun Çarşıbaşı Belediyesi Personel Limited Şirketinde, Belediyemizi temsil, ilzam ve ahzükabz etmesi meclisimizce oy birliğiyle kabul edilmiştir.

KARAR NO 37:Belediyemiz kayıtlarında Mehmet Sevgi' ye ait 27/05/2019 tarih ve 159 sayılı dilekçenin Belediye İmar Komisyonuna havale edilmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Mümin NUHOĞLU             Gürcan ÇOLAK             Mehmet DEMİR

Belediye Başkanı               Meclis Katibi                Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı