06/11/2019 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI


27.11.2019 10:09:58     910
06/11/2019 KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNİN 06/11/2019 TARİH VE 11 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                                                                                                                                                   OLAĞAN TOPLANTI

2019 / 11

İçtima Tarihi

06/11/2019

 

KARAR NO 47:Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/11/2019 tarih ve 1 sayılı müzekkeresi ve ekindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan 2019 yılı ek gelir-gider bütçesinin Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyon raporunun 07/11/2019 Perşembe günü meclise sunmasına ve meclis 2. Oturumunun 07/11/2019 günü saat 11.00 de yapılmasına mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 48:İlçemiz Merkezinde 9,4 hektarlık alan; Belediyemizin 04/12/2016 tarih ve 11 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı (K.D.G.A. ) olarak belirlenmesine karar verilmiş olup, 26 Temmuz 2013 tarih ve 2013/5063 Karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile K.D.G.A. olarak ilan edilmiştir.

 

Belediyemizin 06/02/2017 tarih ve 11 sayılı Meclis Kararı ile bahse konu projenin, Belediyemiz imkanları ile yürütülmeyeceğinden, söz konusu projenin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığınca yürütülmesine, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 73. Maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 7 ( b ) maddesi gereğince Büyükşehir Belediyesinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/03/2017 tarih ve 112 sayılı kararı ile her türlü uygulamalar dahil çalışmalar ile uygulamalar yapılması ve yaptırılmasına yönelik yetkilerin Trabzon Büyükşehir Belediyesine devredilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

05/12/217 tarih ve 11 sayılı Çarşıbaşı Belediye Meclis Kararı ile birlikte ilçe merkezinde 9,4 hektar olarak ilan edilen K.D.G.A. ' nına söz konusu alanın güney kısmındaki 1,7 hektarlık alanında ilave edilmesi ve kararın Trabzon Büyükşehir Belediyesine gönderilmesine karar verilmiştir. Büyükşehir Belediyesince de 9,4 hektar Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı olarak ilan edilmiş alanın güneyinde eklenmesi talep edilmiş olan 1,7 hektarlık alana, 1,1 hektar daha eklenerek 2,8 hektarlık bir alan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı' na eklenmiştir.

Meclisimizce yapılan inceleme ve değerlendirmede; İmar Komisyonumuzun inceleme ve değerlendirmelerinide dikkate alarak Kentsel Dönüşüm ve Değerlendirme alanında bulunan binaların dönüşümünün yerinde yapılabilmesi adına eskiyen binaların yenilenmesi ve dönüştürülümesi, yerel imkanlarla mülk sahiplerince yapılabilmesi için, bahse konu 12,2 hektarlık alanın Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanından çıkarılmasına, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde yapımı halen devam eden planlama çalışmaları kapsamında söz konusu alanın 1/5000 Nazım İmar Planı, Çarşıbaşı İlçe Merkezi ve Mahallelerinin Revizyon İmar Planı Çalışmalarına ilave edilerek planlanmasına, meclisimizce Mehmet Demir, Alptekin Kurt' un ret, Zekeriya Karaçengel' in çekimser oyuna karşılık diğer 7 üyenin evet oyları ile oy çokluğuyla karar verildi.

KARAR NO 49:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kavaklı Mahallesinde mülkiyeti belediyemize ait 115 ada, 3 parselde kayıtlı 4070,02 m2 miktarındaki taşınmazın satışının veya kiralanması Bahri Burhan Kul tarafından 03/09/2019 tarih ve 287 sayılı dilekçeyle talep edilmiştir.

Söz konusu taşınmazın bulunduğu alanda Devlet Su İşleri' nce dere ıslahı çalışmaları ile Yavuz Grup Yolu yapım çalışmaları devam ettiğinden taşınmazın satış veya kiralanmasının, Plan Bütçe Komisyonunun görüşünü de dikkate alınarak yapılmamasına meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 50:Belediye Meclisinin 31/10/2019 tarih ve E.1235 sayılı gündemin 3. Maddesi "İlçemiz Cadde ve Sokaklarındaki yaya kaldırım işgallerinin görüşülmesi" hususunu bir sonraki meclis toplantısına ertelenmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

KARAR NO 51:5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. Maddesine göre her ay toplanan ve belediye meclisinin toplantı gününün her ayın ilk Çarşamba günü olarak aynen kalmasına, toplantı saatinin 13,00 olarak değiştirilmesine ve meclisin tatil ayının aynen Ağustos ayı olarak belirlenmesine mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle karar verildi.

 

 

Mehmet KOTBAŞ                                                 Mehmet DEMİR                                                            Gürcan ÇOLAK

Meclis Başkanı Vekili                                           Meclis Katibi                                                                 Meclis Katibi

 

 

 

 

 

İKİNCİ BİLEŞİM

 

 

BİLEŞİM :2

BİLEŞİM TARİHİ :07/11/2019

OTURUM :1

GELMEYEN ÜYELER: Hüseyin YILMAZ - Gürcan ÇOLAK-Haydar ÇOBAN

 

 

 

KARAR NO 52:Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 06/11/2019 tarih ve 1 sayılı müzekkeresi, 2019 yılı içinde oluşturulacak Belediyemiz gelir ve gider ek bütçesine ait plan bütçe komisyon raporuna istinaden;

2019 yılı içerisinde İlçemiz Yavuz Grup Yolu Yapım İşi için toplam 5 000 000,00 TL ek gider bütçesinin Trabzon Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı aracılığı ile KİRTES PROJESİ kapsamında belediyemize aktarılacak 5 000 000,00 TL proje yardımı ek gelir bütçesinin aşağıda belirtildiği şekliyle oluşturulmasına Belediye Meclisimizce oy birliğiyle karar verildi.

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı