EYLÜL 2013 MECLİS KARARI


23.10.2013 13:35:10     2107
EYLÜL 2013 MECLİS KARARI

Karar  Tarihi     : 03/09/2013

Karar  No  :                    8

Belediye  Meclisini   Teşkil  Edenlerin  Adı  Soyadı

Meclis  Başkanı   : Coşkun  YILMAZ

Üyeler                   :  Hüsnü   AKKAN     -  Kadem ÇELİK  - Hüseyin AKYAZI

                              : Aydın  GELLECİ   – Fatma Gülten USTABAŞI  - Taner  KUL 

                              : Abdurrahman  ÇOLAK –Kemal ÇAĞLAR

                                            

BELEDİYE    MECLİSİNİN  03/09/2013  TARİH  VE   8  SAYILI  TOPLANTISINA

  AİT    KARAR     HULASASIDIR

 

 

  İÇTİMA  DEVRESİ                                                                  OLAĞAN  TOPLANTI

             2013                                    

                                                                      

                                                              İçtima  Tarihi

                                                                03/09/2013

 

 KARAR NO 1: Belediye  Meclisinin  02/07/2013 tarih  ve 7  sayılı  Belediye Meclis Kararı oy birliği ile kabul edilmiştir. 

KARAR NO 2:Tarımsal Niteliği Korunacak  Alan içerisinde  kalan Belediyemiz İmar Planında Sosyal Tesis Alanı olarak gösterilen Merkez Mahallesi 206 ada, 24 ve 25 nolu parsellerin  Beldemizde kentsel gelişimin sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasına  yardımcı olacağı amacıyla haritasında belirtilen ulaşım yollarına  ilişkin alanların  tarımsal alan  vasfından kamu menfaati   yararına  arındırılması    Kamu Yararına  olacağına ve Tarımsal Alanın Kaldırılmasına  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 3: Ayşe KAYA’  ya  ait  Çarşıbaşı ilçesi Kerem Mahallesi Tapuda kayıtlı,  5 pafta,  427 ada,  67 parselle  ilgili  olarak  yapmak istenen  imar  uygulamasında söz konusu  parselde  yola ve kamuya terk edilen  miktarların  % 40 ın  çok üstünde  bir miktar olduğundan ihdası yapmak suretiyle tevhid  edilmesi  ve bu terklere  karşı trampa talebi  terklerin % 40 ‘  a  düşürebilmesi  adına (  % 40 ‘in çok üzerinde bir terk söz konusu alanda)  başabaş trampa yapılmasına oy birliği   ile karar verildi.  

KARAR NO 4: Cevahir –Murat Naci GÜÇ’  e  ait Asiye  ÖZDEMİR’  in  vekil ve  vasi olarak imzalı  28/06/2013  tarih  221 sayılı dilekçesi ekinde  Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi tapuda kayıtlı 19-3 pafta,  223 ada,  8-9-14-15-17-18-19 nolu parsellerle  ilgili olarak yapılmak istenilen imar uygulamasında kapanan  ve belediye adına tescil edilecek yollarla ilgili   takas ve trampa işleminde   ihdas edilen   kısmın geldisinin  tespit edilmesinin,  konuyla ilgili resmi   bir  görüşün dosyaya eklenmesine karar verilmiş olup,  konunun  bunlardan sonraki meclis toplantısında   görüşülmesine  oy birliği  ile karar verilmiştir.

KARAR NO 5:Belediyemiz kayıtlarında  21/08/2013 tarih  ve 290 sayılı Yunus DOĞRU’  ya  ait dilekçede belirtilen  İlçemiz Kerem mahallesi kadastro  427 ada,  65 parselde  kayıtlı  taşınmaza  ait  imar tadilat teklifinin imar komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

 KARAR NO 6:Kaleköyü Tüzel Kişiliği  adına kayıtlı bulunan 5 parsel gayrimenkul satılarak elde edilecek gelirin köy alt yapı hizmetlerinde kullanılmak üzere  satış işleminde belediyemizce bir mahsur bulunup bulunmadığı  hususunu  Belediyemiz Plan Bütçe Komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 7:Belediyemiz kayıtlarında  03/05/2013  tarih  ve 154 sayılı   Emine ZİHNİ’  ye ait  dilekçede   Kaleköyü  Yalı Mevkiinde  Belediyemiz mücavir alan sınırları içeresinde  F42C181 pafta,  135 ada, 32 nolu parselde  bulunan  116, 35m2 lik taşınmazla ilgili hususların ekindeki imar tadilat teklifinin imar komisyonuna havale edilmesine oy birliği ile  karar verildi.

KARAR NO 8:02/08/2013 tarih  ve 28726 sayılı Resmi Gazetede  yayınlanarak  yürürlüğe giren 6495 Sayılı Bazı Kanun  ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde  Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Gereği 5393 Sayılı Belediye Kanunun  49. Cu maddesi  gereği 25/06/2013 tarihi  itibari  ile Belediyemizde  sözleşmeli memur  olarak çalışanlardan asıl memuriyete geçenlerden  Mühendis Osman İHTİYAR  için  mevcut TH  4 derece mühendis kadrosunun kaldırılarak; TH  8 derece mühendis kadrosunun  ihdasına,  mühendis Mustafa ÇOLAK için  mevcut TH 4 derece  mühendis kadrosunun  kaldırılarak,  TH 8 derece mühendis kadrosunun ihdasına,  Tekniker Eyüp Sultan YÜKSEK  için mevcut TH 10 derece Tekniker kadrosunun  aynen ihdasına,  Teknisyen Murat USTABAŞI  için  mevcut  TH  11 derece Teknisyen kadrosunun  aynen ihdasına   oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 9:Nejmi  Zihni’  ye  ait dilekçede  belirtilen  hususlar görüşülmüş olup, ilave ve revizyon imar  planı yapılan rekreasyon alanı olarak planlanması imar komisyonundan geldiği şekliyle kabul edilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 10:29/08/2013 tarih  ve  311 sayılı Enis ERTUĞRAL,  Coşkun ERTUĞRAL,  U. Yaşar  YILDIRIM  ve  Yılmaz MAZLUM’  a  ait  dilekçede belirtilen,  Belediye Başkanlığı tarafından  daha önce verilen taksi plakalarında durak ismi 4 nolu dolmuş durağı olarak geçen  Taksi Durağının  ismi  “ÇARŞI TAKSİ”  olarak değiştirilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 11:Belediyemiz kayıtlarında  23/08/2013 tarih  ve 302 sayılı Mustafa KARADENİZ’  e  ait  Trabzon ili Çarşıbaşı ilçesi Kaleköyü Köyünde kadastro ada 134, parsel 5 de kayıtlı taşınmaz ile  ilgili  dilekçenin  İmar Komisyonuna  havale edilmesine  oy birliği  ile  karar verildi.

KARAR NO 12: General Planlama  Prj. Mim. Müh. Dan. Hiz. Tic. Ltd. Şti.’  den  gelen  20/08/2013  tarihli  ve   Etaplama  Bölgesi Kentin Genel Görünümü  ve Kent Estetiği Açısından Özel Önlemler Uygulanacak Bölge  konulu  yazıda belirtildiği şekilde  “Belediyemiz Uygulama İmar Planı sınırları içeresinde kalan  Kaleköyü- Gülbahçe ve Fener Köyleri  Mücavir alanlarında, devlet karayolunun  güney kısmında planlanmış olan ETAPLAMA BÖLGESİ içerisindeki  taşınmazların, yüz (100) metrelik mesafenin dışında bulunan  kısımlarında belediyemiz uygulama imar   planı üzerindeki yapılaşma  şartlarının  aynen uygulanmasına”  oy birliği  ile  karar verilmiştir.   03/09/2013

 

 

 

 

 Coşkun YILMAZ               Kadem  ÇELİK                   Abdurrahman ÇOLAK 

 Belediye  Başkanı            Meclis Katibi                      Meclis  Katibi

  Meclis  Başkanı

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Mümin NUHOĞLU
Çarşıbaşı Belediye Başkanı