01.10.2020 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI


30.11.2020 10:21:51     660
01.10.2020 EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI

 

BELEDİYE MECLİSİNİN 01/10/2020 TARİH VE 6 SAYILI TOPLANTISINA

AİT KARAR HULASASIDIR

 

İÇTİMA DEVRESİ                                                                           OLAĞAN TOPLANTI

2020 / 6

İçtima Tarihi

01/10/2020

 

BİRİNCİ OTURUM :

 

KARAR NO 31: Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Büyükdere Mahallesinde tapuda kayıtlı bulunan F42-c-18-b-4-b pafta, 301 ada, 16 parsele ait taşınmaz; 06.11.2012 tarih onaylı Mer-İ İmar Planında ihdas talep edilen kısmın (A=5,60 m2) imar adası içerisinde kaldığı görüldüğünden, söz konusu kısmın ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil işleminin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmadığına bir sakınca olmayıp, yoldan ihdas işleminin yapılmasına, yoldan ihdası yapılan A (5,60m2) parselinin kıymeti mukabilinde komşu parsel maliklerine satılmasına ve bu satışın yapılması için Belediye Encümenine yetki verilmesine İmar Komisyonundan geldiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

 

Mümin NUHOĞLU                 Mehmet DEMİR                        Gürcan ÇOLAK

Belediye Başkanı                  Meclis Katibi                            Meclis Katibi

Meclis Başkanı                  (Toplantıya Katılmadı)

 

İKİNCİ OTURUM

 

            Toplantı Tarihi :09/10/2020

Bileşim :2

Oturum :1

Meçlis Başkanı :Mümin NUHOĞLU

Üyeler :Hüsnü AKKAN – Gürcan ÇOLAK – Alptekin KURT –Haydar ÇOBAN - Hasan TÜRK - Ercan KAYNAR

Katılmayan Üyeler :Mehmet DEMİR – Hüseyin YILMAZ - Demet Kayhan SEVGİ - Mehmet KOTBAŞ

 

KARAR NO 32: 5393 Sayılı Belediye Kanunun 61. Ve 61. Maddelerine göre hazırlanan 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile izleyen iki ( 2 ) yılı gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı, gelir bütçesinin 16.870.000,00 TL, gider bütçesinin 16.870.000,00 TL olarak bütçe tasarısı Plan Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesi ( b ) fıkrası gereği madde madde oya sunularak Bütçe Kararnamesi Belediye Meclisinin 09/10/2020 tarihli 2. ( ikinci ) bileşiminin 1. ( birinci ) oturumunda mevcut üyelerin oyları ile oy birliği ile kabul edildi.

ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİ 2021 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

Başkanlık Makamından havaleli Mali Hizmetler Müdürlüğü ibareli 21.09.2020 tarihli Encümen Kararı ve ekleri 2021 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi Belediye Meclisinin 01.10.2020 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmiş olup mezkur komisyondan gelen rapor okundu.

 

2021 Mali Yılı Bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı hakkında olduğu görüldü.

 

Yapılan görüşme sonunda;

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 61. Ve 62.maddelerine göre hazırlanan 2021 Mali Yılı Bütçe tasarısı ile izleyen iki yılın gelir ve gider tahminlerini gösteren bütçe tasarısı gelir bütçesinin 16.870.000,00.-TL gider bütçesinin, 16.870.000,00.-TL, Bütçe tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekliyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. Maddesinin (b) fıkrası gereği oya sunularak;

 

Bütçe Kararnamesi:

Madde 1- Belediye birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam 16.870.000,00.-TL tahmin edilmiştir. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 2- Belediye bütçesinin gelirleri “(B) Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması” cetvelinde gösterildiği gibi 16.870.000,00.-TL olarak tahmin edilmiştir.(Oybirliği ile kabul)

Madde 3- Gelir cetvellerinin yasal dayanakları © cetvelinde gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilmeyecektir. (Oybirliği ile kabul)

Madde 4- (G) Cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 5- 6245 Sayılı Harcırah Yasasının 8. Maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevlerinde verilecek günlük yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktar üzerinden ödenecektir. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 6-Bütçe aşağıda belirtilen cetvellerden oluşur.

1-Bütçe kararnamesi.

2-Ödenek cetveli (A) (örnek 14)

3-Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması (B) cetveli (örnek 15)

4-Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (örnek 16)

5-Gelirin Yasal Dayanağını gösterir © cetveli (örnek 17)

6-Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (örnek 18)

7-Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen iki yıl bütçe tahmini cetveli (örnek 8)

8-Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (örnek 19)

9-Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (örnek 20)

10-Gelecek Yılları Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) cetveli (örnek 21)

11-Memur olmayanlara verilecek yollukları gösterir (H) cetveli (örnek 22)

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (örnek 23)

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (örnek 24)

14-237 Sayılı Taşıt Kanununa Göre Satın Alınacak Taşıtları Gösterir (T-1) Cetveli (örnek 25)

15-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli (örnek 26)

16-Ayrıntılı Harcama Programı (örnek 27)

17-Finansman Programı (örnek 28) (Oybirliği ile kabul)

Madde 7- Belediye vergilerine, harçlarına katılma paylarına ait tahsil zamanları 2464 Sayılı Yasada gösterilen zamanlarda, diğer gelirlerden;

a) 2464 Sayılı Yasanın 12. – 16. Maddelerine göre tarh ve tahakkuk ettirilen ilan reklam vergisi Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte alınır.(Oybirliği ile kabul)

b) 2464 Sayılı Yasanın 86. – 94. Maddesine göre tahakkuk ettirilen harcamalara katılma payı tahakkuk ettirildiği aydan itibaren 2 yılda ve 4 eşit taksitte tahsil edilir. (Oybirliği ile kabul)

c) 2464 Sayılı Yasanın mükerrer 44. Maddesi gereğince alınan Çevre Temizlik Vergisi İş yerleri için Mayıs ve Kasım aylarında iki eşit taksitte alınır. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 8- 4109 Sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkındaki Kanunun 11.maddesi 1 yıl önce gerçekleşen azami gelirin %2`si oranında ödenek ayrılır. Bu ödenek, bütçenin 46-61-08-02-01-01-01-00-05-05-04-07-51 muhtaç asker ailesi yardımı maddesine konur. Bu tertipten yılı içinde harcanmayıp artan ödenekler ertesi yıl bütçesine belediye encümenince devreden ödenek olarak aktarılır. (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 9- Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. (5393 S.K. 15.M.) (Oybirliği ile kabul)

 

Madde 10- Bu kararname hükümleri 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girer. (Oybirliği ile kabul)

Madde 11- Bu kararname hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. (Oybirliği ile kabul)

Fonksiyonel Sınıflandırmaya göre giderin ödeneklerin birinci düzeyi;

KODU

AÇIKLAMA

TL.krş

OYLAMA

01

Genel Kamu Hizmetleri

16.870.000,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

 

 

Ekonomik Sınıflandırmaya göre gelirin ödeneklerin birinci düzeyi;

 

KODU

AÇIKLAMA

TL,krş

OYLAMA

01

Vergi gelirleri

1.559.500,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

03

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

806.100,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

04

Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler

5.152.000,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

05

Diğer gelirler

8.342.700,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

06

Sermaye gelirleri

1.027.700,00.-

Oybirliği ile kabul edildi.

 

2021 Yılı harcama programı 3 aylık dönem itibarıyla;(01-02-03-04-05-06-07-09. Maddeler oy birliği ile kabul)

KOD

AÇIKLAMA

I.3 Ay

%

II. 3 Ay

%

III. 3 Ay

%

IV. 3 Ay

%

TOPLAM

01

Personel

Giderleri

455.016,00

25

455.016,00

25

455.016,00

25

455.016,00

25

1.820.064,00

02

Sosyal Güvenlik

75.502,50

25

75.502,50

25

75.502,50

25

75.502,50

25

302.010,00

03

Mal ve Hizmet Giderleri

2.755.128,50

25

2.755.128,50

25

2.755.128,50

25

2.755.128,50

25

 

11.020.514,00

04

Faiz Giderleri

40.000,00

25

40.000,00

25

40.000,00

25

40.000,00

25

160.000,00

05

Cari Transferler

49.990,50

25

49.990,50

25

49.990,50

25

49.990,50

25

199.962,00

06

Sermaye Giderleri

613.612,50

25

613.612,50

25

613.612,50

25

613.612,50

25

2.454.450,00

07

Sermaye Transferleri

0,00

25

0,00

25

0,00

25

0,00

25

0,00

09

Yedek Ödenek

228.250,00

25

228.250,00

25 10

228.250,00

25

228.250,00

25

913.000,00

 

2021 Yılı finansman programı 3 aylık dönem itibarıyla; (01-03-04-05-06. Maddeler oybirliği ile kabul)

KOD

AÇIKLAMAAAA

I. 3 Ay

%

II. 3 Ay

%

III. 3 Ay

%

IV. 3 Ay

%

TOPLAM

01

Vergi Gelirleri

311.900,00

25

467.850,00

25

311.900,00

25

467.850,00

25

1.559.500,00

03

Teşebbüs ve Mülkiye Gelirleri

161.220,00

25

241.830,00

25

161.220,00

25

241.830,00

25

806.100,00

04

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

1.030.400,00

25

1.545,600,00

25

1.030.400,00

25

1.545.600,00

25

5.152.000,00

05

Diğer Gelirler

1.668.540,00

25

2.502.810,00

25

1.668.540,00

25

2.502.810,00

25

8.342.700,00

06

Sermaye Gelirleri

205.540,00

25

308.310,00

25

205.540,00

25

308.310,00

25

1.027.700,00

 

Belediye Meclisinin 09.10.2020 tarihli toplantısının ikinci bileşim birinci oturumunda oy birliği ile kabul edildi.

 

Başkan gündemin 2. Maddesi belediyemizin 2021Yılına ait gelir tarifesinin görüşülmesi hususudur. Belediye Plan Bütçe Komisyonundan gelen belediyemizin 2021 yılına ait ücret tarifesi Meclis Üyemiz Gürcan ÇOLAK tarafından okundu. Yapılan görüşmeler sonunda;

KARAR NO 33: Çarşıbaşı Belediyesinin 2021 yılına ait 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine konu edilen ve 2464 Sayılı Kanunda Harç ve Katılım Payı Konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı ifa edilecek her türlü hizmetler ücret tarifesinin, Plan Bütçe Komisyonundan geldiği ve aşağıda belirtildiği şekliyle mevcut üyelerin oyları ile oy birliğiyle kabul edildi

 

ÇARŞIBAŞI BELEDİYESİNİN 2021 YILI ÜCRET TARİFESİDİR

 

Çarşıbaşı Belediyesinin 2021 yılına ait 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97. Maddesine konu edilen ve 3464 Sayılı Kanunda Harç ve Katılım Payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı olarak ifa edilecek her türlü hizmetler ücret tarifesinin, Plan Bütçe Komisyonunda aşağıda belirtildiği şekliyle görüşülüp mevcut üyelerin kabul oyları ile oy birliğiyle kabul edildi.

 

BELEDİYEMİZ HOPARLÖRÜNDEN YAPILACAK İLAN ÜCRETLERİ

 

Günde 1 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden : 5,00-TL

Günde 2 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden : 6,00-TL

Günde 3 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden : 7,00-TL

Günde 4 defa yapılacak ilanların beher kelimesinden : 9,00-TL

 

MOTORLU ARAÇLAR İLE YAPILACAK TAŞIMA ÜCRETLERİ

Belediyemiz motorlu araçları ile ilgililerin isteğine bağlı olarak yapılacak taşımacılıkta;

1-Şehir içi yapılacak taşımacılık;

a)Küçük araç ile bir seferinden : 72,00-TL

b)Büyük araç ile bir seferinden : 107,00-TL

 

2-Mahalleler arası yapılacak taşımacılıktan;

a)Küçük araç ile bir seferinden : 114,00-TL

b)7Km den sonra km başı : 7,00-TL

c)Büyük araç ile bir seferinden : 37,00-TL

d)7Km den sonra km başı : 9,00-TL

 

3-Trabzon’a yapılacak taşımacılıktan;

a)Küçük araç ile bir seferinden : 220,00-TL

b)Büyük araç ile bir seferinden : 267,00-TL

 

4-Yükleyici ve Kanal Kazıcının 1 (bir) saatlik çalışması : 173,00-TL

5-Dozer ve Greyderin 1 (bir) saatlik çalışması : 214,00-TL

6- Deniz Motorlarından atık su boşaltma bedeli : 303,00-TL

 

 

 

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı