2021 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI


19.08.2021 14:01:51     714
2021 TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTISI

KARAR 315:Trabzon Valiliği Kadastro Müdürlüğünün  1484314 Sayılı yazısında belirtilen Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahallesinde yapılacak olan Kadastro Çalışmalarına esas olmak üzere:

Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahallesinden 49096752608 TC Kimlik Numaralı Mustafa KUL, Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahallesinden 47791796156 TC Kimlik Numaralı Hakkı TURGUT,  Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahallesinden 50710698882 TC kimlik Numaralı Hasan HAMURCİ, Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahallesinden 48334778004 TC kimlik Numaralı Musa USLU,  Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahallesinden 54109585524 TC Kimlik Numaralı Hasan Ali ERTUĞRAL  ve Çarşıbaşı İlçesi Yeniköy Mahallesinden 48442774448 TC Kimlik Numaralı Kemal USLU’  nun  belirlenmesine oybirliği ile  karar verildi.

 

KARAR 316: Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi  Başkanlığı tarafından Belediyemize hibe edilen 61 KN 113 plakalı 1989 Model Ford Marka İtfaiye aracının  Çarşıbaşı Belediyesine hibe olarak alınmasına,  bu işle ilgili  yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Mümin NUHOĞLU’ na  yetki verilmesine  oy birliği ile  karar verildi.

 

KARAR 317:Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahallesi 123 ada, 1 parselde kayıtlı 9.232,74m2 alanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Hizmet Modellerinde kullanılmak üzere ( Engelsiz Yaşam Merkezi olarak)  (Maksimum Sure İle ) tahsisi yapılması hususunun Belediye Plan  Bütçe Komisyonuna havale edilmesine Meclis Üyesi Haydar ÇOBAN  ve Hasan TÜRK’  ün ÇEKİMSER oyuna karşı, diğer üyelerin oyları ile OYÇOKLUĞU ile karar verildi.

 

KARAR 318:07/07/2021 tarihli Belediye Meclis toplantısının 2. Oturumunu yapmak üzere 08/07/2021 Perşembe günü  saat 10.00 da   toplanmasına oy birliğiyle karar verildi.

 

KARAR  319: Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından gelen yazı gereği Mülkiyeti Belediyemize ait  Çarşıbaşı İlçesi Salova Mahallesi 592 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın mezarlık olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesi hususunun Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmesine oy birliği  ile karar verildi. 

 

 

Mümin NUHOĞLU                                    Mehmet DEMİR                                          Gürcan ÇOLAK

Belediye Başkanı                                      Meclis Katibi                                              Meclis Katibi

Meclis Başkanı

 

                                                                   İKİNCİ OTURUM

 

 

 

 KARAR NO 320: Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahallesi 123 ada, 1 parselde kayıtlı 9.232,74m2 alanın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Hizmet Modellerinde( Engelsiz Yaşam Merkezi)  kullanılmak üzere (Maksimum Sure İle ) tahsisinin;

-Belirtilen taşınmazın tahsis işlemi yapıldıktan sonra 3 yıl içinde inşaata başlanılmasına; başlanılmadığı taktirde 3 yıl sonunda tahsis işleminin  iptal edilmesine;

-5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 d maddesine göre belirlenen süre ile  (25 Yıl) sınırlandırılmasına;

- Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahallesi 123 ada, 1 parselde kayıtlı 9.232,74m2   taşınmazın amacının dışında kullanılmamasına, amacı dışında kullanıldığı takdirde tahsis işleminin iptal edilmesine,

-Çarşıbaşı İlçesi Kaleköy Mahallesi 123 ada, 1 parselde kayıtlı 9.232,74m2   taşınmazın 25 Yıllığına bedelsiz olarak  tahsisi yapılmasına, 25 yılın sonunda  biten tahsis süresinin tekrar uzatılıp uzatılmaması Çarşıbaşı Belediyesi tarafından belirlenmesi şartı ile  tahsis işleminin yapılmasına  Demet KAYHAN SEVGİ,  Haydar ÇOBAN,  Hasan TÜRK  ve Ercan KAYNAR’  ın  RET oyuna karşılık  Hüseyin YILMAZ,  Gürcan ÇOLAK,  Alptekin KURT,  Hüsnü  AKKAN, Zekeriya KARAÇENGEL  ve Mehmet DEMİR’  in  kabul oyları  ile  oy çokluğuyla kabul edildi. 

 

KARAR  321:Trabzon İli Çarşıbaşı İlçesi Kavaklı Mahallesi 138 ada, 23 parselde kayıtlı taşınmazın mezarlık olarak Büyükşehire tahsis edilmesine  gereği  için evrakın İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliğiyle  karar verildi.

 

KARAR NO 322:

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığının Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığından gelen yazı gereği Mülkiyeti Belediyemize ait  Çarşıbaşı İlçesi Salova Mahallesi 592 ada, 2 parselde kayıtlı taşınmazın mezarlık olarak Büyükşehir Belediyesine tahsis edilmesine   gereği  için evrakın İmar ve şehircilik Müdürlüğüne gönderilmesine oy birliği  ile  karar verildi.

 

 KARAR NO 323:

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Kaleköy Mahallesi 128 ada 155 numaralı parsele yapılan
9 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile; yeniden değerlendirilmesini talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazlardan 128/155 nolu parselin bulunduğu alanın yeşil alan olarak düzenlemesine yönelik talebinin plan bütünlüğünü bozacağı dikkate alınarak uygun olmadığı fakat itiraza konu parseli de içeren yaya yolunun düzenlenmiş şekliyle uygun olduğu mütalaa edilmiştir.
              Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 9
SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile MÜTALAA EDİLDİĞİ VE DÜZENLENDİĞİ ŞEKLİ İLE UYGUN görülmüştür.

 

KARAR NO 324:

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

 Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Gülbahçe Mahallesi 131 ada 19 numaralı parsele yapılan
8 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında, kuzeyi park alanı ve teknik altyapı alanı, güneyi ise konut alanı olarak planlanmış olup taşınmazın batısında 15 m. lik taşıt yolu, doğusunda 12 m. lik taşıt yolu geçmektedir. Maliki olduğum 131 ada 19 numaralı parselin kuzeyindeki planlı Park Alanı ve Teknik Altyapı Alanı işlevlerinin kaldırılması ve bu alanların konut olarak planlanması hususunda itirazım devam etmektedir. Taşınmazın üzerinde planlanan Park Alanı ve Teknik Altyapı Alanı işlevleri sonucunda, taşınmaz üzerindeki terk miktarı % 84 olup, bu durum aşınmazımı yerinde ve etkin kullanımımı kısıtlayan bir durum yaratmaktadır, mağduriyetimin giderilmesini talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Planlama sınırları kapsamındaki yerleşimin nüfusu göz önünde bulundurularak oluşturulan teknik altyapı ve park alanlarının imar uygulamasındaki düzenleme ortaklı payından karşılanması hususu göz önünde bulundurulduğunda taşınmaz sahiplerinin mağduriyeti giderilebilmektedir. Söz konusu taşınmaza isabet eden Teknik Altyapı ve Park  Alanının kaldırılmasına yönelik talebin plan bütünlüğünü bozacağı dikkate alınmış ve ayrıca ilan edilen ikinci askı sınırları içerisinde bulunulmadığından sebeple itirazın uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

 

              Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 8 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür. 

 

KARAR NO 325:

              Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı  Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

                Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Mahallesi 550 ada 3 numaralı parsele yapılan
5 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile; İlçe dışında ikamet etmem nedeni ile; bu plan tadilatını, Çarşıbaşı Belediyesinin internet sayfasından inceledim, Uygulamadan etkilenecek ada parsellere baktığımda bana ait olan 550/3 nolu arsamın da bu uygulamaya dahil olduğunu gördüm. Bunu arsamız etrafında yapılabilecek yol genişletme çalışması olarak algıladım ve Belediyenize 249 sıra nolu dilekçe ile ''parselimde herhangi bir emsal değişikliği veya yol genişlemesiyle arsa terkini içeren değişikliklerin hiçbirini kabul etmeyeceğimi, parsele daha önce 18.madde uygulaması yapıldığını, aynı parsele 2.defa 18.madde uygulanmasının yapılmasını istemediğimi'' ifade ettim. Oysaki askıya çıkarttığınız plan değişikliğinin benim arsamı hiç etkilemediğini birkaç gün önce Çarşıbaşı Belediyesi Fen işleri müdürlüğündeki yetkililerden öğrendim. (Benim daha önceki dilekçeyi yazmamdaki amaç Çarşıbaşı Belediyesinin resmi internet sitesinde benim arsamın da uygulamaya dahil olduğunu görmemden ibarettir) ileride olası mağduriyetlerden dolayı tedbiren verdiğim dilekçe her nasıl olmuşsa yanlış anlaşılmış veya ben yanlış ifade etmiş olacağım ki; arsama ait Emsal 1.50 den Emsal 1.20 ye düşürüldü. İstemeden yapılan bu düzenleme beni fazlasıyla mağdur edecektir. Yapılan bu yanlış düzenlemenin iptalini, arsamın Emsal 1.50 olarak eski haline getirilerek düzeltilmesini, mağduriyetimin giderilmesi hususlarını talep edilmiştir.

            Yapılan değerlendirmede; Planlama sınırları kapsamındaki iskan amaçlı önerilmiş olan yapılaşma kararlarından nüfus projeksiyonları hesaplanmaktadır. Söz konusu kabul edilen nüfus karşılığında gerekli olan sosyal ve teknik altyapı alanları plan bütünlüğü kapsamında oluşturulmuştur. Söz konusu taşınmazlar kapsamındaki emsal artışına yönelik talebin hem plan bütünlüğünü bozacağı hem de yönelik talebin üst ölçek 1/5000 Nazım İmar Planı kararlarına aykırı teşkil edeceği dikkate alınarak uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

            Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 5 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür. 

KARAR NO 326:

            Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

                             

  Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi 265 ada 8 numaralı parsele yapılan
1 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  Büyükdere mahallesi tapuda 265 ada 8 nolu parsele ilişkin askıda yeniden düzenlenen kısmına itiraz ediyorum. Yeni düzenleme ile yeniden planlanan yol trafik tekniğine ve yol tekniğine uygun olmayıp topoğrafik açıdan da işlenmesi mümkün değildir. Bu nedenlerle yolun ilk planlandığı halde kalması, tamamen kaldırılması mümkün olmadığından daha uygun olacaktır. Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek itirazın karara bağlanması talep edilmiştir.

   Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazın güneyindeki sürekliliği bulunan yaya yolunun kaydırılmasına yönelik talebin plan bütünlüğü bozacağı dikkate alınarak uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

 
             Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan
1 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür.  

 

KARAR NO 327:

      
                Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

 
                 Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi 298 ada 12 numaralı parsele yapılan
2 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  İki arazimin de başından koyulan 10 m. lik yol tamamen benim arazimden geçirilerek daha fazla mağdur edilmekteyim, bu yolların kaldırılmasını   talep edilmiştir.

  Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazın güneyindeki sürekliliği bulunan 10 metrelik yaya yolunun kaldırılmasına yönelik talebin plan bütünlüğü bozacağı ve ayrıca ilan edilen ikinci askı sınırları içerisinde bulunulmadığından sebeple itirazın uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.


                 Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 2 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür.  

 

KARAR NO 328:

    
               Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

 

Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi 567 ada 9 numaralı parsele yapılan
3 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  İmar Planında parselimden geçen 7 m. lik  imar yolunun (ekli krokide görüldüğü gibi ) komşu parsel sınırlarına kaydırılarak yeniden planlanmasını talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazın doğusundaki sürekliliği bulunan yaya yolunun kaydırılmasına yönelik talebin plan bütünlüğü bozacağı dikkate alınarak uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 3 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür.  

 

KARAR NO 329:

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Büyükdere Mahallesi 567 ada 9 numaralı parsele yapılan
4 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  İmar Planında parselimden geçen 7m. lik imar yolunun ( ekli krokide görüldüğü gibi) komşu parsel sınırlarına kaydırılarak yeniden planlanmasını talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazın doğusundaki sürekliliği bulunan yaya yolunun kaydırılmasına yönelik talebin plan bütünlüğü bozacağı dikkate alınarak uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 4 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür.  

 

KARAR NO 330:

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

 Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Fener Mahallesi 118 ada 2 numaralı parsele yapılan
6 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  İmar planında ilgili alanda bulunan mevcut yol genişletilip 15 metreye çıkarılmıştır. Bu sebeptendir ki halihazırda bulunan evim, genişletilen yol sınırları içinde kalmaktadır. Ayrıca evim ile ilgili olarak 3194 sayılı imar kanunu'nun geçici 16.maddesi doğrultusunda İmar Barışı uygulamasından da yararlanmış bulunmaktayım.  İlgili Revizyon Uygulama İmar Planı'nın evimin konumu gözetilerek fiili duruma göre düzenlenmesini mağduriyetimin giderilmesini  talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmaza isabet eden 15 metrelik taşıt yolunun kaldırılmasına yönelik talebin üst ölçek 1/5000 Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmesi ve ayrıca ilan edilen ikinci askı sınırları içerisinde bulunulmadığından sebeple itirazın uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

      Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 6 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür. 

KARAR NO 331:

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye  Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

 Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Fener Mahallesi 118-117 ada 3-1 numaralı parsele yapılan
7 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile; İmar planında, ilgili alan üzerinde yol ve park alanı bulunmaktadır. Mevcut bölge fiilen aile mezarlığı olarak kullanılıp ve çevresi de duvar ile dönülmüştür. Ayrıca duvarlar ile dönülen bölge 116 ada 6 parsel ve 118 ada 3 parselinin bir kısmını kapsamaktadır. İlk itirazımız sonrasında yapılan değişiklik ile halen kullanımımız kısıtlanmaya devam etmektedir. 100 yıla aşkın süredir kullanılan aile mezarlığının, varlığının devam edebilmesi için ilgili alanda bulunan yol ve park alanının yeniden düzenlenmesini mağduriyetimizin giderilmesini  talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmaza isabet eden Park Alanının düzenlenmesine yönelik talebin üst ölçek 1/5000 Nazım İmar Planı kararlarına aykırılık teşkil etmesi ve yaya yolunun kaldırılması talebi ise plan bütünlüğünü bozacağı dikkate alınarak uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.
             Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan
7 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür.  

 

KARAR NO 332:

 

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi

Zeytinlik Mahallesi 112 ada 2 numaralı parsele yapılan 14 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  Tarla olarak kullanılan arazimden geçen yolun kaldırılmasını veya yolun 3 metreye düşürülmesini  talep edilmiştir.

 Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmaza isabet eden yaya yolunun daraltılması talebinin plan bütünlüğünü bozacağı dikkate alınarak uygun olmadığı mütalaa edilmiştir.

 Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 14 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN OLMADIĞI görülmüştür.  

                                         

KARAR NO 333:

      
               Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Kaleköyü Mahallesi 134 ada 16 numaralı parsele yapılan
10 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile    imar planında konut alanı olarak planlanan parselin konut alanından çıkartılarak ağaçlandırılacak alan olarak planlanmasını talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazları kapsayan alandaki fiili durum dikkate alınarak Konut Alanlarının ilgili kısımlarının Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesinin uygun olduğu mütalaa edilmiştir.

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 10 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN görülmüştür.

KARAR NO 334:

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

 Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Kaleköyü Mahallesi 134 ada 13 numaralı parsele yapılan
11 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  İmar planında konut alanı olarak planlanmış alanda mezarlarımız bulunmaktadır. Bu nedenle Parselimizin bulunduğu alanın konut alanından çıkartılarak ağaçlandırılacak alan olarak planlanmasını talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazları kapsayan alandaki fiili durum dikkate alınarak Konut Alanlarının ilgili kısımlarının Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesinin uygun olduğu mütalaa edilmiştir.

 Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 11 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN görülmüştür. 

 KARAR NO 335:

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Kaleköyü Mahallesi 143 ada 2 numaralı parsele yapılan
12 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile; 09.04.2021 tarihi itibari ile yeniden askıya çıkartılan imar planı üzerinde yapmış olduğumuz incelemede şahıs mezarlığı niteliğindeki F42C18D1A pafta,143 ada 2 parseldeki olan konut alanı olarak işaretlenmiştir. Söz konusu alanın plan onama sınırları dahilinde kalan benzer nitelikteki mezarlık alanlarında olduğu gibi ''Ağaçlandırılacak alan'' olarak işaretlenmesini talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazları kapsayan alandaki fiili durum dikkate alınarak Konut Alanlarının ilgili kısımlarının Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesinin uygun olduğu mütalaa edilmiştir.

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 12 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN görülmüştür.  

 

KARAR NO 336:

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Kerem Mahallesi 429 ada 14 numaralı parsele yapılan
13 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  Söz konusu askıdaki plan tarafımızca incelendiğinde, fiilen bulunmakta olan mezarlık alanımızın mevcut duvarları imar hatları ile uyarlılık içermediğini görmekteyiz, arazi alımı yapılan ve dilekçemizin ekinde sunulan kroki dikkate alınarak mevcut duvarlarımız ile imar cephe hatlarının uyarlılık içermesini talep edilmiştir.

Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazın komşu parsel sınırları dikkate alınarak itiraza konu parseli içeren 7 metrelik yaya yolunun sürekliliğinin bozulmadığı düzenlenmiş halinin uygun olduğu mütalaa edilmiştir.

 

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 13 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN görülmüştür.  

 

 KARAR 337 :

 

Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin Çarşıbaşı Belediye Meclisinin 03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 Sayılı Kararına yasal askı süreci içerisinde 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan 15 adet itirazın, 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince işlem yapılmak üzere tarafımıza iletildiği anlaşıldı.

                                            

             Askı süresi içinde mülk sahiplerince yapılan itirazlardan;
Çarşıbaşı ilçesi Çarşıbaşı Belediyesinin
15 SIRA NUMARALI İTİRAZ ile;  mezarlık alanı hakkında talepleri olmuştur.


           Yapılan değerlendirmede; Söz konusu taşınmazları kapsayan alandaki fiili durum dikkate alınarak Konut Alanlarının ilgili kısımlarının Ağaçlandırılacak Alan olarak düzenlenmesinin uygun olduğu mütalaa edilmiştir.
            Çarşıbaşı ilçesi, Merkez ve Mahalleleri 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planına ilişkin alınan, Çarşıbaşı Belediye Meclisinin  03.03.2021 Tarih ve 12,13,14.......ve 294 sayılı kararına, 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre yapılan
15 SIRA NUMARALI İTİRAZ 3194 sayılı yasanın 8(b) maddesi gereğince komisyonumuzca oy birliği ile UYGUN görülmüştür.  

 

 

Hüseyin YILMAZ                                        Mehmet DEMİR                              Gürcan ÇOLAK

Meclis Başkan V.                                       Meclis Katibi                                   Meclis Katibi

İletişim

  • Cumhuriyet Meydanı No : 1
    Çarşıbaşı / TRABZON
  • (0462) 821 30 04
  • (0462) 821 30 43
  • bilgi@carsibasi.bel.tr
Ahmet KELEŞ
Çarşıbaşı Belediye Başkanı